از بی اطلاعی محسنی اژه ای از دستگیری دو مداح تا انتقال پرونده به دادسرای عمومی

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : پـرونده دو تن از مداحان در دادسرای عمومی و انـــقـــلاب تهـران مطـرح و در حال رسیـــدگی اســت.با فانوس همراه باشید از بی اطلاعی محسنی اژه ای از دستگیری دو مداح تا انتقال پرونده به دادسرای عمومی

بی-اطلاعی-محسن-اژه-ای-دسگیری-دو-مد

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

از بی اطلاعی محسن اژه ای از دستگیری دو مداح تا انتقال پرونده به دادسرای عمومی

فانوس : یک مقــام مسئول در دادسرای ویژه روحانـیـت تهران گفـــت: پرونده دو تن از مداحان در دادســـرای عمومی و انقـــلاب تهران مطــرح و در حال رسـیـدگـــی است.

وی افزود: پرونده واصلـــه به دادسرای ویژه، با قرار عدم صلاحیــت به دادسرای عمومی و انــقلــاب تهران ارسـال شده است.

فــــــانــــــوســـــــ : گفتـنــی است چند روز قبـل غلامحسیـــن محـسنیـــ‌ــاژهــ‌‌ــای، سخنـگوی قوه قضائیه در نشســـت خبــری و در پاســـخ به پرسـشـــی دربــاره دستـگیر دو مداح معروف کشور و ایـنـــکه ایـــن دســتـــگــیـری صحـــت دارد یا خیـــر، گفـته بود: «پرونده در دادسرای ویژه روحانـیــت مطــرح است و اطلاعـی ندارم، اما میـ‌دانم چنـد نفـر دسـتـگـــیر شدنــد. میـ‌ـــدانـــم دو نفــر بازداشـت شده بودنــد و یک نفر با قرار آزاد شده بودنـد. از جرئیات هیچ خبری ندارم چون پرونده در دادســرای ویژه روحانیـــت مطرح اسـت.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.