آخرین وضعیت درمانی مجروحان حادثه تروریستی دیروز تهران

آخرین وضعیت درمانی مجروحان حادثه تروریستی دیروز تهران

مـعــاون فنی و عمـــلـــیـات معاونت درمــان وزارت بهــداشت آخــریــن وضعیـت درمانی مجروحان حادثه تروریستی دیــروز در تهـران را تشـریح کرد.با ما در این مطــلــب از بخـش خبــری مجلــه سرگـــرمــی فانوس همـــراه باشید.

دکتــر علی ماهــر در گفـــتـــ‌وگو با مجله خبری سرگرمی فانوس، درباره وضعـیــت درمـــانی مجروحان دو حادثــه تروریـستــی دیــروز تهـران، گفـت: به دنـــبال حوادث تروریــسـتـــی دیـروز تهران مجموعا ۵۰ مجروح به بیمـــارستانــ‌ــهای سینـــا، طرفـــه، امام حسیــن (ع)، هفــتم تیـــر و ضیـایـیان منــتـــقل شدنــد که ۴۳ نفـــر از آنهـــا مرد و هفــت تن زن هســتنـد.

۵ نفر ترخیص شدند

وی افزود: از این تعـداد ۱۶ نفــر در بخـــش اورژانــس، ۲۵ نفر در بخـش‌ـهـای تخصـــصــی و چهــار نفر در آی سی یو تحت درمــان قرار دارنـــد.

ماهـر با بیـان ایـــنکـه پنـج نفـر از مجــروحان حادثـه تروریســـتی دیـــروز از بیــمــارستان ترخـــیــص شدهــ‌انــد، گفـت: مجـموعا ۱۳ عمــل جراحـــی در طی درمان مجــروحان حوادث دیروز انــجام گرفـته اســت. بایـــد توجه کرد که این مجروحان در بیـــمارستــانـــ‌ــهای سیــنا، طرفه، امــام حسین (ع)، هفـتم تیر و ضیاییــان بســتری هسـتنـد و کادر درمـــانی شامـــل متخـــصـــص، فوق تخصـــص و پرسـتاران با تجربه برای ارائه خدمات به آنها حضور دارند.

چند نفر از مجروحان حادثه تروریستی دیروز ترخیص شدند؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.