بنیتا

واکنش قاتلان بنیتا پس از دیدن جسدش

در فیلم زیر عکس العمل قاتلان بنیتا پس از دیدن جسد این دختربچه را مشاهده می‌کنید. در ادامه این مطلب از بخش فیلم و کلیپ فانوس با ما باشید.

________________فانوس________________

ساعـــت 11 روز 29 تیـر؛ قرار بود «بنـیتــا»همــراه پدر و مادرش به شهــرسـتان محل زنـدگـی مادربـزرگش برود. مرد جوان وسایــلشـان را در صنــدوق عقـب پرایـدش گذاشـــت. همانــ‌ـــطور که «بنیـتـا» را روی صنـدلـــی عقب می‌ـگــذاشت از همـــســـرش خواســت زودتر بیــاید. پدر در پارکیـــنگ را باز کرد و همان‌طور که پشـــت فرمان میـــ‌ــنشست از داخل آیـــنـــه به صورت دخـتـــرش نگــاه کرد و قربان صدقــهــ‌اش رفت وبعـد هم به آرامـــی حرکت کرد.

 

غافل ازایـــنـــکه چه سرنوشت شومی درانـــتـظـارشــان است.چند قدم دورتــر از خانـه، دو سارق جوان به دنبــال طعمهـــ‌ــای برای شکـار، کمــیـن کرده بودند. وقتـــی پرایـــد ازپارکــینگ خارج شد دو مرد نگاهــی به یکــدیگـــر انــداختنـد.رانــنــده پیاده شد و در حالـــی که در خودرو را باز گذاشــتــه بود، برای بستـن در به طرف پارکـــیـــنـــگ رفــت. دیــگر بهتر از ایـــن نمـــیـــ‌شد. همـه چیز برای یک سرقت آســـان آماده بود. هر دو سارق به سمـــت خودرو خیـــز برداشـتـنـــد ویکـــی ازآنهــا پس ازنــشستن پشــت فرمان، درحرکتـی رعد آســـا با فشـردن پدال گاز، دنـــده عقـب به طرف خیابـــان اصلی رانــد.

 

 

عکس العمل قاتلان بنیتا 8 ماهه هنگام مشاهده جسدش

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.