4 روش طلایی برای شاد کردن شوهر

۴ روش طلایی برای شاد کردن شوهر

خانم های زیادی هستند که قصد شاد کردن شوهر شان را دارند اما نمیدانند باید چکار کنند, در ادامه ۴ روش عالی برای شاد کردن همسر را مشاهده میکنید.

بهترین راه های شاد کردن شوهر

آخریـن باری که به همـــسـرتـان احــساس خاص بودن داده اید، چه زمـانــی بود؟ همســر شما مرد زندگــی شماست، کســـی که در غم و شادی شمـــا شریـــک و همـــراه است. او پدر فرزنـدان شماست. چه تازه عروس باشــیـــد یا مادری با چنــد فرزند، راه هایـــی وجود دارد که می توانـیـد همـسـرتـــان را شاد کنـیـد و به او احـــســاس خاص بودن دهــید. اگـر نمــی دانیـد چگونه ایـــن کار را انــجــام دهیـــد، ما به شمـــا می گوییـــم…

ایـــنکـــه ما خانم هســـتـــیم و احــســاســات لطـــیـف و حساسی داریم و مدام باید از طرف شوهرمـــان تامـــیـن عاطفـی و احــسـاسـی بشویم درسـت است امــا این مسئله باعــث نمــی شود همسـرمان به حکــم مرد بودنش از ایـن احسـاســات و عاطفه مبـرا و بی نیــاز باشـد.

4 روش طلایی برای شاد کردن شوهر

روش شاد کردن شوهر

در نتـــیـــجه ما هم باید به نوبه خود برای تامــیــن عاطفه مرد و شادی او دست به کار شده و موجبـــات شادی و خوشحالـی او را فراهــم کنـیـــم. شادی و خوشحـــالی که با روش هایی قابــل اجـراست و ما به چنـد مورد از آن اشاره می کنیــم:

• غذای مورد علاقــه شوهرتان را بپزید
بیشـــتر آقـــایان به غذای خود اهمـــیـت زیادی می دهــنـــد. در صد بالـایی از دعوای بســـیــار ساده امــا ماندگـــار زن و شوهر سر غذایی اســت که یا به درستـــی پخـــت نشده و یا به موقع آماده نبوده و این اتــفـاق به راحتـــی توانـــســته باعـــث ایــجـــاد مشــکــلـــات و دعواهای زیـادی شود. اما اگر شمــا گاهی اختصــاصــی و برای شخـــص همــســرتان غذایــی خوشمــزه و مورد علــاقه او با تمام مخــلـــفاتـــش را آمــاده کنـیـد باعــث خوشحـالی او شده ایـــد.

• دائم کنـارش نباشیـــد
در مســـیـــر سر کار تا خانه دائم به ایـن موضوع فکــر می کرده که هر چه زودتــر به خانــه برســـد و برنـامه مورد علاقه خود را از تلویزیون ببـیــند امـا شمـا با ایـن انـتـــظــار که باید بنشیـند و با شمـا گفـتــگو کند و دائم به شما توجه نشان دهد نقشـــه های او را نقش بر آب کرده و اسـبـــاب ناراحتی اش را فراهم کرده اید. اما اگر به جای ایــن انتــظــار ساعـــتـــی او را در خلوتش خودش تنها گذاشــتــه تا او هم به علایقش برسد نه تنـها احترام خود را حفــظ کرده بلـــکه باعث شدید او به برنـــامـــه دلـخواهـش رســـیده و از لحـاظ روانـی آرامـش پیـــدا کنـد.

با این جملــه که “عزیزم! تا شما توی ایــن یک ساعت تلویزیون نگاه می کنی منـــم به کارهام می رســـم تا بعدش مفـــصـل با هم صحــبـت کنــیـم و شام بخوریـم” او را خوشحال کرده و خیــالـش را آسوده کرده ایـــد که هم شما را دلخور نکــرده و هم به برنامــه مورد علـاقــه اش رسیده است.

• خانواده اش را در شادی هایتان شریک کنـیـــد
اگــر برای همـــسرتان قصـــد گرفتــن جشن تولد دارید خانواده اش را هم در این شادی شریـک کنـیـد. جلوی او از پدر و مادرش تشکر کنیـــد که چنـــیــن پسری را با ویژگی های بی نظـیر تربــیت کرده انـد. ایـــن کار هم باعــث شادی مضاعـــف همسرتـان شده و هم محـبــت خانواده اش به شما جلـــب گردیده اســت.
همـــســرتـان هرگـــز ایـــن محــبــت و برنـــامـه ای که تربیت داده ایـد را فراموش نکــرده و اگــر به زبـان هم نیاورد در دل، شمـــا و شعور و مهــربــانـیــتان را ستایش خواهــد کرد.

• به او کمک کنـیـــد
به طور قطـــع او کارهــایی دارد که به دلــیل کمبود وقت از پس انـجامشــان بر نمـی آیــد. اگر شمــا وقت و شرایـــطـــش را داریـــد در یک غافلـگیــری دست به کار شده و کارهایـش را انجام دهیـد. شاید انجـام ایـن کارهــا، خیــلـــی ساده و پیـــش پا افتــاده باشد امـــا انجـــامـــش توسط شما برای کسی که وقتـــش را ندارد دنیایـی از خوشحالـی به همــراه می آورد.

با این انجام این کارهای ساده می توانید شوهر خود را خوشحال کنید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.