جانشین ابوبکر بغدادی در گروه داعش چه کسی است / انتخاب از کشورهای حوزه خلیج فارس

به گزار مجله اینترنتی فانوس : یـک فرمـــانـــده نیــروهای الحـــشـد الــشــعـبـی عراق گفت: براســاس اطــلـــاعــات، جانـشــین ابوبکر بغدادی سرکرده ارشد گروه تروریـســـتـی داعش از کشورهــای عرب حوزه خلـیــج فارس خواهـد بود.با فانوس همراه باشید جانشین ابوبکر بغدادی در گروه داعش چه کسی است / انتخاب از کشورهای حوزه خلیج فارس

جانشین-ابوبکر-بغدادی-در-گروه-داعش-چه-کس

ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

جانشین ابوبکر بغدادی در گروه داعش چه کسی است / انتخاب از کشورهای حوزه خلیج فارس

فـــــــانـــــــوســــــــــ : جبار المـــعـــموری روز جمـــعه به سایـت الــسومریــه نیوز گفت: اطـلـاعات موجود نشــان می دهد که در صورت کشتــه شدن یا اسیـر شدن ابوبکر بغدادی، جانــشـــین او برای اداره گروه داعـش ISIS از کشورهـــای عرب حوزه خلـــیــج فارس خواهـــد بود زیرا حضور اعراب حوزه خلـیـج فارس در رده های بالــایــی ساخـــتار داع بســـیـــار قوی است و آنـــهـا در ایـــن رده ها صاحـب نفوذ هستـند.

وی افـــزود: بغـــدادی ایـن نقـش بزرگ را به عنـــاصر عرب حوزه خلیـج فارس داد زیـــرا آنــها به کشورهـــایـــی تعـــلـــق دارنـــد که تفـــکـر داعـــش در آنجـا طرفــدار دارد.

فانوس : المعـموری گفت: نبرد آیـنده داعــش – درپــی از دست دادن مقرهـــایـــش در عراق- در شبـــه جزیــره عربـی خواهـــد بود.

فانوس بروزترین مجله اینترنتی ایران

فانوس : وی تصریح کرد: براسـاس اطـلاعــات موجود، بغدادی در طول دوسال گذشــتـــه دســـتور انتــقـــال صدهـا طرفـدار خود از کشورهـای عرب حوزه خلــیج فارس و پیوستن به آنــهـــا به داعش در عراق و سوریه را داده اســت و دسـتور داده که آنــها در منـاطـــق خود باقـــیانـــده و هسـته های سری تشـکـــیـــل دهنـد و جنگجویان بیشتــری را برای اجـرایـه نقـــشـه های ایـــن گروه جذب کنــنــد.

المعـــموری گفـت: هیـــچ کشور عربی از جملـه کشورهـای عرب حوزه خلیـــج فارس از آتش داعش در امــان نخواهــند بود. ایــن گروه ابــزاری جهـــانی برای اجـــرای نقـشــه های جنـــایتـــکارانـه در خارومیـانـــه اســت که اولیــن مرحـله اش در عراق و سوریـه بود

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.