حمیدرضا صدر

سرقت از خانه کارشناس مشهور فوتبال در قیطریه

سه سارق شیک پوش به خانه حمیدرضا صدر کارشناس مشهور فوتبال دستبرد زدند و تمام وسایل با ارزش خانه را ربودند.

از خانه کارشناس فوتبال سرقت شد

خـــانـــه مشهورترین کارشـنــاس فوتبــال ایـــران شامـــگــاه پنج شنبــه هدف دســـتـــبرد 3 سارق شیـک پوش قرار گرفت. عقربـــه ها ساعـت یک و 30 دقـــیقـه بامـداد جمعه 27 مرداد ماه را نشان می داد و کارشنــاس مطـــرح فوتبـــال ایران همراه همــســرش به خانـــشـان در نزدیکــی پارک قیـطــریـه بازگشــتــنـــد و همــسر وی خیــلی زودتر سوار بر آسـانــسور به خانـــه رفـت و در حالـــیکه حمیدرضــا صدر سرگـــرم پارک کردن خودرویش در پارکیـنــگ بود ناگـــهان دید زنـش با چهــره ای بهت زده با پارکــینــگ بازگشت و از دسـتبـــرد خانه شان خبر داد.

حمــیــدرضــا صدر خیــلـی زود همـــراه همسرش پای در خانـه گذاشـت و بهم ریـخـتـگـی داخل خانه روبرو شد و جالب ایـــنــکــه واحد روبرویی ایـن کارشناس فوتبـال نیز هدف سرقت Stealing دزدان قرار گرفــتـه بود. بدیــن ترتـیــب تیـمی از ماموران پلـیـــس Police برای تحـقــیــقات ویژه پای در محـل گذاشتنـد و در گام نخســت مشــخــص شد که دزدان با تخـریب درها وارد خانـــه شده و دســت به سرقت از دو خانــه زده اند. یکی از اهـــالـی محـل در تحقیـقــات میــدانــی به ماموران گفت:یک ساعت قبل 3 جوان شیــک پوش در حالی که ساک بزرگــی به دست داشتـنـــد از خانــه خارج شدنـــد و با توجه به پوششی که داشتند احتــمال دادیـــم از میــهــمان های اهالــی ساختــمان باشند.

حمیدرضا صدر درباره ماجرای سرقـت خانه اش به گفـت:ساعـت 20:30 دقـــیـــقــه بود که همـــراه همسرم از خانــه خارج شدیم و ساعـت یک و 30 دقــیـــقــه بامداد جمـــعـه وقتی به خانــه بازگشـتیــم متوجه دستبـــرد از خانـــه مان شدیم. دزدان زمان زیادی در خانـــه بودنــد چون پس از سرقت از خانه ما و همســایه مان برای سرقــت به سراغ یخچـال داخـل آشــپـزخــانه رفته و گوشت و ماهــی و میـــگو هم به سرقـت بردنــد.

حمیدرضا صدر

سرقت از خانه حمید رضا صدر

وی گفت:«سارقان طلا و پول و وسایل با ارزش داخـــل خانــه را به سرقت بردنــد اما از همـه مهـــمتـر 3 لپ تاپ و چنــد هارد که از خانــه ام به سرقـــت برده انـــد برای من ارزش داشت، لپ تاپ ها و هاردهــا گنجیـــنه ای از اطلاعـات تاریـخــی فوتبـال بود که از سال 1310 تا به امروز آرشیو بنـدی شده بودند و ناراحـــتی من ایـن است که سالهــا زحمـت و تلاشی که برای جمع آوری این اطــلاعـات تاریـــخــی گذاشـــته بودند در یک شب از سوی دزدان به سرقت رفت و این اطلـاعات و لپ تاپ ها هیـچ ارزش مالـی برای دزدان ندارد و امیــدوارم دزدان قبل از هر اقدامی دیــگـــر با این اطلـــاعات آنـــها را بازگرداننــد.»

حمیدرضا صدر ادامه داد:« دختـرم در سفــر خارج از کشور اســت و وقتـــی از ماجـــرای سرقــت با خبر شد او نیـــز بیشـــتـــر ناراحـت همــه تحقـیقـــات علـمـــی و تحصیـلـــی و کارهای دانشــجویانــش شد که از سوی دزدان به سرقت رفتـــه اسـت.» وی ادامــه داد:« واحد روبرویی ما که هدف سرقت قرار گرفتــه نیـز خانــه یک مرد میانسال است که وی از هفـتـــه قبـــل به خانـــه سالــمـــندان رفتــه است.»

 

بنـا به ایـن گزارش، تحـقیـقــات برای شناسـایی عامـلـان این سرقت در دسـتور کار ماموران پلـیـــس پایتـخـــت قرار گرفتــه اسـت.

سارقانی که منزل حمیدرضا صدر در قیطریه را خالی کردند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.