تجاوز به زنان جوان در در باغ توسط خرچنگ های سیاه در مشهد

به گزارش مجله اینترنتی فــــــانـــــــوس : رسـیدگی فوق‌العــاده به پرونده ۵عضو ایـن بانـــد خطرنـاک در دادسرای مشهـد آغـــاز شد.با فانوس همراه باشید تجاوز به زنان جوان در در باغ توسط خرچنگ های سیاه در مشهد

تجاوز-به-زنان-جوان-در-در-باغ-توسط-خرچنگ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تجاوز به زنان جوان در در باغ توسط خرچنگ های سیاه در مشهد

مجله اینترنتی فانوس : همزمـــان با ردگـــیــری لانــه جدید «خرچنگ های سیـاه» در منــطـــقه گلمـکان مشهـد، دو عضو دیگر ایــن بانـد با صدور دســـتورات ویژه قضـــایـــی و تلاش گستـرده کارآگــاهــان اداره جنـایــی پلـیــس Police آگـاهـی خراســـان رضوی دســـتگیر شدنــد.معاون دادستان مشـــهـــد روز گذشـــتـــه به دسـتـــگـیـــری دو تن دیـــگر از اعــضای بانـــد معــروف به «خرچنگ های سیاه» اشاره کرد و گفـت: با توجه به ایـــن که اقدام متـهــمان پرونده موجب جریحه دار شدن افـــکـــار عمومی شده اســت، ایــن پرونده به طور ویژه و خارج از نوبت مورد رسیــدگــی قرار می گیـــرد. قاضـــی Judge «حسن حیــدری» افزود: در بازجویی های فنـی و تخصـصـــی از سه عضو اصـــلی باندی که متـهم به آزار و اذیــت زنان و دخــتران جوان هستـند، مشـخـــص شد که آنـان در آخریـن عمـــل مجـرمــانه خود که چند ساعــت قبل از دســـتگیــری آنان رخ داده است، زن جوان دیگری را طعـمه هوس های شیطانی خود کرده اند.

تجاوز-به-زنان-جوان-در-در-باغ-توسط-خرچنگ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تجاوز به زنان جوان در در باغ توسط خرچنگ های سیاه در مشهد

فانوس : این در حالـــی است که تحــقـیـــقـــات قضــایی نشان می داد، متــهـمان در ماجـرای آدم ربــایـــی آخـریـــن زن جوان، ۵نفر بوده انــد که طعمــه خود را به مکان دیــگری کشانـــده اند. این مقـــام قضایی تصریـــح کرد: بلافـاصلــه دســتور دستـگــیـری دو متـــهــم دیگر صادر شد و گروه ویژه ای از کارآگـــاهان موفق شدنـــد آنـــان را صبـــح روز گذشــتــه دسـتگــیر کنـند که بازجویی از آن ها آغــاز شده اسـت. وی خاطرنشـان کرد: با صدور دســتورات ویژه ای از سوی دادستــان عمومی و انـقلاب مشــهــد، تحــقـیقات در این پرونده به صورت محرمانـــه انجـــام می شود و همه جوانـب ماجـرا و همـچنیــن جرایـــم و اتــهـامات مخـتــلـف متـــهــمان با دقت و سرعـت، بررســی خواهد شد. قاضـی حیــدری تأـــکید کرد: اکــنون در این پرونده، اتـهامــات متـــفـاوتی مطــرح شده اســت، چرا که با آغـاز بازجویی ها، زوایـای دیگـــری از اقدامات مجـرمانــه متــهـــمـان فاش شد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.