ازدواج

ازدواج با دختر پولدار خوبه ؟

ازدواج خوب است که طرفین از هر لحاظ با هم تناسب داشته باشند. اختلاف سطح مالی بین دو طرف احتمال بروز مشکل در زندگی آینده را زیاد می کند.

______________فانوس______________

ازدواج به خاطر پول، بازی با زندگی دیگران است

ازدواج یک امـر مقـــدس و مهـم ترین تصــمیم در زندگـی هر فردی است، که او را وارد مرحــلــه جدیــدی از زندگی می کنـد. تشـکـــیـل زنـدگی مشتـــرک و ورود به دنیای دو نفـــره و خانواده ای سالم، متعـادل و پایـــدار مانـــنـــد هر امـــر مهـم دیگری به تفـــکر منـطـقی نیـــازمنـــد اســـت.

امروزه با تغـیـیـر معـیـارهــای ازدواج در جوانـان، برخــی مهــم ترین مقـیاس برای زنـدگـــی مشترک را پول می داننـــد و اعــتـقـاد دارنـــد که داراریـی مالـی ،حلال همه مشـــکـــلات است و تمـام شاخـصه های اقـتــصادی را جایــگزین ارزش اخــلـاقی می کننـد. برخـــی از جوانـــان برای رهـایی از مشکـــلـــات به دنـــبال ازدواج با شخصـــی می گردنـــد که دارای وضع مالـــی منــاسب اســت. ایـــن گروه از جوانـان با این باور نادرست ازدواج می کننـــد که اگر همـسری ثروتمنـد داشتــه باشند می توانـــنـــد چشم روی تمــام واقـــعیـت های تلـخ زنـــدگـی مثـل فقر، بی سوادی والدیـــن و نداشتــن موقعــیـت اجـــتـــماعـــی ببــنـدند و جایـــگـــاه خوب و قابـل قبولی در جامـــعــه و بین آشـــنـــایـــان کســب کنـــنـد.

سوال:جوانـــی 31 سالـــه، مجرد و دارای مسکـن و شغـــل آزاد با درآمــد ماهــیــانه یک میــلــیون و 500 هزار تومان هستـم. سوالم ایـــن اسـت که من چگونه و با چه معــیارهــایی همســر آینـده ام را انـــتخـــاب کنـم؟ آیا می توانـــم همـــسر پولدار بگیـــرم؟ آیـا در ازدواج هایی که طرف مقـــابل پولدار و طرف دیگــر وضعیـــت متوسط داشتــه باشد، ازدواج موفقیــت آمـیــز بوده یا خیر؟

پاسخ کارشـــنـاس:قبل از هر چیــز از خودتان بپرســـید هدفتــان از ازدواج کردن چیست؟ اگــر قادر باشیـــد پاســخ صریح و صحـــیـــحـــی به ایـــن پرسـش بدهــیــد، می توانـید معیـــارهـای همسر آینده تان را به درســتی تشــخیص دهـــیــد. در نظر داشـتـــه باشــیـد فرد برای داشتـن ازدواج موفق پیــش از هر چیـــز، خود بایـد به بلوغ فکــری و هویت یکـپــارچـه دسـت یافـته باشـد و تنـــهــا چنیــن فردی قادر است هدف صحــیحی از ازدواج کردن داشــتـه باشد و معـیارهـای صحیــحـی برای انـتخــاب همـــسر آینده خویش در نظـر بگـــیرد و بر مبنـای آن معیارهـا انـــتـــخـاب منـــاســبـــی داشـته باشـد. دقت کنـــیـــد انـتخاب همــســـر پیـش از به وجود آمدن شنـــاخــت کافی و بر مبنــای انـتـــخاب های هیـــجــانی، می توانـد مشـکلـات بســـیاری ایـــجاد کنـــد؛ بنـــابراین مراقب هیـجـــانات خود باشید و سعـــی کنــیـد بعـد از دسـت یابـــی به شناختــی منـاسب تصمـیـم گیـــری کنــیـــد.

ازدواج

ازدواج با دختر پولدار

مشکلات وجود اختلاف طبقاتی در انتخاب همسر

از عوامـل بسیـار مهم در انتــخـاب همــسر توجه به عوامل اقـتـــصـــادی و فرهنـگی اسـت. از آنـجـــایـی که عوامـــل اقــتـــصادی و فرهـــنــگـــی می توانــد هدایت کننــده بایدها و نبـایدهـــای افراد و شکـل دهـنده شیوه نگــرش آن ها باشـد، بیم آن می رود که در صورت وجود اخـــتـلـــاف طبـــقـاتی بیــن طرفـین، آن ها در آیـنــده با مشـــکــلـــات پیــچـیــده ای مواجــه شوند. از جمله تفـاوت هایـی که می توانـــد بیــن طبـــقـات اقـتصادی- فرهنگـی مخـتـــلـف وجود داشــتـــه باشد، می توان به تفـاوت های مربوط به نقش مرد و زن در زنــدگــی مشـترک، تفــاوت در نحوه نگـریستــن به مســـائل زنـدگی و مســائل مالی، تفـاوت در شیوه گذران وقت و تفاوت در سبـک فرزندپـــروری اشـــاره کرد. ایــن تفــاوت ها می توانـــد زنــدگــی آیـنــده زوجیـن را با مشکــل مواجـــه کند و تهدیدی جدی برای ازدواج به شمــار آیــد.

موارد حائز اهمـیت

در صورتی که با وجود مســائل مطرح شده تصــمـــیم به چنین ازدواجــی گرفتیـد، توجه به مواردی که ذکــر می کنــم، می توانـد تا حدی خطرات احـتــمالی را کاهش دهـــد. حتـــمـا زمان مناســـبی را برای شنـــاخـت فردی که به عنوان همســر آیـــنــده خود در نظر دارید، اخـتـصـــاص دهـــیـد و مطمئن شوید تصمـیــم شمــا ناشــی از معــیـــارهــای سطـحـــی یا چشم و هم چشــمی و دلایل ایـــن چنـــیـــنـــی نیـــســت. سعی کنیـــد در ایــن مدت درباره نوع تربــیت خانوادگی، دغدغه ها، توقعـات و انتــظارات طرف مقــابــلــتــان، سطـــح ارتـبــاطات و برخوردهـــای اجـــتـــماعـــی شان اطـلاعـاتـــی به دســت آوریـد و نیز در ایــن باره اطــلــاعــاتـــی از خودتان به ایشان ارائه کنـــید. فرد مقابـــل و خانواده اش را با شرایــط خود و خانواده تان به طور کامـــل آشـــنـا کنــید و ترتــیبـی دهیـــد که خانواده ها ملاقـــات هایی با یکـــدیگر داشــته باشـــنـد تا بتوانــیــد امکان سازگـاری آن ها را با یکدیگـر بسـنجید. در نهایــت حتـمـــا از مشاوره پیش از ازدواج بهره مند شوید.

داشتن اختلاف سطح مالی زیاد میان زوجین چه پیامدهایی دارد؟!

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.