بعد از نزدیکی

کاری که هر زن باید بعد از نزدیکی انجام دهد

برای حفظ سلامت جنسی و جلوگیری از بروز عفونت های درستگاه تناسلی زنان بایستی بعد از نزدیکی حتما توصیه ی مهم پزشکان را انجام دهند.در ادامه با ما باشید.

خانمها بعد از نزدیکی حتما دستشویی بروند

خانــم ها بایـد بدانـــند که یکــی از کارهـــای مهـــم بعـد از نزدیکـی ادرار کردن اســت منـــظور ما ایــن نیســت که بلــافاصـلـــه بعد از نزدیکی از رخـتخواب بلـــنــد شوند بلــکه برای پیشــگــیری از عفونت و مشـــکـــلــات مقــاربـتی ایـن توصیه مهم تریـــن اصـل برای رعایت بهــداشت روابط زنـــاشویی اسـت پس نبــاید نادیـده گرفتـه شود.
عفونت های ادراری در خانـــم ها به خصوص در آن دسـتـه که فعــالیــت زنـاشویی بیشـتری دارنـد رایـج است ،در این متن از مسائل زناشویی نمـنـــاک  به اهــمــیت چرایـــی ادرار کردن بعــد از نزدیکــی می پردازیم.

بعد از نزدیکی

اصل مهم رعایت بهداشت در رابطه زناشویی با ادرار بعد از نزدیکی

اهمیت ادرار کردن زنان بعد از نزدیکی

عـــفونت زمانـــی اتـفاق می افتد که باکتـــری ها از طریـــق مجــرای ادرار و مثـــانــه وارد بدن شوند به همیــن دلیل ادرار کردن قبــل و بعـــد از نزدیکــی شانس عفونت را کاهش می دهــد. اگر احـــساس می کنید ادرار دارید حتــما انـــجـــام دهـــیـد نه تنهـــا بعد از نزدیــکــی بلـکـه هروقت احـســاس کنــیــد ادرار دارید و ادرار را خارج نکــنـید برگشـت ان به مثانه موجب عفونت میـــشود.

بعـــضی خانمـــها نسـبـــت به خانـــم های دیگــر بیـــشــتر در معــرض عفونت هســتنـد بعـضی ها هستـنــد که بیـــشــتر از دیگـــران در معرض خطر عفونت ها و بیماری ها هستـند اگر در شش ماه پیــش از 2عفونت ادراری داریــد جزء آن دســته هستید

اگـــر بعـد از نزدیـکی ادرار نمــی کنیــد و احـســـاس خوبی هم داریـد اگر با ادرار نکردن بعد از نزدیــکـی مشکلی ندارید نشـان می دهد که بهـداشــت را رعایت کرده اید و منظــم ادرار کرده اید.

مجـرای ادرار خانـــم ها کوتاه اســت خانم ها در مقـــایسـه با آقـــایـان مجـرای ادرار کوتاه تری دارنـــد به همـیـــن دلــیل عفونت زودتــر وارد مثـانــه شان می شود.
انزال خانمـــهـــا بعد از نزدیـــکـــی عفونت و میـکـــروب هادر مقـعــد و آلـــت تناسلی قرار می گیـــرنـد که امــکــان دارد به داخـــل سرایــت کنـد و خطر ابـتــلا به عفونت در مثانه را بالــا میـبرد پس تنـها راه دور کردن ایـــن بیمـــاری با ادرار کردن بعـــد از نزدیــکـــی اسـت.

مقــعـد به واژیــنــال نزدیــک اســت بنـــابرایـن چون واژیــنـال و مقــعد به هم نزدیــک هســـتـــنـــد باکـــتری ها هم به راحتـی به داخــل سرایــت می کنــند پس ادرار بعـد از نزدیــکــی اجباری اســـت.

اعمال لازم و ضروری بعد از نزدیکی برای هر خانم

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.