آتنا اصلانی

روایت تلخ و هولناک قاتل آتنا اصلانی از روز جنایت

قاتل آتنا اصلانی در بازجویی هایش اعتراف کرد دو روز پیش از جنایت هولناک برای شکار دختر کوچولوی پارس آبادی نقشه کشیده بود و به دنبال فرصتی برای به دام انداختن طعمه اش بود.

اعترافات اسماعیل رنگرز قاتل آتنا اصلانی

روز 28 خرداد «آتنـــا» مانــنـد هر روز از ساعـت 10 صبح، کنار وانـت پدر ایـــستـاده بود و سعــی می کرد به او کمک کند. هر کسـی که عبورمــی کرد با شیـرین زبــانــی به او سلـام می کرد. رفــت و آمدهـــا زیـــاد بود. اواســـط روز بود که از آن سوی کوچه، رنـگـــرز 42 سالـــه با شیـشه ترشـــی به سمت بســـاط پدر آتــنا آمـد. دخــترک از او خوشش نمـی آمـد و اصرار داشـت که پدر از او ترشـی را نگیـــرد.

اما مرد دستفــروش آنـــقـــدر سرش شلوغ بود که سرسری و با تشــکــر و لبــخندی سطحی ترشـــی را گرفت و روی صندلـــی خودرویش گذاشــت. پدر مشـغول کار شد اما در آن لحـــظـات نگاه شیـطـــانـــی رنـــگـرز به دخـترش را ندیـــد. ساعـتی بعــد آتنا راهــی خانه شد. از جلوی مغــازه اسباب بازی فروشی گذشـت امـــا هرگـز از ورودی کوچک کارگـاه رنـگـــرزی نتوانست دورتــر شود چون شکارچـی شیطان صفـــت درکمیــن اش بود و او را به قربــانــگـــاه کشـــاند.

«اسمـــاعیـل»، رنگــرز پارس آبــادی که پس ازطـــلاق همــســـر اول، دوباره ازدواج کرده و سه فرزنــد داشت، در حالـــی که از همـان 28 خرداد که «آتـنا» را در اتاق پشــتی کارگـاهش به قتـــل رسانـــده بود برای پیدا کردن دخترک، دلـــسوزی می کرد. تا ایـــنـــکـــه در پنجمـین روز ناپــدید شدن «آتــنا» به عنوان یکی از مظنونان دســـتگیــر شد.

امـا قاتـــل حیــلـه گر که بخوبی حســاب همـه چیــز را کرده بود و شک نداشـــت که ردی از او وجود ندارد چند روزی از موضوع ابـــراز بی اطــلاعی کرد. پلیس خانـــه و کارگاه او را جست وجو کرده بود و دوربـــیـــن ها نیز ساعـــت 11 شب خروج او از کارگـاه را نشـان داده بودنـد بنــابـــرایــن مدرکی برای گنـاهــکـار بودن او وجود نداشت. خانواده اش در حال تهیه سند برای آزادی اش بودند که تلفن خانـــه اســـمــاعــیــل به صدا درآمـد. رنــگـرز قاتـل آن سوی خط بود. با صدای آرام از همــسرش خواست به پارکینگ پشـــت خانـــه اجـاره ای برود و کیســـه ای که پر از مواد بود را پیـــش از ایــنـکه پلــیس پیدا کند از آنـجا بیـــرون ببرد. زن جوان که از آبـروی خود و فرزنـــدانـش می ترسید،

بسـرعت به پارکیـــنگ رفت اما به محــض ورود، بوی تعفـــن او را در جا میخـکوب کرد. بسرعــت برادر شوهرش که تازه یک روز از پدرشدنش گذشتــه بود را صدا کرد. بعـد با هم سراغ بشکـه ای که اسماعیـل گفـــته بود رفتـــند.

امــا با بازشـــدن در بشکه آبی رنگ، جســد آتـــنــای گمـــشـده را یافتـــند. دقـایقـــی بعـــد برادر بزرگتر اســـمـــاعـــیل با تماس شان به آنـــجــا آمد و آنهـــا با اینکـــه می دانستـنـــد گناه «اسماعــیـــل» پای همــه آنــها نوشتـه می شود امــا نتوانـستـند از حق بگذرنــد و با پلیس تمـاس گرفـــتـند.با پیدا شدن جســـد، خانواده اسمـاعیـل هر کدام به نقطــه ای نامـــعلوم نقــل مکـان کردنــد و تنـهـــا پدر و مادر او و برادر و زن برادر جوانش در خانــه پدری ماندنـد و از ترس مردم و حرف هایــشـــان حتی برای خرید هم از خانــه خارج نمی شوند.

آتنا اصلانی

دو روز کمیـــن شیطـانــی برای شکـار «آتــنــا»

وقتی جسـد پیــدا شد، دیگـر «اســمـــاعیـــل» رنگـــرز چاره ای جز اعتــراف نداشت. او به مأموران گفـت:«دو روز بود که در فکر شکـار آتنا اصلانی بودم. وقتـی برای آب خوردن آمــد او را گرفـتم. با یک دســـت دهــانــش را گرفــته بودم و فشار می دادم که صدایـــش درنـــیــایــد. با دست دیــگـــرم کشان کشان او را به اتاق پشتی کارگـاه بردم. آنجا خفه اش کردم. می دانـــم کاری که کردم و آتــنا را کشــتــم حکمش فقـــط اعدام اســت.»

رنگرز قاتـل ساعــت 2 نیـــمـه شب روز گمـشـدن آتـــنا، در خلوت خیـــابــان به کارگـــاه بازگشتـه بود و با قرار دادن پیکـر نحــیف و بی جان دخـترک درون یک ساک دســـتی، جســد را از کارگـــاه به پارکــیـنـــگ مخوفش انـــتقـال داده بود. او برای ایــنکه بوی تعفن جســـد، راز جنـــایت هولناکـــش را فاش نکـنـد، ساک را درون کیســه پلـاستیکـی پر از سرکه کرده و آن را درون یک گونی گذاشـتـه و در بشکـــه آبـــی رنـگ قرار داد و روی آن را پر از شن کرد. تصاویر دوربین های مداربـســـته نیز ساک کوچک را در دســت «اسماعـــیـل» تأیـید کردنـــد.

در آن روزهـا هیچ کس متوجه نشد که «اسمــاعیـل» حتـــی یک بار هم خودرویش را از پارکــیــنگ خارج نکـــرد. او بعدها در اعتـرافــاتـی دیـگـر به قتــل یک زن جوان وانــداخــتن جسـدش به چاهی اطراف پارس آبـاد اعـــتراف کرد که هنوز جســد پیدا نشده است.«اسـمــاعیـــل» که با یک هوس شیــطـانـی، خانواده آتنا وخانواده خودش را نیز سوزانـــد در حال بازجویی اسـت و حالا نه تنـــها خانواده قربـانـی خردسالش و نه فقط مردم پارس آباد که کل ایران در انـــتظـــار اجرای حکم اعدام او هستنــد.

آتنا اصلانی

اعدام در ملأعــام

مردم پارس آبـاد مثل خانواده آتنـا آرام و قرار ندارند. همـــه می خواهــنـد مجــازات قاتـل را هرچه زودتــر ببـــینند. پدر آتـنـــا اشــد مجازات را برای دخترش می خواهـد و می گوید:«می خواهــم هر چه سریــعـتـر حکـم اجـرا شود.» برخـی از مردم نیـز می گویند بایـــد «اســـمــاعـیـــل» رنگرز را در ملأـــعام اعدام کننـــد تا عبرت سایـــرین شود. برخی هم معـتقـــدنــد با اعــدام اسمـاعــیل گرچـه داغ آتـنا سبـــک نمـی شود اما آرامـش از دست رفـتـــه شهر باز می گردد.

قاضی طباطبـــایی، دادستـان پارس آبـاد نیز گفت:« خواهــشی که از رئیس کل دادگـســـتـــری اسـتـــان اردبــیـــل داشتــیم این بود که حکـــم در ملـــأعام و در پارس آبـــاد اجرا شود.»به گفـته دادســتان اردبــیـل نیـز پرونده قتل آتنـا اصلــانی به صورت فوق العـــاده و خارج از نوبت برای رسـیـدگـــی و صدور حکم در دســـت بررســی قرار دارد. ‎

 

کشــف سرنخ های جدید درباره قتـــل «آتنـــا »

نمـــاینده مردم اردبیـــل درمـــجلس شورای اســـلامی از کشـف سرنــخ های جدیــد دربــاره قتـــل آتـنـــا اصــلانـــی خبـر داد.«صدیف بدری»، دربــاره آخرین وضعیت جریـــان قتــل آتـــنــا اصلــانی که چندی پیش در شهرســتان پارس آبــاد اســـتان اردبیل اتفـاق افتـــاد، اظـهار داشـت:ایـــن حادثه باعـــث تأـــسـف همــه ما شد و مجـلـــس شورای اسـلـــامی هم در ایـــن موضوع ورود کرده و به صورت جدی پیگیــرماجراســـت.

وی افـزود:قوه قضائیه هم بخوبی به ایــن موضوع ورود کرد البـــتــه دادســتانـی و دادگـــسـتــری اســتـان اردبــیـل هم به صورت جدی و بشدت ایـــن موضوع را بررسی می کند. ما هم در مجلـــس پیـــگــیر علــل ایــن حادثــه هســتـــیـم و سرنخ های جدیــدی در جریـــان ایــن حادثه به دســـت آمده اســت که امیدواریم در نزدیکـتــریــن زمـان، تمام ابعـاد ایـن جنایــت تکــان دهـنده مشــخص شده و عامـل جنـــایت به سزای اعمــالش برســـد.

 اعترافات دردناک قاتل آتنا اصلانی در مورد آن روز

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.