خواسته های زنان از مردان که مشکل ساز است

خواسته های اشتباه زنان از مردان

خواسته های زنان از مردان گاهی اشتباه و مشکل ساز است, در این مطلب به ۱۰ مورد از خواسته های اشتباه زنان از مردان اشاره میکنیم.با ما در فانوس همراه باشید.

خواسته های زنان از مردان که مشکل ساز است

در ایـــن مطلــب قصــد داریـم در خصوص مواردی صحبت کنیـم که هر خانـــمـــی مایـــل است همـــســرش در مورد او درک کنـد, امــا ایـن خواسـته های زنـــان از مردان اشتــبــاه است.

خواسته های زنان که اشتباه هستند

برقراری رابطه عاطفــی با جنـس مخـالف ساده نیســـت. اگــر شما بدانــیـد که از شریـــک زندگــی تان چه می خواهـــید و آن را صادقـانه طلـــب کنیــد، کارتـــان راحـت می شود امـــا آیــا واقــعـــا آنچـــه می خواهید به نفـع شما و رابــطه تان خواهد بود؟ شاید لازم باشد که بیـــشتـر و عمیـق تر در مورد خواســـته هایـــتـان بیانـــدیشیـــد سپس آنـــها را به زبان آورید.

خواسته های زنان از مردان

در ادامه مطـلــب، خواسته های اکــثــر زنـان از شریک زندگـــی شان را که ممـــکـــن است پس از مدتــی مشــکل ساز شود و رابطـــه عاشــقـــانـــه را به بن بســـت رســاند، برایــتـان آورده ایم تا اگــر شما هم همچـــین تقـــاضایـی داریـد، بار دیگـر عاقلانــه در مورد آنـهـا بیــاندیـشـــید.

حسود باشــد

همه ما دوست داریـم که شریـک زندگـــی مان حس مالـــکــیت نســـبت به ما داشــتـــه باشــد امـــا آیـا ایـــن احـساس منطقـی اسـت؟ مطـــمئنا اگر با لبخـــنـد به گوشی تان نگـــاه کنـــیـد، او از شمـــا دلیـل اش را می پرسـیـد یا اگر بخواهـــید با دوستـان تان بیـرون روید، از شما نام تک تک آنـها را خواهد پرسـیــد، ایـــن موارد مشــکـلـــی ایـجاد نمی کنـــد امـا اگـــر در ایــن کار افــراط شود، همــه چیــز تغــیـــیــر خواهــد کرد.

خانــم ها معــمولا فکر می کننــد که حســـادت نشـانه دوست داشـتن اسـت اما اگر همســـرتــان از شما بخواهد که با دیگـــران ارتـــبـاطی نداشتــه باشـــیـد یا مدام از شما برای هر قدمی که بر می دارید سوال کند، آیـــا می توانید طاقـت بیاورید؟ ایـن رفتـــارهــا نه تنهـــا نشــانــه ای از عشـــق و علـــاقه نیست بلـــکه پرچــم قرمـــزی برای رابــطـه شمــاســت.

بنــابــراین کنـترل کردن حس حســادت کلید موفقـیـت هر رابطــه ای اســت. همــه ما در روابـــط خود ایـــن احســـاس را تجـربـــه می کنیم و طبـیــعـی اســـت اما اگر ایــن حس تبــدیـــل به مشکوک شدن، تهمت زدن و دروغ بستن به شمـا شود، خبر خوبی برایــتـان نخواهــد بود.

فرمــان زندگـی شمـــا را به دســـت گیـرد

هنوز هم هســـتـــند آقایانـی که در را برای شمــا باز می کنــند، هزیــنـه رستوران تان را می دهــند و در تصمـــیم گیـــری ها کنـارتــان هسـتنـد اما ایـن رفتـــارها نیز مرزی دارند. اگر شریک زندگی تان مدام در حال کنتـرل کردن شمــا باشـــد، لذت می برید؟ اغلــب خانم دوست دارند که مرد زندگی شان آنها را تحت کنترل خود نگـه دارنـــد امـــا مطـمئنا اگـــر مدام به شما بگویند که چه بپوشید و چه نپوشیـــد، چگونه فکـر کنـیـــد و چگونه حرف بزنــید، پس از مدت زمان کوتاهـی خستـه و کلافه خواهــیـــد شد.

بنـابــراین تنهـــا در شرایـطی بگذاریــد شریــک زندگی تان شمـا را کنتـرل کنــد که به شما به عنوان یک انــســـان احـترام لازم را می گذارد. در غیر این صورت، اگـر به شیوه لبــاس پوشیدن شما، حرف زدن تان، اعـتـقـــادات تان و آنچه آرزو داریــد اعتـمــاد ندارد، زمـان آن اســـت که به رابـطــه خود خاتـــمـــه دهیـــد.

مطـیـــع شمــا باشـــد

برخـی از خانــم ها دوست دارند که مرد زندگی شان تمام و کمــال در اختیار آنـــهــا باشد، خودش را با برنـامـــه های او همـــاهـنـــگ کنـد و تنهـــا به خواســته و نیــازهــای او توجه کند، اما این نوع رابطه دوامــی نخواهد داشـــت.

بســـیاری از خانم ها تصور می کنند عاشــق مردی هسـتنـد که خواسـته های آنـــها را هر چه سریـع تر فراهم می کنـــد اما واقـعــیت چیز دیــگری است. مردی که برای خود ارزشی قائل نشود، بعد مدتـی از چشـم شریـــک زنـدگــی اش نیز خواهـــد افــتـاد. بنابـرایـــن هر فردی بایـد تعـــادل زندگــی خود را حفظ کنـد. یک مرد نه باید یک دنده و لجباز باشـد و نه مطــیـــع مطلــق. یک رابطه خوب دو طرفــه اسـت بدیـــن معــنــی که هر دو طرف رابـــطــه بایـــد نیازهای یکــدیــگـر را برطرف کنــنـد در عین ایـنکه به اعــتــقــادات خود نیـــز پایبندند. بی شک هیـــچ زنـی عاشــق یک مرد بی اراده نخواهد شد.

خواسته های زنان از مردان که مشکل ساز است

خواسته های جهانی زنان از همسرانشان

پولدار باشد

چه کسی از پول بدش می آید؟ همــه ما طالــب یک زنـــدگی راحــت و مرفه هستــیم امــا به شرط ایـــن که پول برایـمــان شادی، سلــامـتـی و در یک کلـمه خوشبــختــی آورد. بســیاری از خانم ها دوست دارنـــد که همـسرشـــان صاحـــب یک کارخانه بزرگ یا چندین شرکــت باشـد امــا آیـــا این را قبول می کنـند که همســرشان را در خانه نبـیـــنند؟ اولویت اول ایـــن دسـته از مردان کار است، پس بایـــد تمــام عواقــب آن را نیز به جان بخرنــد.

شمــا باید خودتان را بشــناســـید، آیــا فردی هستـید که بتوانـیـــد دوری شریــک زنـدگـــی تان را تحـــمـــل کنیـد؟ آیــا بی او حس حسادت شما برانگـــیـختـــه نخواهـد شد؟

در نهــایــت اگر به دنـــبــال یک مرد پولدار می گردیـــد، باید تمـــام خوبی و بدی های آن را نیز در نظر بگـیـریــد امــا یادتـان یاشـــد که پول خوشبـخـــتی نمــی آورد.

ماجراجو باشد

حتــمـــا هیجـــان انــگیـــز اســت که شریــک زنـــدگـی تان یک آفـرودبـاز حرفــه ای باشد یا دوست داشتـه باشد که پیــاده تمام نقاط بکر جهــان را کشف کنــد اما آیـا می توانیـد این مرد را محـدود کرد؟ شروع یک رابطـه عاطفی احــتیـــاج به تعـــادل دارد. زنــان مردان شجـــاع را دوست دارند اما از ایـن که مدام نگران آنها و خطـــراتـــی که تهدیدشــان می کننـد باشند، متنــفــرند.

خوب است که به علــایق یکدیــگـر احــترام بگـــذاریـــد، به عنوان مثــال بسیـاری از زوج ها هستـــنــد که باهم به ماجـراجویی می پردازنــد، اما بایـــد قبـــل از هر کاری محـــدودیـت ها را برای خود مشخص کنــیـد تا هیــچکس آسیــب نبـینـــد.

اندام خوبی داشـــتـه باشـــد

اگـر چه ظاهــر اهـــمیت زیـادی دارد اما نبایـد اولویت اول زنـــدگــی تان باشد. شاید در ابتـــدا شروع رابطه ظاهر طرف مقابــل شمـا را تحت تاثیر قرار دهـــد اما در دراز مدت همه چیـز تغیــیر می کند.

آیا به ایـــن فکـر کرده ایـد که ظاهــر خودتــان ممـکـــن اســت بعـد از بارداری تغــییر شکل دهد و دیگر ایده آل شما و شریـک زنـــدگـی تان نبـــاشد. پس بهـتـر است که به دنــبال مردی باشـید که بیش از ظاهر، مهربـان و همدل اسـت.

همیشـه در کنارتان باشـد

طبیــعـی اســت که دوست داشتــه باشـید تمـــام وقت تان را در کنار همـــســـرتـان بگـــذرانــیـد امــا نباید به خصوصی ترین فضـــای او که تنـــهـــایـــی اسـت، تجاوز کنـید. آنچـــه مهـــم است کمیـت رابـطه نیســـت، کیـفـیــت آن اســت. ممــکن اســت شمــا تمـــام ساعـات روز را در کنـار همــســـرتـان بگــذرانــید، بی آنکـه با او گفـتگو کنیـــد یا این که تنـــهـــا دو ساعــت در روز را در کنـارش باشید اما از زمـــین و زمــان سخــن بگویید، شمـــا کدام را ترجیــح می دهیـد؟ یک فرد زنـدگـی خودش را دارد و نمـی تواند هر آنــچـه شمـــا می خواهیـــد را نیـــز برایتــان فراهـم کند، به همیــن دلیل انـتـظـارات بیهوده را کنــار بگذاریــد و کمــی واقع بیــن تر باشیـــد. به جای ایـن که ساعــات بیشتـری را در کنــار شریـــک زنـــدگی تان باشــیـد، سعـــی کنید که کیفیت رابــطه تان را بالا ببـــریـد.

رمـــانـتــیک باشـد

آقــایان خوب می دانــنـــد که چگونه دل زن مورد علاقــه شان را به دست آورنــد. یک هدیـه گران قیــمت، یک شاخه گل یا دعوت به یک رســـتوران رمانتـــیک… امــا ایـــنـــهــا برای خانم هایـی که به دنبـال رابـــطه ای رمانـتــیــک می گردند کافی نیست. مســـالــه ایــنجـــاست که در واقع رمـانـــتــیــک بودن تنها در هدیـه خلاصـــه نمی شود بلـکـه احساســی که کلــمـه ها دارنـد می توانند آن حس خاص را منتقــل کنــد.

ساده است، خانـــم ها می خواهنــد که کلـــامـــی و غیر کلامـــی از طرف شریک زنـدگـــی شان مورد تحسیــن و ستایــش قرار بگــیرنـد. آنـچـــه آنـــهـــا را بیــش از همـه تحت تاثــیـــر قرار می دهـد، احـــسـاســـی اســـت که در کلمــات شان نهـــفته اســـت. بدون ابراز کلامی و رفـتاری عشق، دسـتـــه های گل و هدیـه های مجـلـل، هیچ ارزشـی نخواهـنـد داشت.

مســـتقل باشــد

خوب اســت که هر مردی مســـتقــل باشد و به هیچ کس دیــگری از جمــله همـســرش هم محتاج نباشـد امـا برای بسیـــاری از خانـم ها این رفتار ایــده آل نیـست. اسـتقـــلـــال، هر فردی را جذاب می کنـد امـا برای یک رابـطـه عاطفیهمیـــشه کارســاز نیـســـت. آنچـــه یک مرد را در چشـم یک زن منحـصـر بفـــرد می کنـــد، اســتـقلـال در کنـــار وابــستــگـــی اســت. هر زنی دوست دارد که مرد زندگــی اش به او وابسته باشــد، بنــابرایـــن تعــادل کلـــید موفقــیت هر رابطـــه بلــنـد مدتـی است.

کامــل و بی نقص باشــد

چند بار در ذهـــن خود به دنـــبـال مردی ایـده آل بوده ایـــد؟ چند بار از اطرافـــیان تان شنیده اید که مرد زندگـی شان ایــده آل اسـت؟ طبــیعی است که ما به دنـبــال فردی بی عیــب و نقص باشیــم اما خیــالپـــردازی بیش از حد دردسرسـاز می شود.

بهتـــر اسـت که از خوب بیــدار شوید زیــرا نه تنـــهـــا همــچـیــن مردی وجود ندارد بلـــکه اگـــر هم وجود داشـت، شمـــا او را نمــی خواســـتـیـــد. این ضعـــف های ماست که ما را تبـدیـــل به انــسان کرده است، به همــیـــن دلیـل اگر دیـدید که مرد مقـابـــل تان هیــچ گونه عیـب و ایرادی ندارد، مطمئن باشید که آنـهـا را در مقابـل شمــا پنـــهــان می کنـد. بنـــابــرایـن نه به دنـــبال مردی ایده آل، بلــکـــه به دنـبـال مردی باشیـــد که ایده آل شما باشـــد.

خواسته های زنان از هسمرشان که می توانند مشکل ساز شوند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.