آزاده نامداری از ترس حواشی جدید به ایران باز نمی گردد ؟

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : بـا توجه به حواشـی که برای آزاده نامـــداری به وجود آمده به نظــر می‌ـــرســـد که بازگــشت وی به ایران حواشـــی جدیدی را برای او رقم خواهـــد زد.با فانوس همراه باشید آزاده نامداری از ترس حواشی جدید به ایران باز نمی گردد ؟

آزاده-نامداری-از-ترس-حواشی-جدید-به-ایرا

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

آزاده نامداری از ترس حواشی جدید به ایران باز نمی گردد ؟

فانوس : شایـد قبل از ایــنـــکه آزاده نامداری مجــری تلویزیون به همـراه خانواده خود از کشور خارج شود، تصور نمـــیـــ‌ـــکرد که در آن سوی مرزهــا هم زیر ذرهـــ‌بـــین قرار بگـــیـرد و حضور وی با پوشش متـــفاوت‌تــر از ایران چنــان با سرعت به ایران مخابـره شود که مجـــبور شود مقـــابل دوربینـی حاضــر شود و به شرح آن تصـاویر بپردازد.
فـــــانــــــوســـــــ : مخاطـــبان تلویزیون و کاربـــران فضای مجـازی در جریان اتـــفــاقــی که برای نامـــداری در کشور سوئیس رقم خورده، قرار گرفتـــند و به عبارت دیـگر در حال تحــلـــیـــل آن تصــاویر در خارج از کشور هسـتـــنـــد.
فانوس : امــا آزاده نامــداری در حال حاضـر هنوز به ایران بازنـگــشته اسـت که الـــبـته بســـیــاری از اطـرافیان وی معتـــقـــد هستـنـــد که بازگـشت او به کشور در شرایــط کنونی برای این مجـری حواشی جدیــدی را رقـــم خواهد زد، از ایــن رو به نظــر میــ‌ــرسد نامــداری منــتــظـر است تا با فروکش کردن انتقادات به ایران بازگــردد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.