مادران باردار بی تحرک بخوانند

عواقب خطرناک بی تحرکی مادران باردار

متاسفانه امروزه مادران باردار روند زندگی خود را تغییر داده و تمامی حرکات خود را متوقف یا کم می کنند که عواقب خطرناکی در پی دارد.در بخش زناشویی فانوس با ما باشید.

_________________  فانوس  _________________

خطرات بی تحرکی مادران باردار

مـسئول امور مامــایی معــاونت درمــان دانـشــگاه علوم پزشکی کرمانـــشـاه، بی تحـرکی مادران باردار را معضل جدی بهداشتـی در جامـــعه امروز عنوان کرد.
شیوا کاظمـــی بارداری را یک پدیـــده کامــلـــا طبیــعی دانســـت و اظـهـار کرد:هیچ مراقـبـت ویژه و اورژانـــســـی در دوران بارداری نیـاز نیســت، مگر ایـنـکه مادر از قبل بیـــمـــاری زمیــنـه ای داشــتــه و یا با مشــکـلات دیگری مواجه باشــد و بنا به تشـخـیـــص پزشک متـــخـــصص زنان و زایـــمــان نیاز به مراقـبـت داشتـه باشد.
در مواردی که مادر سالـــم اسـت و مشـــکـل خاصـی ندارد، مراقــبت خاصی هم نیاز نیســـت و مادر باردار به راحـتـــی دوران بارداری خود را بدون مشـــکـــل سپــری می کنـد.
متـــاســفـانه شاهدیـم در سبـــک زندگی امروزی، مادران باردار و بویژه مادرانی که برای اولیـــن بار بارداری را تجربه می کننــد روند زنـــدگـــی خود را تغیــیـر داده و تمامی حرکات خود را متوقف یا کم می کنـنــد.

بسیاری مادران باردار پس از اطلاع از باداری خود به کنـدی راه رفـتـــه و بیشتر اسـتــراحـــت کرده و حتــی کارهای معـــمولی و روزمره خود را نیــز انجــام نمـی دهــنــد.
کاظـمی با بیان اینـکـه بی تحـرکـــی مادران باردار به معضـــل جدی بهداشتی تبــدیـل شده است، گفـت:ایـــن بی تحرکــی خطـــرات بسـیـــار جدی برای مادران و جنــیــن آنهـا دارد که از آن بی اطلــاع هستـــنـــد.
اولین خطری که مادران باردار را در پی بی تحـــرکی تهـدید می کند، خطـــر ابــتـــلا به دیـــابت است، زیرا در دوران بارداریــبـدن مادر برای تامـین نیــاز جنـــین قند می سازد و زمانی که مادر مدام غذا مصرف کرده و حرکــت نکنـد قنـــد زیــادی تولیــد شده که مصـــرف نمی شود و ایـن قند تجـمیـع شده می تواند زمـیـــنـه ساز ابتلا مادران باردار به دیابــت شود.

مادران باردار بی تحرک بخوانند

خطرات بی تحرکی مادران باردار

هـمــچـــنیـــن این حجـم زیاد قنـد از طریـق بنـد ناف به جنــیــن می رسد و موجب چاقــی و درشـت شدن جنــین می شود و بعد از به دنـــیا آمــدن نوزاد، جدایی از ایــن منبـع عظیـــم قنـد موجب می شود نوزاد با افـت قنـد مواجـــه شده و احتـــمــال به کما رفـــتــن آن نیـز وجود دارد.
کاظمی تهـدید جدی دیگر در این زمـــیـــنـــه را افزایش غلـظـــت بیش از حد خون مادر و لخـته شدن آن و افزایــش احـــتمال بروز آمــبولی عنوان کرد و افـزود:در دوران بارداری به طور طبیـــعـی خون مادر غلظـــت پیدا می ‎کـند، زیـــرا بایـــد بتوانـد با افـــزایش حجم خون، نیاز جنین را تامــین کنـد.
در چنین شرایـــطی چنــانچــه مادر باردار حرکت نکـــنـد سرعـــت جریـان خون که بر اثـر افـزایش غلـظت کاهــش پیـدا می کنــد بیشـتر افــت کرده و در این حالت احتـــمــال لخــته شدن خون بویژه در اندام تحـتـــانـــی افـزایـش پیــدا می کنـد که می توانـــد منـجــر به آمـبولی شود.
مسئول امور مامایی معـــاونت درمان دانـشــگاه علوم پزشــکــی کرمـــانشـاه خاطرنـــشـان کرد:در حال حاضـــر بی تحـرکــی موجب شده بسـیاری مادران باردار درمــان ضد انـعـــقــادی دریـــافت کنــند و ایـن امر چنانچــه نیــاز به سزاریـن اورژانــســـی پیدا کنــنــد بســـیــار خطــرنـاک اسـت، زیــرا خون بند نمـی آید.

کاظمــی با بیـان اینــکه بخور و بخواب مادران باردار خطــرات چاقـــی برای آنها و جنــیــن را به دنبـــال دارد، گفـت: این چاقـی می توانـــد زایـمـــان را با مشـکلات فراوان مواجـه کرده و در صورت انـجـام سزاریــن خطـــر عفونت را تا حد زیادی افزایش می دهد.
ایــن همه مشکــل در حالـیــسـت که با انـــجـام حرکات معمولی و روزمـره و نیـــم ساعـت پیـــاده روی روزانه از بروز آنــهـا پیشگـــیــری کرد.
مسئول امور مامـایی تصــریح کرد:ایـن فکر غلطی است که با دویدن، از پلــه ها بالـــا و پایــین رفـتـن و راه رفـــتــن تُــند جنـــیــن سقـــط می شود و خودداری از ایــن حرکات است که می توانـــد مادر و جنین را با مشکــل مواجـه کنـد.
زنـان قدیـمـــی کارهــای بسیـاری در طول روز انـجـام می دادند و به طور مثال همـــان جارو زدن دستـــی بهتــریــن ورزش برای عضــلات و انجــام زایمــان راحت آنـهـا بود.

مادران باردار بی تحرک بخوانند

خطرات بی تحرکی مادران باردار

مـــتاســفانه بسـیــاری از مادران باردار امـــروزی حتـی کارهــای معـــمولی و روزانــه خانــه را نیز از ترس اینـکه اتــفاقی برای جنـــیــن آنهــا نیــفــتــد انجام نمی دهـــنــد و این در حالی است که عکس ایــن موضوع صادق اســـت و بی تحــرکــی می توانـد به ضرر آنـهـــا و فرزندشان تمام شود.
وی افــزود:انجــام ورزش حتـی ورزشـهای قهــرمـانـی و کشـــشـی هم در دوران بارداری منعـی ندارد و بنـا بر خلقــت خداوند جنین توسط خود بدن و عضــلــات آن محافظت می شود و مادران باردار می تواننـد به راحتی به کارهای معـمولی و روزانــه خود بپـردازنــد.
کاظمی تصریح کرد:در حال حاضـر کلـــاسهای آمادگی زایمــان در بیشـتر مراکـز بهــداشـــتـــی و درمـــانی بصورت رایگان برگزار می شود که از مادران باردار می خواهـــیـــم در این کلـــاســها شرکـــت کنــند.

مادران باردار بی تحرک بخوانند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.