آموزش شب زفاف برای تازه عروس ها / جذب و تحریک شوهر

آموزش شب زفاف برای تازه عروس ها / جذب و تحریک شوهر

آموزش شب زفاف برای تازه عروس ها / جذب و تحریک شوهر

بـــا توجه به بررســـی های صورت گرفتـه لازم اسـت خانــم ها ضمن بدســـت آوردن اطلــاعات جامـع در خصوص دنـــیای جنـســی مردان ، روشهـــای تحریـک کردن و ارضــا نمودن همـسر خود را نیز بیـاموزنـد در همـــیـــن راستــا مطــالـعه مطـالـب ذیل توصیـــه میشود.

آشنایـی با دنیـــای جنـــسی مردان

چیز پیــچــیــده ای نیـســت ؟ اتـفاقا خیلی پیچــیده است حتمـا فکــر میکــنیــد و بر ایــن باوریـد خود را در اختیـار همسـرتـــان قرار داده و خودش همــه کارهای لازم را انـجام میدهد ! اینــگونه نمیـبــاشـــد.دنـــیـــای جنسی مردان بسیار گستـــرده و پیچیده اســت و برای اکــثر خانم ها غیــر قابل حدس ، خانـــم ها به صورت غیر ارادی تمایـل به خود نمایی دارنـد و آقایان نیز بصورت غیر ارادی جذب این خودنـمایـــی ها میــشوند و البتــه قوه تخیل آقـــایــان در این لحـــظه فعــال میـشود.

جنس مذکر در طول زنــدگی خود بارها و بارهـــا ذهــن خود را درگــیر فکــر کردن به رابـــطـــه جنــسیمـیکـــنـد ، خیـــالپردازی جنســـی در مردان گسترده و دقـــیق اسـت ، ایـن گســتردگی باعــث شده است سلیقـــه های مخـتــلـــفـــی را شامل شود در نتیجه مردی زن چاق میـپـســنـــدد و از زن چاق تحـریک میـشود و مردی دیــگر زنـــی لاغـر ، مردی جذب زنان با موهای بلوند میــشود و مردی جذب زنی با موهای تیــره ، مردی جذب پوست سفــید و مردی جذب زنی با پوست گندمی ، ایـنکـه همــه خانـم ها تلـاش در تغـیــیــر صورت ، انــدام ، رنــگ پوست ، رنگ موی خود دارند و از یک الـــگو پیـروی میـکننـــد لزوما به جذب همــه مردان منجـر نمیشود.

موارد جذب و تحـــریک پذیــری مشترک در آقــایــان

لحــن صحبت کردن زنـــان:

اگـــر چه گفــته میشود مردان بیشـتـــر با نگــاه و دیــداری تحــریـــک و جذب میشوند امــا فراموش نکنــید مردان قوه خیـالـپردازی قوی دارند ، همـــه ما آدمــهــا بر اســاس روابــط اجـتمـاعی و برخوردهایی که در طول زندگی با افــراد مختلــف داریــم از هر صدا یک تصویر ذهـنی ایــجـاد میـکنــیـــم ایـن تصویر سازی برای مردان به شدت زنـان نمـــیــبـاشـــد ، امـــا لحــن صحــبـت کردن باعث میـــشود مرد تصویری از طرف مقــابـل خود ایـــجـــاد کنـــد ، صدای زن برای مرد میتوانـد محـــرک جنـســـی باشــد ، پس خانــم های محـــتــرم در فرآینــد تحـریـک کردن همــسـر خود لحن و تون صدای خود را تغیـیر دهید همچنین در روابطـــه جنسـی با همـســـرتــان سکوت اخـتـیـــار نکـنـــیــد ، با صداهـای تحریــک آمـــیــز اورا به کارهایـــی که از آن لذت میـبرید تشویق کنـــیــد.

بوی عطر

در تبلیغات عطــرهــا دیـــده ایـم که عنوان میــشود اسـتفاده از این عطــر باعث جذب جنس مخالــف میـشود ، امــا لزوما در مورد همــه یکــســان نیســت ، همیـــشـــه از همســـر خود در مورد بوی عطـر خود سوال کنیــد و به سلـیقه وی عطــر خریــداری کنیـد ، همـــیشـــه از یک نوع عطر استفاده کنیـد ، خصوصا قبل از رابـــطه زنـاشویی به مقـــدر کم و ملایـــم اســتــفـــاده کنیـــد.
مطــلب پیــشنهادی : انتـظــارات زنـــان بعــد از رابـطـه جنــسـی چیـســت؟

لبـاس

بد نیسـت بدانـیـــد یک زن عریـــان تحـــریک پذیری کمتــری نسبت به یک زن نیـمـه عریـان برای مردان بهــمراه دارد ، بارها در مشـاوره ها شاهـــد هستـیــم که خانـمـــهـا عنوان میکنــنـــد لبــاسـهـــای خیـــلی باز بر تن میکــننـــد اما همــسر آنهــا تحریـــک نمـیـــشوند ، لبـاس نقش مهـــمـی در تحـریــک جنســی و جذب شوهر شمـــا ایـــفـــا میکند ، لباس های باز برای هر انـدامــی باعـث جذابیـــت مردان نمــیـــشود ، مردانـــی که اندام بلند برای آنهــا مهم اســـت ، لبـــاســـهــایی که شما را بلنـــد نشان دهــد با رنگ های تیره میـــتوانـد باعث جذابـیت شمـا برای شوهرتـان بشود.

اگـر همــسـر شما از آنــدســتـــه از مردانیــست که از پوست سفید خوشش می آید ، لباس تیـــره بر تن کنـیـــد تا رنگ پوست شما بیـشتر نمود کنــد ، معمولا رنـگهـــای سیاه و قرمـــز برای مردان جذابــیــت جنــســـی بیشتری بهمـــراه دارد در ایــن خصوص برای اطـلـــاع از سلـــیــقه شوهرتان با او صحـبـــت کنـــید.

موی سر

خداوند در آفــرینــش انـــســـان تنوع ایجــاد کرده اسـت و از طرفی سلــیـقه های مختـلــف ، مردی از موهای فر ، مردی از موهای موج دار ، مردی از موی سیاه و مردی دیــگــر از موی بلوند ، خیــلی از خانـــم ها موهای خود را بلوند کرده و متوجه میـــشوند که نگاه های بیـــشتـری به سمــت آنها کشــیـــده میـشود ، لزوما این نگـاه ها نشـــانـه ایــن نیســت که شمـــا جذاب هســـتـید بلـکــه بعــلـــت تفاوت رنـگ موی سرتـان با رنگ موی اقوام ایرانی دیـــگــران به شما خیره شده انـــد پس هر نگاهـــی را نشانـه جذابــیت خود برداشت نکـنـید کمـــا اینکـه در کشورهــای غربــی زنان مو سیــاه با پوست بدن برونزه نگـــاه های بیشــتری را به خود جذب میکنــنــد ایـــن نگـــاه ها بواســـطه تفـاوت است نه جذابـــیـــت.
نکـتــه مهـــم و کلیدی برای اینکه مردان جذب شمــا شوند نیاز نیـســت صورت و بینی و لب و گونه و مو و رنـــگ مو و رنگ پوست و انـــدام خودتـــان را تغییــر دهید و یک خانم مصنوعی شوید اجازه ندهـید دیدگـاه ابزاری به شما شود ، اجـــازه دهـــیـــد فردی که شما جزء سلـیــقــه های وی هســتیــد شما را همـانــگونه که هســـتید انتـخـــاب کنـد و شان خود را حفظ کنـیـــد.

اندامهـای بدن

بسته به تخـیلات جنســـی مردان متفــاوت اسـت ، اما خداوند زن را موجودی لطیـــف و با احســاس آفـــرید ، تمــامـــی گلـبـرگـهـای یک گل زیـبـــا هستـــنـد ، بدن زنـان از انگـشتــان پا تا موی سر میـتوانـد جاذبه جنسی و محـــرک جنـســی برای مردان باشـد ، امـا در همه مردان یکـــسان نیســـت ،شمـــا بعـنوان یک زن لازم اسـت در ایــن خصوص با شوهرتان صحـبـت کنیـد چرا که همانـــطور که ذکـــر شد در همـــه مردان یکسـان نبوده بعـــنوان مثـال شایـد موی سر برای مردی محـرک و برای مردی عادی باشد و ….

حین رابطــه جنــسی برای شوهرتان چگونه باشــید ؟

بی حیا باشـــیـــد

برای روابـط جنســـی و حیــن آن ، بی حیا باشیـــد ، خجالــت نکشید لذت ببـرید و لذت رو به همـسرتــان تقـدیم کنیـــد ، برخــی خانم ها تصور میکــنـــند اگر در ایـــن خصوص راحت صحبت کنــنــد و بی حیا باشـــند شوهرشـــان به گذشـــتـــه وی شک میکـــنــد ، ما در دسـتورات دینـی و احـادیــث امامــان داریم که موقع آمیـزش و همبــســتری زن میبـاست لباس حیـــا را از تن خود در آورد و بعـد از آن مجـــددا بر تن کنـــد ، پس راحـــت باشــیـد و خود را رهـــا کنیـــد.

حرکت کنید ، فعال باشیـــد

خیـلی از خانـــم ها متــاســفانــه موقع رابــطه زناشویی خود را تنـهــا در اخـــتیـار همسـرشان قرار میـــدهـنــد و هیــچ فعالــیـــتی انــجـام نمــیـدهد ، طبـیـــعـی است که بعــد از چنـــد ماه همـــسـرتـان نســبت به شما سرد شود ، در حیـــن رابـطـه جنسی مبتـکـر باشـــید و رابطـه را مدیــریـــت کنید.
ناز کنـید
شوهرتــان را سیـــر کنـــیـد اما سیـــراب نکـــنـیـد ، برای تحریـــک بیــشتر بلـافـاصـلـه شروع نکـــنید ، وقفــه ایجــاد کنـید ، برای شوهرتـــان برقــصـید ، ناز کنـید.

هیجـانـی و با اشتـــیاق رفتـــار کنـــیــد

برخـی خانـم ها بعــلت عدم آمــادگی قبـلـی یا دلــایـــل دیــگر ، فقـــط تمایــل دارند شوهرشان زود کارش را انجام دهــد و تمام شود ، اگر مشــکلــات زنـاشوئی و احــساســـی در زندگــی شمــا وجود دارد حتما آنرا برطرف کنـیــد و با شوق و هیجـــان همـــبـستر شوید.

پیش قدم شوید و تنوع ایـجـــاد کنــیـــد

شبـهــای تکـــراری، مکــان تکراری، حرفهـای تکــراری ، حرکـــات تکـراری ، نکـنــه همـــیــشـه شوهرتان پیـش قدم میـشود ؟ نکنـــه فقــط در رخــتـــخواب رابطـــه دارید آنــهــم زمــانــی که ابـتــدای ازدواجتـــان است و فرزنـدی نداریـد ؟ نکــنــه فقط شبها ؟ نکنـــه انقـــدر یکـســری حرکـــت رو تکـرار کردیــد که قابــل حدس شده ؟ همـــش حرفــهـای تکـراری ؟ شمـــا خودتــان پیش قدم شوید ،در جاهــای مخــتـــلف زمــانـــهای مخـتـلف تنوع ایـجاد کنـــیـــد.

شخـــصـیت مردان در رابطه جنسـی

شایــد شوهر شما در اجـتماع فردی جنتـلـــمـن باشـــد ، امـــا لزوما بدیـــن معنـــا نیست که در رخـــتــخواب نیز یک جنتلـمــن باشــد ، مانـع عمــلــی کردن خیـــالپردازیهـــای جنســی او نشوید و اجــازه دهــید خودش را رهـا کند ، شخـصیت اکـــثر مردان در رابطه جنـــســـی بســـیــار متفـــاوت تر از رفـــتار روزانه آنـــها میبــاشد ، شایـد از رفـتــارهـایی خوششان بیـــایـد که حتـی شما تصورشم نمــیکردید.

اگـر شوهر شمـا دچار اختـــلــال جنســی اســـت

در ابـتدای ازدواج و آغاز فعـــالیت جنـــسـی ، شایـد همـسر شمـا در کمتر از ۳ دقـیــقه دچـــار انـــزال شود ، ایـن فرایند در ابــتــدای دوره فعـالیــت جنـــسـی غیر طبیعــی نمـــیـباشد هر چه تعداد دفعات نزدیکــی بیـشتـر و فواصــل بین انـــجـــام آن کمتر باشـــد مدت زمــان انـزال شوهرتــان افـــزایش میابد.

تظاهر به ارگاسـم نکـــنــید

اونطور که فکـــر میکــردیـد نبود ؟ تحــریـک شدید امــا لذت نبـــردیـد و ارگــاســم را تجربه نکردید ؟ اگـر به تازگـــی فعــالــیــت جنـسی خود را آغـــاز کرده باشـیـــد غیر طبـیـعــی نیـــســت شما به زمان نیــاز دارید مدت زمان پیـــشـنوازی را افزایش دهـــیـد ، تظـاهـــر به ارگـــاسم ظلــمـــی در حق خودتـــان و همـسـرتــان اســـت چرا که مردان به مرور متوجه آن میشوند و احساس ناتوانی به آنــهـــا دســت میــدهد ، ارگـاسم نیاز به تمـــریـــن دارد.

ممکن اســت از دخول لذت نبـریـــد

اگــر با شوهرتان رابطه دخولی داشـتیـــد اما از ایــن طریـــق به ارگـــاســم نرسیـــدیــد ، تعــجب نکـنیــد ، نگـران نبـاشـیــد اوضاع کاملـــا طبـیــعــی اســـت ۷۰ درصـد خانـم ها از طریــق کلیتوریس (چوچوله) ارگـــاســم را تجربه میکنـــنـد نه دخول.

استرس دشــمـن رابطـــه جنـسی

اضـطراب ،ترس ،اسـتــرس ،از دشمـنـان جدی رابـــطه جنـســی وتحـــریــک پذیری میــباشند، شوهرتـان فردا صبح چطور باید بیدار شود و به سر کار برود ؟ شاید برای شمــا ساده باشــد خب پا میـــشــه میـــره سر کار امـا کیـفــیـت رابطه جنـــســی برای زن و مرد مشروط به آمــادگـــی ذهنـــی میـــباشد ، دغـــدغه های کاری و روحی بر تحــریک پذیــری و میــل جنــسـی موثر است شاید وقتـی دیگر مناسب باشـد ، رابطــه جنـسـی صرفا دخول و انزال نیسـت و میـــتوان در شرایـطـــی با معاشـــقـه هر چنــد کوتاه زنان را تا شبـی دیــگـــر آرامـش داد.
مطـــلـب پیشــنــهـادی : راه های محکـم کردن رابطه زنــاشویی همـسران

شوهرتان بعــد از رابــطـــه جنســی زود میخوابد

زنـــان بعـــد از رابطــه جنــســی نیـــاز به توجه و نوازش دارنـــد ، اما به شما میــگوئیم فعل و انـــفـــعلــات شیـــمــائی بدن مردان بعد از رابـــطه جنـــسی و ترشـــح دوپامـــین باعـث خواب آلودگـــی آنـها و خستگی آنــها میشود بد نیــست بعـــد از رابطه جنـــسی با نوشیـدنــی و یک ماساژ سراغ او بروید به شرطـی که احـــسـاس خواب زیاد نداشــتــه باشد.

اگـــر مشــکـــلی در روابط زناشویی هســـت پیـــگیـــری کنیــد

اگر در خصوص رابطــه جنسی و رابطـــه زناشویی با همسـرتـــان دچار مشـکـل هسـتــید یا نیاز به آموزش داریــد حتـمـا پیـــگـــیر شوید ، از مشـاور کمـک بگـــیریــد یا در دوره های آموزشی ویژه زوجین شرکت کنیـد اجـــازه ندهیـد مشـــکلــات مانـــع آرمـــش ، آسایش و لذت زنــدگـی شما شود.
موارد مذکور را به کار گیریــد تا شوهرتان جذب شمـــا شود چرا که شما خوشبخـــت تریــن زن دنیا خواهـیـــد بود اگـــر شوهرتــان دوستـتـــان داشـتـــه و جذب شما شود.

آموزش شب زفاف برای تازه عروس ها
منبـع:tanzimekhanevadeh.com

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.