تومان

تومان به طور رسمی واحد پول ایران شد

براساس لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که روز یکشنبه در جلسه هیات وزیران بررسی شد، واحد پول ایران تومان و برابر 10 ریال تعیین شد.

_____________فانوس_____________

تومان واحد پول ایران

طی چنـــد ده سال گذشتــه مردم با تومان، پول خود را حساب و با ریـــال خرید و فروش می کردند. به طوری که سردرگــمی میـــان تومان و ریــال به یک مشـکل جدی در بانـــک ها و حتی مغــازه ها تبدیـــل شده بود. در حالـــی که امــروز بالاخـــره به ایـن سردرگــمـی خاتـــمـــه داده شد و در لایحــه اصلـــاح قانون پولی بانـــکی، واحـــد پول رسمـی کشور، تومان و معادل ده ریـال تعییـــن شد و موضوعی که مدتها قبل از سوی مردم و در تمـام مبـادلات پولی مورد استفـاده بود، یعنـــی کاربرد واحـد تومان به جای ریال، رسمیت یافت.

محـــســـن حاجی میرزایـی دبـــیــر هیــات دولت درباره مصوبات یکشـــنبه عصـــر دولت دربـــاره مصوبات قانون پولی و بانـــکـــی نوشت:

درجــلـــسه یکـــشــنبـــه اول مرداد ماه هیات وزیـــران لایــحـه اصـــلاح قانون پولی بانـکـــی بررسی و تصویب شد. در ایـن روزها که برخی از موسسـات مالی اعتباری با مشکــلــاتی روبرو بودند نقص قانون پولی بانــکــی بیــش از پیش آشــکــار شد و در لایـحـــه اصلاحی که بیـش از شش ماه در کمیسون اقــتـــصادی دولت با دقــت زیـــاد مورد بررسی قرار گرفتـــه بود نقـائص قانون از جمـلـه احـکام مربوط به نظـــارت، توقف، بازســـازی، ورشکـسـتگـــی، انــحلال، تصفـیـه ، مدیریـــت بانـکــها و موسسـات اعــتــبـاری، صندوق ضمانـت سپــرده و مقـررات انتظامی تدوین و بر طرف شده اســـت و گام بزرگـی در جهـــت نیل به یک قانون پولی بانــکـی مترقی و متـــنـــاسب با برتریـــن تجـارب روز دنـــیـا برداشته شده است.

اهداف ایـــن اصـلـاحـات تامیـــن ثبـــات، سلامــت و پایــداری نظام پولی و بانکـــی بر مبنــای موازیــن شرعـــی و صیانت از منافع سپـــرده گذاران است که مشتمـل بر اقـــدامات منـاسب به منـــظور برون رفـت مؤسـســات اعــتـــبـاری از شرایط نامطــلوب، نحوه رسیدگـــی به تخـلــفـات مؤســســـات اعـتبـاری و اقـــدامـــات مقتضی در زمــان ورشکـستــگی این مؤســســات می باشد. همچـــنین به منظور تضمیـــن سپـــرده های اشـخــاص در مؤســـسـه اعــتـــباری، عضویت تمامـی ایـن مؤسسـات در صنــدوق ضمانـــت سپــرده ها الزامی شده است.

تومان

علاوه بر این، برای کمـک به پیشـرفــت حرفــه بانــکــداری، اعــلــام موارد عمـــلـــکـــرد غیـرحـــرفـه ای اعـضـا به بانـک مرکـزی، تصـمیـم گیـری و اقـــدام در جهـت پیـــشـــگـــیری از رقابـــت ناســـالـــم و غیرمـنـــصـفانه بیـن اعضـاء، هماهـنـگی و تصـــمـیم گیــری در خصوص نحوه تبـلـــیــغـــات و اطـــلـــاع رسـانــی بانـــکــی در چارچوب مقـررات بانـک مرکــزی، تشکــیل هیئت داوری با ضمانــت اجــرا در جهـــت حل اختــلـاف بیـــن اعـضاء و مشتریان و ارایه نظـــرات مشورتــی به اعضاء، کانون بانـــک ها با مشـــارکـت مؤسســات اعـتبـــاری که در ایـران فعــالــیت می کنـند، تشــکیــل شده و تمـــامـی مؤسســات اعــتباری ملـزم به عضویت در کانون بانـک ها هسـتنـد.

همچنیــن، بر اســـاس ایـــن لایـحه واحـــد پول رســـمی کشور، تومان و معـــادل ده ریـال تعیـین شد و موضوعی که مدت ها قبــل از سوی مردم و در تمام مبادلــات پولی مورد استفـاده بود، یعـنــی کاربـــرد واحــد تومان به جای ریـــال، رســـمـــیت یافـت.

ریال هنوز تومان نیست

گر چه در فرآیند نهایی شدن بررسی و تصویب لوایح بانک مرکزی در جلسه هیات دولت بار دیگر موضوع تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان مورد تاکید قرار گرفته، اما این تغییر هنوز رسمیت پیدا نکرده و برای عملیاتی شدن به مصوبه مجلس نیاز دارد.

تومان به طور رسمی خودش را جایگزین ریال کرد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.