با شکایت پسران هوشنگ از مادر حمید صفت کار به جاهای باریک کشیده شد

به گزارش فانوس به نقل از گروه جنایــی رکنا، صبح دیروز حمیـد صفت، خوانـنـده رپ که متـــهم است، پدر خواندهـ‌اش را به قتـل Murder رســانــدهـ‌ـاسـت، برای ادامـــه بازجویی به دادسرای امور جنــایی تهران منتـقـل شد. در جلســه بازجویی دو پسر مقــتول به نامـ‌ـــهــای سهیـل که محل زندگیـ‌ـــاش در کشور فنـــلانـــد است و برادر ناتـــنی وی به نام توماس که از کودکـی در کشور آلمـان بزرگ شده و به زبان فارسـی آشنایــی ندارد، همــراه یکـــی از دوستــان پدرش و مادر حمـیـد صفــت حضور داشــتنـــد.با فانوس همراه باشید با شکایت پسران هوشنگ از مادر حمید صفت کار به جاهای باریک کشیده شد

با-شکایت-پسران-هوشنگ-از-مادر-حمید-صفت-کا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با شکایت پسران هوشنگ از مادر حمید صفت کار به جاهای باریک کشیده شد

فانوس : ابتـــدای جلـــسه حمید صفــت حادثه Incident را شرح داد. وی گفـت: من قبول دارم روز حادثـه مرتکـــب اشتـباه شدم. آن روز نباید با هوشنـگ درگـیر می‌ـشدم.
من او را مثـل پدر خودم دوست داشتـم و او را پدر صدا میــ‌کـردم. اعتــراف می‌ـــکنــم که عصــبانـــی شدم و با او درگـیر شدم و با دست به صورتـــش ضربهـــ‌ای زدم، امـــا هرگــز به سرش ضربه نزدهــ‌ـــام. متـــأسـفـانه بعضـی از روزنـــامه‌ـــها نوشته‌ــاند که با گلدان کریستــالی به سر هوشنـگ ضربه زده‌ام، در صورتی که همــان روز اول بازجویی اقـــرار کردم که گلدان را برای ترساندن او به دیوار کوبیـدم. وی در ادامه خطاب به سهــیــل – پســر مقتول- گفت: پدر شما با مادرم بد رفتاری کرد و شمــا خودت را جای من بگـــذار که اگر فردی این رفتار را با مادرت داشـــته باشد، عصـــبانـــی نمــیـــ‌ــشوی‌؟

فانوس : من می‌دانـــم که اشــتـــبــاه کرده‌ام و الان قصد ندارم عمـلــم را توجیــه کنم، اما آن روز وقتی از هوشنـگ خواستم با مادرم بد‌رفـتاری نکــنـــد، مرا آرام نکـــرد و به من گفــت که زدم که زدم و همــیــن موضوع باعـث عصبـــانـیـت من شد.
حمــید ادامــه داد: متأـسفــانه ایــن روز‌هــا خانواده من با شایعهـــ‌هـای زیــادی در فضـای مجـازی دربـــاره من و حادثـــه رخ داده روبه‌ـــرو هســتند. مثـلــاً شایـعه کردهـــ‌ــانـــد که علــی دایـی برای آزادیــ‌ام وثیـــقه گذاشـــتــه اسـت. در ادامـــه سهـیـل، پســـر مقتول به نماینـدگی از برادر و خواهرش با طرح شکایتی گفــت: من در کشور فنـلـــانـد زنـــدگـــی میـ‌کــنم و کارشــنـاس‌ـارشد اقتصــاد دارم. در کشور فنــلانـد بودم که از طریــق یکی از دوستـــان پدرم متوجه حادثه شدم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با شکایت پسران هوشنگ از مادر حمید صفت کار به جاهای باریک کشیده شد

فانوس : وی ادامـه داد: به گفـــته یکی از دوستان پدرم، حمید مدتی بود که رفتـارش با پدرم خوب نبود و ایـــن بدرفـتــاری از زمـــانـــی شروع شده بود که حمــید سگی را به خانه پدرم می‌ــآورد که پدرم اعتــراض میــ‌کنــد. ما دو برادر و یک خواهر هستیـم که خواهرم هنوز در کشور آلـــمان است و قرار اسـت به زودی به ایــران بیــایـد به همین خاطر هنوز مراسـم خاکسپاری پدرم را انجـــام ندادهـــ‌ـایم و از مادر حمیــد هم در خواســت داریــم در مراسم خاکســـپاری پدرم شرکت نکـنـــد.

پدرم تمــامی پول‌ــهـــایـــش را به مادر حمـید داده بود، اما آنـــهـــا پدرم را به قتـل رسانـــدند. من به نمایـــندگی از برادر و خواهـــرم از مادر حمیــد صفت به اتـهـام همـــدستـی با پسـرش در قتـل پدرم شکایـــت دارم.

وی در پایـان گفـــت: من درخواسـت روند قانونی پرونده را دارم و از حمید و مادرش هم میــ‌خواهـم حقــیــقــت حادثـه را به قاضی بگویند، امــا الان تا زمانی که نتـــیجـــه پزشــکـــی قانونی درباره علت اصلــی فوت پدرم اعـلـــام نشود هیچ درخواسـتـــی در مورد قصـاص متـهـــم ندارم.
فانوس : مادر حمیـد هم گفت: آن روز من مانـع درگیری حمـیــد و شوهرم شدم و در ایــن درگـــیـــری دخــالتی نداشتم. من و فرزندم خیلـی به شوهرم خوبی کردیـــم. من حتی مدتـــی قبــل از سهیل خواســتم مادرش را که بیمــار اسـت به ایران به خانــه ما بیـــاورد، امــا او قبول نکـــرد.
وقتــی با هوشنـــگ ازدواج کردم، خانـــه‌ـــام را فروختم و به هوشنــگ دادم تا مهریه همـسـرش را بپردازد. وی خطاب به سهـیل گفـت: حمــیــد ارتــباطش با پدر شمــا خوب بود و ایـن حادثـه اتـفاقــی بود. آنقدر که حمید کنـــار هوشنـــگ بود، شما و فرزنـدان دیــگرش در کنـار او نبودیــد.
در پایـــان جلســـه حمید صفــت به دســتور قاضی منـــافـی‌آذر، بازپرس شعبه سوم دادســرای امور جنایــی تهران راهی زنــدان Prison شد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.