آمار تلفات و مصدومان چهار شنبه سوری امسال

آمار تلفات و مصدومان چهار شنبه سوری امسال

متاسفانه رفتار دور از تعقـــل و هنجار شکنانه برخی از شـــهروندان ، سبب آســـیب عده ای از هموطنان و حتی مـــرگ چند تن از هموطنانـــمان شد. سرپرست اورژانس کشـــور به جزییات تلفات چـــهارشنبه پایان سال از روز ۱۷ اسفـــند تا آخرین ســـاعات روز ۲۴۴ اسفند پرداخت.

آمار تلفات و مصدومان چهار شنبه سوری امسال

امیر حسیـــن نوجوان ۱۴ ساله ای که در چهـــارشنبه سوری در تهران کشـــته شد

به گزارش فانوس  چهارشـــنبه پایان سال ۹۵ نیز با تمام حواشـــی و تلفات آن گذشت، به طوری که به گفـــته پیرحسین کولیوند – سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریـــت‌های پزشکی کشور از روز ۱۷ اسفـــند که نخستین مصدومان چـــهارشنبه پایان ســـال گزارش شـــد تا آخرین ساعات روز ۲۴ اسفـــند بالغ بر دو هزار و ۳۵۱ نفر مصدوم شدند که ۶۰۰ نفر تـــحت بستری قرار گرفتنـــد که تاکنون نیز ۴۴۲ نفر بستری بوده و مابـــقی نیز مرخص شـــدند.

آمار تلفات و مصدومان چهار شنبه سوری امسال

سرپرســـت مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشـــکی کشور ادامه داد: متاسفـــانه قبل از روز ۲۴ اسفند ۷ نفـــر بر اثر حوادث چهارشـــنبه پایان ســـال در اردبیل جانباخته بودند و دیشـــب نیز سه نفر جانباختـــه دیگر به این آمار اضافه شـــد.

آمار تلفات و مصدومان چهار شنبه سوری امسال

کولیـــوند با بیان اینکه هم اکنـــون ۵ نفر نیز در ICU بستری هـــستند، گفت: در مجموع به طور کلی شـــاهد کاهش ۵۰ درصدی تلفات بودیم به طوری که ۴۰ درصد در خدمات ســـرپایی و ۶۰ درصد در قسمت بستـــری نسبت به سال گذشته با کاهـــش آمار مصدومان چهارشـــنبه پایان سال مواجه شدیم.در ادامه تصاویر چــند تن از مصدومیـــن حوادث چهارشنبه سوری ســـال ۹۵ را مشاهده میکـــنید

 آمار تلفات و مصدومان چهار شنبه سوری امسال آمار تلفات و مصدومان چهار شنبه سوری امسال آمار تلفات و مصدومان چهار شنبه سوری امسال  آمار تلفات و مصدومان چهار شنبه سوری امسال آمار تلفات و مصدومان چهار شنبه سوری امسال آمار تلفات و مصدومان چهار شنبه سوری امسال آمار تلفات و مصدومان چهار شنبه سوری امسال آمار تلفات و مصدومان چهار شنبه سوری امسال  آمار تلفات و مصدومان چهار شنبه سوری امسال آمار تلفات و مصدومان چهار شنبه سوری امسال آمار تلفات و مصدومان چهار شنبه سوری امسال

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.