خانه بزرگ و گران قیمت که ارواح در آن زندگی می کنند / خانه ارواح

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : ارواح، موجوداتـــی انــکـــار نشدنی در دنیـای ماورائی هسـتنـــد.با فانوس همراه باشید خانه بزرگ و گران قیمت که ارواح در آن زندگی می کنند / خانه ارواح

خانه-بزرگ-گران-قیمت-که-ارواح-زند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خانه بزرگ و گران قیمت که ارواح در آن زندگی می کنند / خانه ارواح

فانوس : گفـــتــه می شود در منـــطقـه سنت پل، میـــنـــه سوتا عمـارتــی بزرگ وجود دارد که سالـــهاست خالـــی از سکـنــه اســت.

این خانـه بزرگ و رعـب انـــگیـــز، در سال 1883 ساختــه شد و تا سال 1915 مردمــانی در ان زنـدگــی می کردنــد. قضـــیـــه از آنـجایی شروع شد که خدمـتـــکـار مخــصوص افراد خانه در یک شب بارانی در یکـــی از اتـاقـهـای خانــه خود را به دار آویخت و پس از آن دیـــگـر آرامــشی در این خانـــه حاکم نشـــد.ساکنان خانـه نیــز پس از مدتـــی از ایـن مکـان گریـــخـــتـــند و به جایــی امـن پنـــاه بردند.

فانوس : گردشــگرانــی نیز همــه روزه برای بازدیــد از این خانــه به این مکـــان ترسناک می ایــند،ـــانـها نیز مانـند سایـــر مردم اعـــتراف می کننــد که صداهایـــی شبـیـه به خش خش می شنوند. همچنـین بسـیاری از افـــراد ادعا می کنــنـــد مردی سفـــیــدپوست با کت و شلوار مشکــی و دســـتکـــشی در دست را بارها در این مکان به وضوح دیـده انـد.

خانه-بزرگ-گران-قیمت-که-ارواح-زند

فانوس برترین مجله اینترنتی ایران

مجله اینترنتی فانوس : آنــهـا معتــقـــد بودن که شبــهـا و حتی گاهی در طی روز صداهای عجــیــب و غریبـی از ایـــن خانه به گوش میـــرسـیـــد. همـســایـه های آنـــهـــا نیـز گهـــگـــداری صداهــایـــی وحشتنــاک می شنیــدنـــد. اکنون سالـــهاســت که ایـــن خانـــه خالی از سکنه بوده و صاحـــبـان آن نیـز بارهـــا اقـدام به فروش ایـن خانـه کرده انــد، اما به دلیل بدنـــامی ایــن خانه و مشـهور بودنــش به “خانه ارواح” کسـی جرات به خرید عمارت گریــگــز حتـی به قیـــمــتـــی بسـیار انـدک، ندارد.

فانوس :در سال 2009 شخـــصـی تصــمیـم به خرید این خانه 10 خوابــه به قیـــمت 700،000 $ را داشت امــا پس از تحقیـــقــات محلی به سرعـــت از تصمیـــمش منـصــرف شد.قیــمــت اصـــلـــی ایـن خانـه 1.1million دلار اســت.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.