احمدی نژاد که در مراسم تنفیذ حسابی جنجال آفرید در مراسم تحلیف کجا بود؟

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : مـحـــمود احـــمـــدی نژاد که در مراسم تنـفـــیــذ دکـتـــر حســن روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهـــم حضور یافــتـه بود و با دو بار عوض کردن جای خود حاشـــیه ساز شده بود در مراسم تحـلیـف وی حضور نداشـــت.با فانوس همراه باشید احمدی نژاد که در مراسم تنفیذ حسابی جنجال آفرید در مراسم تحلیف کجا بود؟

احمدی-نژاد-که-مراسم-تنفیذ-حسابی-جنجا

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

احمدی نژاد که در مراسم تنفیذ حسابی جنجال آفرید در مراسم تحلیف کجا بود؟

مجله اینترنتی فانوس : بر اسـاس سنـــت تحلـــیـف در یازده دوره گذشته رئیس مجــلس شورای اسـلامـــی مهمانان خارجی و داخلــی را برای ایـــن مراســم دعوت می کنـد امــا محـمود احــمدی نژاد که در مراسم تحـلـــیـــف حضور داشت در این مراســـم حضور نیــافـــتـــه بود، برخـی تاز تحـلـــیـــل گران سیـاسی و رسانه ای بر ایـن باورنـد که محـــمود احـــمدی نژاد مراسم را از تلویزیون خانه اش تماشا کرده است.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.