باز هم یک ایرانی در مسابقات مشت زنی در قفس تحقیر شد + عکس

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : مهرشــاد پسـربچـه ایرانـی که برای مسابـــقـات مشت زنـی آزاد و غیرقانونی ارمـــنــستان وارد قفس شده بود در ایــن مبـارزه به شدت دچـار آسیــب دیدگی شد.با فانوس همراه باشید باز هم یک ایرانی در مسابقات مشت زنی در قفس تحقیر شد + عکس

باز-هم-ایرانی-مسابقات-مشت-زنی-ق

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

باز هم یک ایرانی در مسابقات مشت زنی در قفس تحقیر شد + عکس

فانوس : مســـابــقات در کشور ارمنــســتـــان برگزار شده و فردی که سال گذشته در اعـزام دخـــتر نوجوان ایـــرانـــی دخالت مسـتقیم داشــته، این بار نیـز شرایــط چنیـــن اعزامـی را فراهم کرده و مهـــرشــاد را به داخــل قفـــس فرسـتـاده اســت.
رقابــتـ‌ـهـایـــی غیـــرقــانونی با قوانیـن داوری غیـــراســـتــاندارد در داخـل قفـس، برای کودکـــان نکـــته قابـــل توجه در ویدئوی منتــشــر شده از مبــارزه پسـربچـه ایرانــی، استــفاده از پرچم ایــران برای ورود او به داخل سالن است.

باز-هم-ایرانی-مسابقات-مشت-زنی-ق
فــــانــــــوســــــ : سال گذشته تصـــاویر مبارزه دخـــتـــر ایـرانی در مبارزات قفس بازتــاب گسـتـــردهـــ‌ای در شبـکـــهـــ‌هـای اجتمــاعی داشت و چهـره‌ـهـای ورزشی و همـچـــنــین فدراسیون‌هــای ورزشی از جمله فدراســیون ورزش‌ـــهای رزمـی به آن واکنــش نشــان دادند؛ حال با توجه به ادامـــه روند اعزام غیـرقانونی کودکان ایــرانی به مســابــقـات قفس، نیـــاز مبــرمی به عوامل بازدارنـــده برای چنـیـن افـــرادی احــســـاس میــ‌شود و انـــتــظار میــ‌ـــرود وزارت ورزش Sport و جوانــان با چنیـــن اقدامـــاتی برخورد قاطع کرده و با افـرادی که از کودکـان و نوجوانان ایـــرانی سوء اســـتــفاده می کنـنـــد برخورد کنـــد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.