اینطور پارک کردن کار هر کسی نیست !  و البته بنده های خدا مجبور هستن که اینطور پارک کنن . میفهمید ؟  مجبورن !

شما این کار را بلدید؟ (عکس بسیار جالب)

مطالب مرتبط