باشگاه استقلال

علت محرومیت 3 بازیکن استقلال

از سه بازیکن باشگاه استقلال به دلیل تحریم تیم امید شکایت شده است که این بازیکنان باید دلایل تحریم تیم ملی امید را مطرح و از خود دفاع کنند.

__________________فانوس__________________

سه بازیکن استقلال محروم شدند

بـه نقــل از سایـــت رســـمـــی فدراسیون فوتبال، اســـمـاعــیـل حسـن زاده در خصوص بازیکــنـــان اسـتقـلال که به تیــم ملـی امـید دعوت شده و از حضور در اردوی تیم ملــی امـــید اسـتـنکاف کرده بودند، گفـت:با توجه به شکایـــتــی که سرپــرســت تیـم ملی امــید، دپارتـــمـــان جوانـان، کمـیـته جوانان و سازمـــان تیـم های ملـــی به عمل آورده اند و سرپرســـت دبـیـــرکــلــی فدراســـیون نیز جهـت رســـیدگی به کمـــیتـــه انـضباطــی ایـــن شکـایت را امروز ٣١ تیرماه در اخــتـــیــارمـــان قرار داد و با توجه به مفــاد شکـــایت و مطـــالـــبی که وجود داشــت، اولاً رسیــدگی به این شکایـــت با دعوت از مقامات باشگـــاه استقلـــال و بازیـکنــان خاطی که تیــم ملی امـــید را تحریـــم کرده اند، در آیـنـده به عمل می آید.

یعـــنی وقت رســـیــدگـی تعـیین می شود و باشـــگـاه به همـراه بازیکـنـــان می توانــند در خصوص شکــایت مقامات فدراسیون دلایل تحـــریــم تیـم ملی امــیــد را مطــرح و از خود دفــاع کنـــنــد.

باشگاه استقلال

محرومیت سه بازیکن استقلال

وی ادامــه داد:امـــا با توجه به جایــگاه تیــم ملــی و تخلــف بازیکنـــان و باشـــگـاه و همـــچــنـین با توجه اینکه طبق ماده ٨٣ آیین نامـــه انــضباطی، باشـــگاه نیــز نمــی توانـــد از چنیـــنی بازیکنــانی (که تیم ملــی را تحریــم کرده انــد) در مسابقات خود اسـتـفاده کند، کمــیتـه انضــبــاطـــی با اســتـفــاده از اختـیـــارات قانونی و استــناد به ماده ٣٢ آیـــیـن نامه انضــبـــاطـی، دســـتور موقت محـــرومیت مهــدی قائدی، امیــد نورافــکن و سید مجــید حســـینــی از مســـابقـات رســـمـی باشــگـــاه استـــقلــال را اعلام می کنـــد. بدیهـــی اسـت که حکــم نهـایی پس از رســـیدگـــی و شنــیـدن دفــاعـیات باشــگاه و بازیــکــنـان صادر خواهـــد شد. حسن زاده در پایان گفت:هفـــتـه آینده نهـــم مرداد ماه مدیـــرعـــامـــل یا نمایـــنده تام الاخـــتیـــار باشگاه استقلال به همــراه سه بازیــکــن فوق با دعوت کمیته انضــباطی بایـد حضور داشته باشــنـــد و توضیـحـات خود را ارائه کنــند.

سه بازیکن باشگاه استقلال به علت تحریم تیم امید محروم خواهند شد!

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.