خرید مبلمان

نکته هایی هنگام خرید مبلمان راحتی و کلاسیک

هنگام خرید مبلمان حواستان را فقط به انتخاب پارچه مبل ندهید به جزئیاتی مانند منگوله دار بودن, نوار و هد نیل هم توجه کنید.در ادامه این مطلب از بخش دنیای مد فانوس با باشید.

_____________________فانوس_____________________

نکات خرید مبلمان راحتی و کلاسیک

مبلمان جزء وسایلی است که معمولا در اولویت قرار می گیرد مخصوصا وقتی که نقل مکان می کنید ممکن است نیاز به سرویس خواب جمع و جور تر و همچنین مبلمان کوچک تر داشته باشید. نکات ظریفی برای خرید مبلمان وجود دارد که خوب است در هنگام خرید به آن توجه کنید.

شاید دلتان می خواهد مبل راحتی داشته باشید یا شاید بخواهید مبل هایی که تا به حال داشته اید را مد روز کنید، به هر حال در هنگام خرید مبلمان، این عناصر را در نظر بگیرید. وقتی نوبت به انتخاب یا نو کردن یک مبل می رسد، ممکن است بخواهید گزینه هایی را در کنار انتخاب پارچه مبل داشته باشید. جزئیات طراحی مانند منگوله دار بودن، نوار و هد نیل می توانند هم مبل را بهتر جلوه دهند و هم می توانند آن را از آسیب محافظت کنند. جزئیاتی را که می توانند قسمتی را قدیمی تر، مدرن تر یا به طور خارق العاده ای عادی نشان دهند را کشف کنید.

خرید مبلمان

راهنمای خرید مبلمان

درزها در مبلـمان
یک عنـصـر طراحی که از مبــلـی با مبــلـــی دیـگـر فرق می کند، سبـک درز اسـت (چگونگی دوخت حاشیـه پارچــه ). نوع درز می توانـــد مشخص کنـــد که یک مبل تشریـــفــاتــی به نظـــر می رسـد یا راحتی.

نوار ها در مبلـــمـــان
نوار یک نوع قیطـان اســـت که در امـتـداد دوختــهــا, عموما روی لبـــه های بیرونی کوسن ها و تشک های نشـیمــن مبـل دوخته می شود. می توانـــیـــد با انتــخاب یک رنگ و جنــس متفاوت از کوسن جلوه بهــتری به مبـــل بدهــیـد . نواردوزی دور پارچـه ها اگـر دارای شکل متـمایــز و مشخـــصـی باشــنـــد به بهتر شدن نمــای مبــل کمـــک خواهنــد کرد .

کوک ساده در مبـــلــمان
برخـی از کوک ها یک دوخت ساده تری را ایـــجاد می کنــنــد. کوک هایــی که مانــنـــد دوخت هســـتند یک کوک معــمولی محـــسوب می شود، امــا کوک های دیگـــری نیـز وجود دارنـــد ماننـــد دوخت فرانسوی و درز کور. لازم نیسـت بیـــش از حد وارد جزئیات شوید، چون در کل فرقــی نمی کند :کمی مدرن تر و کم تجـــمـلــاتــی تر از نوار دوزی است. اگـــر می خواهیـــد یک قسـمت کمـــتــر دیــده شود، کوک های ساده ایـــده آل هسـتـــنــد.
فلنـج، پارچه ای روی قسمـــت پشـتـــی مبل اســـت که در امـــتداد درز ادامـــه می یابـد. فلنـــج کنــاره یک پارچـــه صاف را ایـــجاد می کنـــد که بدون چیــن خوردگـی ، ژولیده به نظــر می رســـد. از فلـنج می توان در کوسن ها، بالـشـــتــک های مبل یا روکش بالش استــفـاده کرد که سبــک رســـمـــی تری را ایــجــاد می کند.

دامـــن پیـلـــی دار برای مبلمان
اگــر قسمـتـــی از مبـلمـــان شما دارای یک دامن اســت می توانید یک نواری از پارچه متــفـاوت را به انـــتـهای آن اضافه کنــید. این نوار معـــمولا به عرض 5 تا 10سانتی متــر است و می تواند به از بیــن بردن یکنواخـــتـــی اسباب و اثـاثیـــه خانه کمک کنــد. اگـر می خواهیــد دامن های پیلــی دار استفاده کنید، فقــط از یک طرح در یک اتاق استــفاده کنـیــد. استـفـــاده از چندین دامن پیـلـی دار در یک اتاق می توانـــد باعث احـــساس خســتـــگـی شود.

نوار غیــر پیـلـی دار برای مبلــمــان
همـــچنـین در قســمـت هایی که نمـــی خواهـیـــد از دامـن اسـتـــفـاده کنـــیـــد برای آن قسمــت از نوار اســـتـــفــاده کنــیــد. فقــط کافیســت یک پارچـه به عرض نیـــم تا یک سانـت را به انتهای آن قســـمـــت اضـــافه کنــیــد و با گل میخ مبـــلمـان آن را محکم کنـیــد، ایـــن نوارهـا یکـــی از عالی تریـن جزئیات طراحی محــسوب می شود که با اکــثر سبـک های دکور عالـــی به نظر می رسنــد (به جز سبک مدرن). پارچـه مطــلوب برای این کار، کتان است، چون با انواع رنگ های تیره بهـــتر جلوه می کند و دارای بافـتــی می باشد که با دیـــگــر پارچــه ها به خوبی ترکـــیــب می شود.

شرابــه طرح لوزی مبـــلــمـــان
شرابه شامل تو رفتـگـــی ها در رویه دوزی های ایـجــاد شده به وسیــلـــه گذاشتن یک دکـمه در پارچــه اسـت. وقتی یک الگوی لوزی شکـل ایــجــاد می شود به ایــن حالــت شرابـه لوزی شکل گفـتـــه می شود. ایـن طرح به نظر قدیــمی و رســـمــی تر اسـت. می توانـــید پارچه روی دکـــمه را تغـیـــیر دهـید یا از دکـــمه های صدفی یا طرح دار اســـتــفـــاده کنیــد.

تزئینات با گل میـــخ
تزئینــات با گل میـخ می توانــد قسمتــی از مبــلمــان را ساده تر، رســـمی تر و مدرن تر نشـــان دهـد که بستـگـــی به رنـگ کاری میـــخ و چگونگـی به کار بردن آنــهـا دارد. گل میـخ ها معـــمولا یک نوع سبــک طراحی قدیمـــی تر محسوب می شود، بنـابرایــن اگـــر می خواهـــید فضایـی کاملـا مدرن داشـتـــه باشــید، احـــتمــالــا می خواهیـد از این سبک دوری کنـــید. اما اگـــر می خواهیـــد ترکیــبــی از سبـــک مدرن و سنتـــی داشــته باشــید، گل میــخ ها ممــکـن است بهتریــن گزیـنـه برای شمـا باشــنــد، چون با وجود کلـــاســیـــک بودن احسـاس مدرن بودن را در شمـا به وجود می آورد.

گل میـخ های نیکــل
احـــتــمالا معمولی تریــن نوع گل میـــخ نیکل اسـت و به رنگ نقـــره ای استــکـــه می توانـد مات یا براق باشد. گل میـخ های نیکـل در سبـک های مبـــلمان مدرن بســیــار عالی دیده می شوند و یک سبک جذابــی را برای اسـبـــاب سنتی فراهــم می کنـنـد. ایـــن نوع گل میــخ ها در رنگ های تیـره ماننـد سرمه ای و زغـالی به بهتـریــن شکل دیده می شود.

گل میخ های برنـجــی
گل میـــخ های برنـــجی در رنگ های متــنوع تولید می شوند که می توانـند از رنگ زرد مات تا طلـــایی درخشـان متـــغیــر باشنــد. برنجی مات بسیـار مد روز است و در کل نســبـــت به نیـــکــل بیـــشـتر شنـاخـتـه شده است. برنجـــی درخـــشـــان مشهورتـــر است و قطعــا جذاب تر نیــز دیده می شود و در مقــابل رنــگ های تیره مثل سیـــاه بســیار عالــی به نظـــر می رسد.

گل میــخ های شرابـــی یا کهـنــه
این نوع گل میــخ ها چکـش کاری شده انــد تا کهـنه به نظـــر برسند. این نوع گل میـــخ ها برای مبـلـــمـان در خانـه های ویلـــایـــی و کلـــبه ای مانــند بســـیـــار عالـی هستنـــد. با اضافه کردن کوسن های ابریــشـــمی به چرم ، زیــبــایـی آن را چند برابـــر کنید.

گل میــخ های کوک مانــند
گل میخ های کوک مانـــنــد به سبـب کوچک و ظریـــف بودن برای پشـــت مبـلــمان های راحـتـــی بسـیــار عالی هستـنـد. گل میخ های کوک مانند می توانـد برای به روز کردن سبک سنـــتـــی بســـیـار گزینه خوبی باشـنـد. معمولا هر چه رنگ ایـن گل میخ ها تیـــره تر باشــد ایـــن نوع گل میـــخ ها خطوط اصــلی را در اطراف یک قســـمت به وجود می آورد و باعث می شود آن قسـمت جالــب دیده شود.

کاربـرد گل میـــخ
گل میخ ها می تواننـــد درســت کنار یکــدیـــگــر یا در فاصـلـــه بین یکدیـگـــر به کار گرفتـه شوند. وقتی در فاصـلــه بین یکـدیگـــر قرار می گیـرنـد مدرن تر دیـده می شوند و سبـک سنـتی را تبدیـــل به سبــکـی مدرن می کنـــد. اگــر سبــک کلاسـیــکـی تر دوست داریـــد ، گل میــخ ها را درست کنار یکدیــگر قرار دهــیــد.

 در هنگام خرید مبلمان کلاسیک و راحتی حواستان به این موارد مهم باشد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.