برانکو ایوانکوویچ

نقشه برانکو ایوانکوویچ برای قهرمانی پرسپولیس

برانکو ایوانکوویچ مربی تیم پرسپولیس از همان هفته ابتدایی عطش برد را در بازیکنان اش ایجاد کرده و انتظار برد در هر دیدار را دارد.

برانکو ایوانکوویچ عطش برد را در بازیکنانش ایجاد کرده

از اواسط فصل گذشتـــه پرسـپولیس راه خود را از 15 تیــم دیـــگــر لیــگ برتر جدا کرده بود و قهرمانی اش تقریـبــا قطــعی شده بود. گویا برانکو نمـــی خواهد آمــار رویایـی فصــل گذشــته پرسپولیـس با تیــمی که در تابـــســتـان امـسال تقویت شده حتی انـدکــی ضعیـف شود. به همـیـن منظور از همان هفـته ابـــتـدایی عطــش برد را در بازیــکـــنــان اش ایـجـــاد کرده و انـــتظــار برد در هر دیدار را دارد. برانـکو قبل از سفر به تبـریز هم گفتـــه بود پتانـــســـیــل کســب سه امتـــیــاز را داریــم و بایــد از خانـه حریــف با دســـت پر برگردیـم.برانکو ایوانکوویچ

برانکو ایوانکوویچ

برانکو ایوانکوویچ در تلاش برای قهرمانی تیمش

الــبـتــه که تراکتور هم قدرت فصل های گذشـــتــه را ندارد و ایـــن نکـــته کار پرسـپولیــس را هم کمـی راحـت می کنـد. نکـــتــه جالب تر ایــن که در هفــته های پیـش رو پرسـپولیـس حریفـــان سرســختی ندارد و اگـر دیدار تبـریــز را با سربلــندی به اتمــام برسانـد می تواند خود را در همـیــن هفـــته های ابتــدایـــی در صدر جدول رقابـت ها جدا کنـد.

قرمزها هفــتــه سوم در تهـــران دیداری سبــک با نفت تهــران آشــفـته حال خواهـــنـــد داشــت؛ بعـــد از آن در آزادی میزبان سیـاه جامـــگـــانی هستـــنــد که غالـبـا حرفـی برابـر پرســـپولیس برای گفتن نداشتـــه اســـت. در هفتــه پنجـم هم پرســـپولیـس دوباره به تبــریز می رود تا با گســترش فولاد روبه رو شود. شایـــد ایــن سخت ترین دیدار 5 هفــتـه های آیـــنده پرسـپولیس باشد امـا برانکو راه بردن گستـرش در تبریـز را به خوبی بلــد است. به همیــن دلـیـــل احـتـمـال ایـــن که در پایــان هفتــه پنــجــم پرسپولیس همـه امـتیازات ممـــکــن لیــگ را به دســـت آورده باشد دور از ذهـــن نیســت.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.