تلاش مار بوآ برای کشتن زن جوان و تماسی که به کشتن مار ختم شد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : مــاموران آتـشـــ‌ـنشانـــی در ایـالــت اوهایوی آمریکا زنی را از حملـــه یک مار بوآ نجــات دادند.با فانوس همراه باشید تلاش مار بوآ برای کشتن زن جوان و تماسی که به کشتن مار ختم شد

تلاش-مار-بوآ-کشتن-زن-جوان-تماسی-ک

ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ

تلاش مار بوآ برای کشتن زن جوان و تماسی که به کشتن مار ختم شد

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکنـا، این زن با وحشت با تلـفن کمکــ‌ـهــای اضــطــراری تمــاس گرفـتـــه و گفـتـه بود: “کمـک! یک مار بوآ به صورت من چســـپــیـده اســت!”
فـــــــانــــــوســـــــ : ایــن زن وحشـــت زده توضیح داد که ماری بیـش از یک و نیم متـــری دور او پیـــچـــیـــده و بیـــنی‌ــاش را هم گزیده است. او گفت که ایـن مار و یک مار دیـــگر را روز چهــارشــنـبـــه نجـات داده بود.
به سرعـــت آمبولانسی برای کمــک به ایـــن زن فرســـتـــاده شد. ماموران ایـــن زن را در نزدیــکی منـــزلـــش در شهر شفـیـــلـدلیک پیدا کردنـــد. او روی زمـــین افـــتاده و ماری هم دور گردنش پیچــیده بود.
فانوس “تیــم کارد”، رئیس آتـشــ‌نشـانــی منطقه به یک رسـانه محلی گفتــه اسـت: مار دور گردن ایـــن زن پیچـــیده بود و دمـــاغـش را میـ‌ـگــزیـــد و ول کن نبود. به همـــیـــن دلیــل آتشــ‌نــشانــ‌ـهـا مجـبور شدند سر مار را با چاقو ببـــرنـد تا بتوانند از صورت زن جدایش کنــنـــد.
به گزارش بیـ‌ـبـیـ‌ـــسـی، ایـن زن گفتـــه اســت ۱۱ مار دارد. او پس از ایــن حادثـه Incident در روز پنـــج شنـــبـــه به بیـمارستـان منــتقــل شد. گفـــته شده است که جراحات او به حدی نیــسـت که جانش در خطر باشــد.
مجله اینترنتی فانوس : مار بوآ به انــدازهـــ‌ـای محـــکـم دور شکار خود میـــ‌ـــپــیچــد که دیگـــر خون و اکسیژن به ارگانـ‌های حیــاتی قربـــانی نمـــی‌ـــرسد و به ایـن ترتـــیـب کشـته میـ‌شود.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.