آرتریت روماتوئید چیست؟

آرتریت روماتوئید چیست؟

آرتریت روماتوئید ممکن است یکی از شایع‌ترین بیماری هایی باشد که همچنان برای پزشکان در نقاط مختلف جهان شبیه به یک معما به نظر می رسد. تاکنون، هیچ کس به طور آشکار چرایی ابتلا به این بیماری و دلایل آن را مشخص نکرده است.

افرادی که از آرتــریــت روماتوئید رنج می برند با درد مفـاصل به خوبی آشـــنـا هســـتــنــد. آرتریـــت روماتوئید بیماری اســت که موجب تورم و سفــتــی مفاصــل می شود و انـــجـام حرکـــات را برای بیـــمـــار دشوار و اغلــب مشقت بار می سازد. برای تسکیــن ایــن شرایط بســـیاری از مبتلایان به آرتریـت روماتوئید به داروهای ضد درد پنـاه می برنــد.

مواردی که بایـــد دربـاره آرتـریت رمـاتوئید بدانـیــد

درمـان و رســـیـــدگـــی به آرتریـــت روماتوئید زمانـــبـــر اســـت. ایـــن روند نیـازمـنــد درکـی عمــیـــق و درســت از شرایط بیــماری، از جمله دلـایـل شکل گیـــری آن است. از طریق کســب چنـــیـن درکی، فرد می تواند چگونگـــی درمان ایــن بیماری در بلـــنـــد مدت و این که چه روش های درمـانـی جایـگـــزیــنـی برای آن وجود دارند، که می توانــند به کاهش درد کمــک کننــد را فرا بگیرد.

آرتـریـت روماتوئید مفـــاصــل را هدف قرار می دهد

آرتریــت روماتوئید بیمـــاری است که بســـیــاری از مفـــاصـــل بدن را هدف قرار می دهـــد، به ویژه آنـــهایـــی که در دســـت ها، زانوها، و پاها قرار دارنــد. ایـــن بیـماری به ندرت یک مفصـل منـفـرد را هدف قرار می دهد و ایــن به معـنای آن اسـت افـرادی که آرتـــریـت روماتوئید را در یک قســمـت از بدن خود تجربه می کنند، آن را در بخــش کاملا متــفاوتی از بدن نیز احــساس می کنـند.

تمـــامی افراد مبتــلا به آرتریـــت روماتوئید حالـــتــی زمـینـ‌ـگـــیـــر پیــدا نمی کنــنـــد و آنـــهایی که به آرتریـت روماتوئید خفیف مبــتـلـا هســـتنـــد، ممـکن اســـت گاهی اوقات شعله ور شدن درد را احـسـاس کنـــنـد که با اســتــفاده از داروهای ضد درد قابل کنترل اسـت. با این وجود، افــرادی که درجـات متوسط یا شدیـــد ایـــن بیمـــاری را تجربه می کنـنــد، با نشـــانه های بیشــتــری ماننـد احســـاس بیـماری و خستگی منظــم یا تب کردن مواجـه هســـتنـــد.

هر فردی می توانـــد به آرتریـــت روماتوئید مبـــتلـــا شود

به طور کلـی، درد چشمگیـر در مفاصل با افــراد مسن و سالــمــنــد، ماننـد افـــرادی که در سن بازنـشـستــگی به سر می برنـد، پیوند خورده اسـت. با ایـــن وجود، آرتریت روماتوئید چنــدان به سن و سال افراد کار ندارد و در حقــیــقت، هر فردی، حتی کودکـان و نوجوانان، می توانـند به ایـن بیـــماری مبـتـلا شوند.

ابــتــلـــا به آرتریـت روماتوئید در افراد میــانــسال و پیــر شایعـ‌ــتــر است. همــچـــنیــن، این بیــمــاری در میان بانوان اندکی بیشـتـــر از آقـایان شایـــع اســـت. با ایــن وجود، نبــایــد ایـــن گونه فکر کرد که فردی به واسـطــه سن پایـیـــن یا جنــســیــت خود احتمال ندارد به آرتـریـت روماتوئید مبــتـــلـــا شود.

آرتـــریت روماتوئید همچنــان پزشـکان را گیـــج می کند

آرتریـــت روماتوئید ممکـن اسـت یکی از شایــعــ‌ــتــریـن بیماری هایـــی باشد که همـچـنان برای پزشــکان در نقـاط مختلف جهــان شبـیـــه به یک معـمـا به نظــر می رسد. تاکنون، هیـــچ کس به طور آشـکار چرایی ابتـــلـا به این بیــماری و دلـایل آن را مشخص نکـرده است. آن چه می دانـــیم این اســت که آرتریت روماتوئید هنـگــامی که سیـــستـــم ایمـــنــی یک فرد حمـلـه به بافــت های خود بدن را آغاز می کنـد، به ویژه آنــهایی که در اطراف مفــاصل قرار دارند، شکل می گیرد. با ایــن وجود، کارشـناســـان همــچــنان نمـی دانــند چه چیزی موجب می شود تا بدن این کار را انـــجـام دهد.

کارشـــناسان با تعدادی از عواملـــی که احتـمــال ابــتـلـــای یک فرد به آرتـریت روماتوئید را تحــت تاثیـــر قرار می دهـد، اشــنا هســـتنـد. ژنـــتیک نقــش مهــمی در ایـن زمینـــه ایفا می کنـــد و اگــر فردی در خانواده شما به این بیــماری مبـتـــلـا باشــد، احــتـــمال ابـتـــلای شما به آن بیــشتـــر می شود. پزشکـــان بر ایـن باورند محـیطـی که فرد در آن زنـــدگـــی می کند و هورمون ها نیز ممکـن اسـت در این زمــینـــه نقــش داشتــه باشـند.

آرتریت روماتوئید چیست؟

آرتـــریــت روماتوئید بیـــمـاری اســـت که موجب تورم و سفـتـی مفــاصـل می شود

تشـخـیـــص آرتریت روماتوئید امری پیچــیده است

تشـــخیـص بسـیاری از بیــمـاری ها آســان است و تنهـا نیازمــنــد نمونه هایی از برخـــی مایــعات بدن، مانــنــد ادرار یا خون هســتــنــد. امـــا آرتـــریت روماتوئید در میان این بیـمــاری ها جای نمی گیـرد. در حقیـــقـت، تشـخـــیـص آرتریت روماتوئید می توانــد دشوار باشـــد و شاید نیازمــنــد چنــدیـــن بار مراجعه به متخــصـــصان مختــلــف باشد.

بنـابــر گزارش کلیــنـیک مایو، یک آزمایـــش خاص برای تشخــیص آرتریـت روماتوئید در یک فرد وجود ندارد. مشکــل دیــگر این اسـت که نشــانه های آرتریت روماتوئید مشــابــه با نشــانــه های انواع دیگـــر بیـــماری مفــصــلـی است. همــچـــنـــیـــن، بروز نشانــه های کامـــل آرتــریت روماتوئید زمانـبر اســـت و حتی ممــکن اســت چند سال طول بکـشد. بر همــیــن اســـاس است که پزشـــکـان عوامـل مخـــتـــلـف از تاریخـچـــه خانوادگی تا ژن ها و معــاینــات جســـمانـــی و تصویربــرداری پرتو اکــس را به منظور تشخـیــص آرتـریـــت روماتوئید مد نظــر قرار می دهـند.

روش های بســـیاری برای درمان آرتـریـت روماتوئید وجود دارنـد

یک روش درمانی منـفـــرد برای درمــان آرتـریــت روماتوئید وجود ندارد. همـانند بسـیــاری دیگر از بیمـاری های دردنـاک، رویکردهای مخـتلفی برای تسکیـن درد، کاهش تورم در اطراف مفاصل، و کمک به بیماران برای دنـــبال کردن یک زنـــدگـی عادی وجود دارنـد.

گام نخـــســـت، آموزش بیـمار از طریق برنــامه های خودمـــدیــریت و جلـسات گروهی اســـت. گام بعدی ارائه توضیح درباره این که تمـرینـــات ورزشی چگونه می توانــند به تقویت عضـــلـات اطـراف مفاصــل و کمــک به کاهش التــهـاب و درد منــجر شوند را شامـــل می شود. پزشکـان ممـکـن اســـت داروهای ضد الـــتـــهـاب که برای کاهش درد و کمک به بیـــمار در تســلـــط بر بیمــاری طراحـی شده انـد را تجویز کند.

رژیم غذایـی و ورزش می توانـــنـد کمک حال شما باشـند

افـــراد مبـــتـلا به آرتریت روماتوئید به تحـت کنتـرل داشــتن وزن خود، انجـام ورزش منظــم و دنبـال کردن یک رژیم غذایی سالم تشویق می شوند. تنــاسب انـــدام می توانـد به کاهش وزنـــی که روی مفـاصـــل وارد می شوندف کمـک کند و از ایـــن رو، الـــتــهــاب و درد ناشی از آرتریت روماتوئید را محدود می سازد.

ایـن به معــنــای آن اســت که ورزش بخشــی کلــیــدی از روند درمان بیمــاری محسوب می شود. با ایـــن وجود، فرد مبـتلا به آرتریـــت روماتوئید نبــایــد یک روتیـــن ورزش سنـــگــیــن را به صورت مداوم دنـــبـال کند. تمــریـنـــات ورزشـــی با شدت متوسط ماننـــد دوچرخه سواری یا پیـاده روی نیز می توانـنـد مفید باشنــد. پیـش از آغاز رژیم ورزشــی که برای کمک به کاهـــش نشانـــه های مرتـبط با آرتـــریت روماتوئید طراحـی شده اســت، مشـــاوره با پزشک خود را فراموش نکنــیـد.

با یکی از شایع‌ترین بیماری های جهان یعنی آرتریت روماتوئید بیشتر آشنا شوید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.