حشره کش

مضرات و عوارض حشره کش ها

مسمومیت با انـواع حشره کش های خانگی مشابه سموم کشاورزی است، اما بنابر قدرت سم، علائم خفیف یا شدید بروز می کند.در ادامه با ما همراه باشید.

_________________فانوس_________________

خطرات حشره کش ها برای سلامتی

بـــا گرم شدن هوا، حشـــرات ریـــز و درشتی چون سوسک، پشــه و مگس در طبیعـــت و همچنـین خانـه ها بیــشــتـــر مشـــاهـــده می شوند. افراد هم برای راحت شدن از شر این حشرات و نیز حفـظ بهـــداشــت، با انواع حشـــره کش ها به جنـــگـشـــان می روند. نکــته مهـم آن اسـت که بیشـتر مواقع به دلـیـل نا آگــاهـی و رعـــایـت نکـردن موارد ایــمنـی با اسـتـــفـاده غیـراصولی از حشره کش ها، بیشـتـر به خودمـــان آسیب می زنیــم تا حشرات.

محـــســن ریـــاحـی پور، کارشنـاس زراعــت و اصلـــاح نبـــاتات و مدرس کمک های اولیــه دربــاره انواع حشـره کش و مسمومیت ناشــی از آن می گوید:اســـپری های حشــره کش که در قدیم با نام امـــشــی و به صورت دســتــی اســتــعمـــال می شد، امــروزه به صورت از پیش آمـــاده (افشـــانــه)، پودری یا مایع و با نام های مخـــتلــف تجــاری در تمــام فروشگاه ها و سوپر مارکـت ها قابل دستــرســی اســت و همـــه ساله در اثر اسـتـفـاده نادرســت و مصـرف بیـش از حد مجاز، برای افراد مشـکل آفریــن می شود و برخی را راهی بیمارستان می کنـد.

به گفـتـــه این کارشنـاس، مسمومیت بـــا انــواع حشــره کش های خانگـــی مشابـــه سموم کشـاورزی است، امــا بنابـر قدرت سم، علـــائم خفـیف یا شدیــد بروز می کند. نشانه های مسـمومیـت با حشـــره کش با علائمی شبیه سرمــاخوردگــی و با آبـریزش از بینــی و دهـان، اشک ریزش و تعریق پوستـــی همراه اســت و چنانـچـه سم زیـــادی وارد بدن شود، ریـه ها درگیـر و مشکــلات تنفــسـی و حتـــی مرگ عارض می شود.

حشره کش

خطرات حشره کش ها برای سلامتی

هنگام مسمومیت چه اتفاقی می افتد

هـنــگامی که اســـپری حشــره کش به مقــدار زیـاد در هوا پاشیده شود یا مستـقــیمـــا به سمت فرد زده شود یا بر سطح میوه یا غذا بنشینـــد، احـــتـمــال بروز مسمومیـــت بالــا می رود. ریـــاحـــی پور با اشـــاره به ایـــن موضوع می افـزایـــد، گاهی هم حشــره کش ها هنگام اسپـــری کردن دچار اشـکال می شوند و به جای این که روی هوا پاشیـــده شوند، به صورت مایـــع از جداره حشره کش حرکت و با دست فرد تماس پیــدا می کنــنـد که در ایـن مواقــع، سم حشــره کش بسرعـــت در چربـــی رویی سطــح پوست حل و سریع جذب و سبب مســـمومیت می شود، ضمن ایــن که زمــینـــه ساز ابتــلا به بیماری های پوستی یا علائمی چون تورم، قرمـــزی ، خارش ، درد یا تاول می شوند.

استـــفـاده از حشـــره کش در فضای بستـــه خانــه خطـرنــاک اســـت و پیـــش از اسـتــفــاده از ایـن مواد بایـــد در و پنــجـره ها را کاملا باز و پس از اســتـــفــاده، مدتـــی محــل را ترک کرد. ایـــن کارشنـــاس می افزایــد:اغـلب حشره کش هایـی که اســـپری می شوند، چنانچـــه از راه تنـــفـس، پوست یا اتفــاقـــی خورده شوند علائم وخیـــمی نداشـــتـه، حداکـثـر تا شش ساعـــت بدن را درگــیر می کنند، ولی حشره کش های پودری چون اغلب اثـر قوی و متوسط دارند مســمومیت های جدی تری ایجاد می کنـــنــد، چراکـــه هم باعـــث اخـتـــلالات خونی و مغــزی می شوند و هم نســبـت به اسپــری، علائم شدید و طولانـــی مدت دارند و اگـــر سریعـا به بیـــمـــار رسـیدگـی نشود عوارض طولانـــی مدت در پی خواهد داشت. در صورت تمــاس مکـرر و غیراصولی با انواع حشــره کش ها احـــتـــمـــال ابتلا به نارسایی کبد و کلیـــه، بیمـاری قلـــبـی ـ عروقی و مشـــکلات تنــفــســـی بسیار زیــاد است.

 

مصـرف صحیح حشره کش ها

اسـتـفاده از حشــره کش در فضـای بســته خانـــه خطرنـــاک است و پیش از اســتـــفـاده از این مواد باید در و پنــجــره ها را کاملا باز و پس از استفاده مدتـــی محـــل را ترک کرد.
ریــاحی پور در پاسخ ایــن سوال که نحوه صحیح اســـتـــفــاده از حشره کش ها به چه صورت است، می گوید:بهـــتــر اســت در مصــارف خانگی از انواع حشـــره کش اسـپری اســـتفاده شود و در هر بار استفـــاده به انــدازه سه تا چهار پاف اســپـــری کافـــی اســـت و باید تا 10 دقیـــقــه کســـی وارد اتاق نشود. زنـــان باردار، کودکان و افراد مســـن بیــشـتر در معــرض مســـمومیــت ناشـــی از تمـاس با حشره کش شیــمـــیـایـی قرار دارند. اثــر سموم موجود در حشــره کش ها بســته به نوعی که مورد استــفــاده قرار می گیرد، می توانــد تا مدت ها روی در و دیوار خانــه باقـی بماند و در صورت تماس فیـــزیـکی افراد خانــه، وارد گردش خون و بروز اختــلــالـات گوارشـی شود.

خطرات قرص حشره کش

یکی از بزرگ ترین موارد اســتـعــمـال ناصحـیـح و خطــرناک حشره کش ها قرص های حشـــره کش اســت. این قرص ها حاوی ماده ای هسـتـــند که با مختــل کردن سیــستم اعـــصـاب حشـرات باعث مرگ آنها می شوند.
ایـــن کارشـــنـاس کمک های اولیـــه در ایـــن باره می گوید:قرص های حشـــره کش، همــان طور که روی اعــصاب حشــرات اثـــر می گذارد، می توانــد به مرور زمان روی اعصـاب پاراسـمـــپـاتیک انسـان هم تاثــیر نامطــلوب بگـــذارد. ضمن ایــن که پودر یا بخــاراتـی که از قرص های حشـــره کش ساطع می شود می تواند به ریه افـراد بخـصوص سالـمـــندان راه یابد و باعث خس خس سیــنـــه، تنگـــی نفـــس، سرفـه شدیـــد یا حمـلـه آسـم شود.

حشره کش

خطرات حشره کش ها برای سلامتی

بهتریـــن راه مبارزه با حشـرات اســـتفـــاده از برچـســـب رنـــگـی چسبنــاکــی اسـت که بدون هیــچ گونه عارضـــه و بویی، حشـرات به طورغـــریزی به رنــگ آن جلـب می شوند و به آن می چسـبـند و در نهــایـــت از بیـن می روند. وی دربــاره نکـات ایمـنـــی استفـاده از حشــره کش ها افـزود:معمولا قرص های حشره کش در دســـتـگـــاه های برقـــی مخصوصی قرار می گیـــرد و در بسیاری از خانــه ها و رستوران ها استـفــاده می ‏شود. پرتوهای ماورای بنـفـــش ساطع شده از ایـــن وسایل، حاوی مواد گندزدایـــی هســـتـــنـــد که می توانــند به مرور زمان روی بافـت های بدن انـــسـان تاثــیـر سوء گذاشتـــه، بیمـــاری های پوستی یا انواع سرطـان ها را ایــجاد کنــند. در نتـــیـجـه دسـتـگاه حشـره کش را روی فرش یا نزدیـــک محل خورد و خوراک و اتـــاق خواب قرار ندهیــد، ضمن این که آن را در جهتی نگــذاریــد که نور آن به صورت مستــقـــیـم به سمت شما بتـــابـد.
در صورتـی که دستـگاه برقی حشـــره کش روشن است از دست زدن به میـلـــه های آن اجــتـــنــاب کنـــید و پیـش از جا به جا کردن، آن را خاموش کنــیــد. می توانیــد به جای استفـاده مکرر از این دســـتـــگاه یا اسـتــفـــاده از انواع حشـــره کش شیــمـیـایی خانگــی، با کمک گرفـــتـن از عطـــاری ها در محیـط خواب تان از گیاهـــانـی اسـتفاده کنـیـــد که دور کنــنــده حشــرات موذی هســتند.

اقدامات لازم هنگام مسمومیت با حشره کش ها

اگـر آلودگـــی از طریـــق تنـفس باشـد، بایـــد بلــافـــاصله فرد را به فضای آزاد برد تا اکـــســیـــژن دریافـت کند و اگر فردی از طریق مخـاط چشـم آلوده شده باشــد، بایــد چشم را از داخـل به خارج به مدت پنـج تا شش دقـــیــقـه با آب شست وشو داد. این کارشـــنـــاس ادامـــه می دهد، اگر راه تماس با حشــره کش از طریق پوست اســـت، موضع را سریعا با آب و صابون بشوییــد و چنـانــچـــه علائم خفـــیــفی همچون سرماخوردگــی، خس خس سیـنـه و تنـــگـی نفــس بروز کرد و رو به وخامت بود به اولیـــن مرکز درمـــانی مراجــعه کنیـــد. به توصیه ایـــن کارشـــناس، بهتریــن راه مبارزه با حشـــرات استـفاده از برچــسـب رنـــگی چسبـــنــاکـــی اســـت که بدون هیچ گونه عارضه و بویی، حشرات به طورغـــریزی به رنـــگ آن جلـــب می شوند و به آن می چسـبند و در نهــایــت از بین می روند.

آیا از عوارض جبران ناپذیر حشره کش ها با خبرید؟؟؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.