خلبان ایرانی که نتوانست هواپیما را به درستی کنترل کند و چند نفر را مصدوم کرد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : اتـــفاق عجـــیـب در پرواز تهـــران تبــریز باعــث مصــدومیــت چنــد مســافر و مهـــمـــانـدار پرواز شد.با فانوس همراه باشید خلبان ایرانی که نتوانست هواپیما را به درستی کنترل کند و چند نفر را مصدوم کرد

خلبان-ایرانی-که-نتوانست-هواپیما-را-به-د

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

خلبان ایرانی که نتوانست هواپیما را به درستی کنترل کند و چند نفر را مصدوم کرد

به گزارش فانوس : این پرواز که ساعت ۲۰.۳۰ از تهـران به مقــصــد تبـریـز در حال حرکت بود، در نزدیکــی تبریز به دلـیــل تکــان های شدید موجب وحشـــت مسـافـــران شد.

فـــــانـــــوس » ایــن در حالی است که هنــگام فرود نیز تکـان ها ادامــه داشتــه و فرود ترســـناک و غیـــر ایمــن هواپـــیمـا، به علـــت عدم تسـلــط خلبـان، موجب مصدومیـت مهمانـدار و تعـــدادی از مسـافران شده است.

مســافــران پس از رسیـدن به زمـــین به شدت نســبـت به نحوه کنــترل و پرواز هواپـیمـا اعـــتـــراض کرده اند.

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.