بیماران مغز و اعصاب

بیماران مغز و اعصاب اجازه رانندگی دارند؟

در این مطلب توضیحات یک متخصص مغز و اعصاب را ملاحظه میکنید و متوجه میشوید کدام بیماران مغز و اعصاب اجازه رانندگی کردن ندارند.

______________فانوس______________

موانع رانندگی بیماران مغز و اعصاب

آیـــا بیماران مغز و اعـــصاب اجـــازه راننــدگـی کردن دارنــد؟ کدام دســـتـه از بیــماران مغز و اعصاب نبـــایـد رانـنـدگـی کنـــنــد؟ جواب ایـن سوال ها را در ادامه مشــاهده کنید.

یک متــخـصص مغز و اعـــصـــاب دربـاره موانــع رانـــنـــدگــی برای بیمــاران مغـز و اعـــصاب می گوید:لازم است، نظام پزشـکـی، انــجمن های پزشـکی و راهـــنمایی رانندگـــی با یکـــدیگـر پروتکلـی را تنـــظـیم کنــنـــد که در آن مشــخـــص شود، کدام دسته ازبـــیـمـاران مغز و اعصــاب اجـازه رانـــندگـــی ندارند.

موانع رانندگی بیماران مغز و اعصاب

یک متخـــصــص مغز و اعـــصـاب درباره موانع راننـــدگی برای بیـــمـاران مغــز و اعـصـــاب می گوید:لازم اســـت، نظام پزشـــکـــی، انجمـــن های پزشکــی و راهنمـایـی رانـــنـدگی با یکـدیــگــر پروتکلـــی را تنــظیم کنـند که در آن مشـــخــص شود، کدام دســـتــه از بیـمـاران مغـز و اعـصــاب اجـازه رانـــنـــدگـی ندارنــد.

بیمـــاری پارکـــیـــنـسون
متـــخـصص مغــز و اعصاب، در این باره می گوید:فرد مبــتــلـا به بیـــمـاری پارکیـنسون حرکاتــش کنـد می شود و سرعـت عمـــل وی کاهش می یابد و در تکـــلم، راه رفــتـــن، غذا خوردن حرکات کند می شود. در رانندگی که نیــاز به پاسخ دهـــی سریع وجود دارد، مانند ترمز سریع و… ایــن
بیــمــاران سرعـــت عمـل لازم را نمـــی توانـــنـد داشته باشـــنـد. به بیان دیــگــر نشانه پارکیــنسون صرفا لرزش دســـت نیست، فرد عموما دچــار کنـدی حرکـت اســت، شخـص کنـدی حرکت و کنــدی فرآینـد تفــکـــر را دارد.

وی می گوید:اگر پارکـیـــنسون کنـــتـــرل شود، شخـــص می توانـد رانـندگـــی کنـــد در غیــر ایـن صورت رانـــندگــی این افراد خطرناک اســت. به عبــارت دیـگـــر ممــکن اســـت در راننـدگی فرد مانـعـی را بیــنـد که در کســری از ثانــیـه بایــد تصمــیـم بگیـــرد، در برخــی موارد فرد مبــتـلـــا به پارکیـنـــسون ایـن قدرت را ندارد و واکنش به کنـدی انـــجام می شود.

بیماران مغز و اعصاب

بیمـــاران مصــروع
دکــتـــر کنـهسال تاکیــد می کنــد:مسـالـه مهــم تر از پارکینـــسون، بیــمـاران مبتـلا به صرع اســـت، چون این بیماری هشـدار نمـــی دهـــد و بدون ایـنـکه علـائم اولیه داشتـــه باشـد، تشـنج اتفاق می افـتد. شخـص به طور ناگهـــانی کاهـــش هوشیاری پیدا می کنـد و یا در مواردی از صرع ارتــباط فرد با محیط قطــع می شود و متوجه نمی شود. به بیان دیگر بر اســـاس علـم پزشکـی شخـصــی که مبـــتـــلـــا به صرع اســـت، اجازه رانــنــدگی نباید داشتـه باشـد مگـر آنــکـــه بتواند از پزشک معـالـج گواهـــی سلامت بگـــیـرد.

به عبـارت دیـگـــر، فرد مبـتـلـا به صرع که در حال حاضر بیـمــاری اش کنـــتـرل شده و سالیان متـــمادی اسـت که دیـگــرتــشـنـــج نمی کنـد، ایـــن فرد می تواند اجـازه راننــدگـی داشتـه باشــد. در غیر این صورت شخـصی که طی سال چنـــدین بارتشــنـج می کند، اجازه رانــنــدگـی نبـــاید داشــته باشــد چون ریســـک این کار بسـیــار بالــا اسـت.

ریـــیس انــجمن ام اس استان گلســـتـان می افـــزایـــد:در کشور های دیگـر برای رانــنــدگی بیـــماران مصروع گواهــی سلامت صادر می شود در حالیکـــه در راهــنــمایـــی و رانـنـــدگی ایران بیـشتر بینـــایی و… کنـتـرل می شود. در حال حاضـــر اگـر فردی به دلــیل ابـــتـلــا به بیــمــاری صرع، معافـــیـت سربـــازی گرفتـه باشـد، برای او گواهینـــامـــه رانـــنـدگـــی صادر نمـــی شود. اگـــر بیـــمـــاری کنـــترل شده باشد، می تواند گواهی را اخـــذ کند ایـن گواهـــی حتی چنــد سال بعد از دریافت معــافـــیــت هم صادر می شود و معـــافـیت را دچار مشکل نمی کنــد.

قانون کلـی ایـــن اســـت که شخصی که مبتـــلــا به صرع است، نبایـــد راننــدگـی کند. ایـــن در حالـی اســـت که بارها بیــمــار مصــروع حین رانــنــدگـــی دچار تشـنج شده اسـت و ممکـن است در گزارش های، راهـــنـمـایـــی و رانــنـدگی علـت خواب آلودگــی ذکـر شود. من بیـمــارانـــی را داشـتم که دقیــقا همـین اتـفـــاق برایــشـــان افتاده بود و خودشـان هم اشـاره می کردند، در حیـــن راننــدگـــی، یک باره نفهمـــیدم چه شد و تصادف کردم.

وی در مورد افـراد مبـتـلـا به صرع کوچک می گوید:در صرع کوچک حملات کوتاه یا به صورت مکـــث است، فرد برای چنـــد ثانـیه ارتـــبـــاطـش با محیــط قطع می شود، این حالـت مشکلــات حرکـــتی ایجـاد نمی کنـد و فرد می توانـــد رانــنـــدگــی هم داشته باشـــد.

بیمـــاری ام اس(M.S) و ترومای سر
ایـــن استـاد دانشـــگاه می افــزایــد:لازم اســـت نظام پزشــکـــی،انـجـــمـن های پزشـکـــی و راهــنـمایی رانــندگی با یکـــدیـــگر پروتکلـی را تنظــیـــم کننـــد که در آن مشــخص شود، کدام دســته بیمــاران مغـــز و اعـــصـاب اجازه راننــدگـی ندارنـد.

به طور مثال فردی که دچــار سکتـه مغـزی شده است به دلیل ضعـف اندام، کندی حرکـــت پیـدا می کنـــد و مانـــنـد بیماران مبـتــلـا به پارکــینسون نمـی توانـد واکـــنش سریـع داشـته باشـــد در نتـــیجـه خطـــر تصـادف افــزایـــش می یابد. همـــچـنیـن بیمــاران مبتـــلــا به ام اس اگر بیماری شان شدیــد باشـــد، رانندگی می تواند خطرنــاک باشـد. بیماران دچـار ترومای سر بعـــد از طی مراحل درمــانــی دچــار کنـــدی حرکت هســتــند و این موارد نوعی معـلولیت به حساب می آیـــد.

وی درباره آب و هوا منــاسب برای بیماران مغز و اعـــصـــاب می گوید:بیـــماران ام اس گرمـــا برایـشــان خوب نیست، گرمــا سبـب اخــتـــلالات حرکتــی یا احـسـاس گزگز در سر و صورت می شود. همـچـنـیــن فردی که سکـتــه مغــزی کرده اســـت تا چنـد ماه اول به جهــت ارتفاع اجـازه سفــر هوایــی و سفر به مسیر های کوهســتانـــی که از ارتـفــاع بالـــایـــی برخوردار است را ندارد.

بیماران مغز و اعصاب در چه شرایطی می توانند رانندگی کنند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.