بنیتا

بازسازی صحنه ربایش بنیتا 8 ماهه در تهران

بازسازی صحنه ربایش بنیتا دختر 8 ماهه در مقابل منزل با حضور پدر و مادرش آغاز شد.در ادامه این مطلب از بخش مجله خبری سرگرمی فانوس با ما باشید.

_______________فانوس_______________

بازسازی صحنه ربایش بنیتا 8 ماهه

بازسـازی صحـنه ربایش بنیــتــا کودک هشت ماهـه دقـایـقی قبل با حضور گسـترده مردم در محل حادثـه آغاز شد.

پدر و مادر بنــیـــتــا پس از حضور رئیس پلیـس آگـــاهــی تهران خواستـار اشــد مجازات عامـل اصـلـــی ربودن و مرگ بنیـــتــاشـدنــد.
سردار محمدیان رئیس پلــیـس آگاهـــی تهران به خانواده کدک هشـت ماهــه گفـت دستگـاه قضـایـــی و پلــیـــس تمـام تلــاش خود را می کننـد تا ظرف یک هفــته آینـده پرونده تکـــمــیل و برای رســیـــدگی به دادگـاه ارسال شود.
مردم حاضــر در محــل خواسـتـــار مجـازات عامـلان ایـــن حادثـه هستـــند.

بنیتا بنیتا بنیتا بنیتا بنیتا بنیتا بنیتا

جزئیات پیگیری پرونده “بنیتا” از زبان رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ

 سردار عباســـعـــلـی محمــدیـــان رئیس پلیــس آگاهی تهران بزرگ در حاشــیــه بازسـازی صحنه سرقــت خوردو و ربوده شدن بنیتـــا درختـر 8 ماهـــه ای که ماجـرای وی طی روزهـای اخیـــر دل هم وطنانــمـــان را به درد آورده اســت جزئیاتـی از روند پیـــگیـــری ایـــن پرونده جنـجالــی را تشـریح کرد.
وی گفــت:”با توجه به اینـکه سارقـان، پس از ربودن خودروی حامــل بنــیتــا در کمــتر از یک ساعــت و نیــم از شهر خارج شده و خودرو را رهـا کرده انـــد، هیـــچ سرنــخـی در اختـــیار همکــاراتــن ما نبود امـــا در پی پیــگــیری ایــن پرونده از دقایـــق ابـتدایـی همــکاران ما موفق شدنــد محـل اختــفـای سارقان را شناســایــی و دسـتــگـیر کننــد.

با دســتــگــیـری سارقـــان آنهــا محـل رهاسازی خودرو و کودک را اعــتراف کردنــد و به ایــن ترتــیـــب کودک و خودرو توسط نیـــروی پلـیـس کشـــف ششد.

وی افــزود:”دادستـانـــی تهـــران و پاکدشـت دستور پیـــگــیری سزریع ایـــن پرونده را صادر کرده انــد و با توجه به عمـق ایـــن فاجــعــه پیگــیــری سریع پرونده در دسـتور کار ما قرار گرفـــت و بازســازی صحنـــه در روز تعــطــیلی نیـــز به ایــن دلــیــل صورت گرفــته است تا صبــح فردا(شنبه) ایـن پرونده به صورت کامل در اختیــار دادســـتــانی قرار گیـــرد.

اشد مجازات برای عامل اصلی ربودن و مرگ بنیتا

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.