خودپرداز

اولین دستگاه خودپرداز طلا در جهان

اولین دستگاه خودپرداز جهان که در 27 ژوئن 1967 از سوی یکی از شعبه های بانک بارکلیز انگلیس در شمال لندن راه اندازی شد در سالگرد تولد 50 سالگی اش طلاکاری شد.

____________________________________فانوس____________________________________

اولین دستگاه خودپرداز دنیا در 50 سالگی طلایی شد

اولیــن دستـگاه خودپـرداز دنیـــا پس از پنج دهـــه ارائه پول نقـــد و خدمات مالـــی به مشـتـریان، در جشن تولد پنجاه سالـــگی اش به دســـتـــگــاهـی از جنـس طلـــا تبدیل شد.دســـتگـــاه خودپــرداز (A.T.M:دسـتگـــاه سخـــنـگوی خودکـــار) که زایــیــده ذهن مخـترع اســکـــاتـــلــنـدی، شپرد بارون بود اولین بار در27 ماه جون 2017 برابــر با ششـم تیر ماه 1396، ساخــته شد.

بر این اســاس اولیـن عابـــربـانـــک جهـــان در سالگــرد تولد 50 سالگـی اش طلاکاری و پلـاکـــی برای یادبود روی آن نصـب شد و بانــک در جلوی آن برای استــفـاده مشتریــان فرش قرمــز پهــن کرد.

56 سال پیش یک نمونه آزمایشی از بانــکوگراف توسط سیـتی بانک در نیویورک در 1961 راه انـدازی شد ولی به دلـیـــل عدم اســتقبال بعد از شش ماه جمـــع آوری شد. این دستگاه در واقع دسـتـگـاهـی اتوماتـــیـــک برای دریافت پول داخل پاکت بود که اســکــنـــاس، مسکوکات و چک بانـــکی را پذیـرش می کرد و فاقــد امــکان ارائه پول بود.

همـــزمان با این اخـــتــراع، در انگــلـــســـتان جان شپـــردبـــارون دســـتـگـــاه بیرون دهـــنده پول را اختـراع کرد، اخـــتـراع وی برای اولین بار در شعبه ای در انـفــیـــلد تاون در شمـال لندن توسط بانک بارکـلی به کار گرفتــه شد، اولین تراکنـش تاریـخ خودپـراز در 27 ژوئن 1967 توسط رگ وارنی کمدیـــن انـگلیسی معــروف آن زمـــان صورت پذیرفـت ولی باز هم این دســتگاه اسکنـاس تحویل نمی داد، تحویلی این دســتـــگاه یک چک کاغذی بود که قابلـیـــت خوانـده شدن توسط ماشیــن را داشـت.

اولین خودپرداز طلایی

برگه های مورد اســـتفــاده محـــصول کمـــپـــانـی دلارو بود که متـــخـصص تولیـــد اوراق بهـادار بانکی بود ایـــن دســـتگاه داکـس نامـــیده می شد که همــچـنـیـــن با نام ماشیـــن دلارو نیــز نامـیـده می شد. تنــها نه روز بعد در سوئد، کمـپـــانـــی متیور ماشـیـن به سفـــارش بانک سویدی سیوینگ دســتـــگــاهی با نام بانــکومات را ارائه کردند.

ایـن دسـتـگاه به صورت آنــلـــایـــن در روز 6 می 1968 مورد استـفــاده قرار گرفت. یک ماه پس از رخداد انفیلـــد تاون حاصـــل همکــاری بانـــک وستـــمـیـــنستر انـــگـــلـسـتان، کمپانـی اسـمــیــت (فعـــال در زمــیـــنـــه سنـــسورهـــای تشــخــیــص) و کمــپـانـــی چاب (فعال در زمــیـنـــه گاو صنــدوق) دستگاه دیــگـــری با نام چاب ام دی تو را ارائه دادند که آن نیـــز به جای اسکـناس برگـــه بهادار ارائه می داد.

امروزه خودپـــردازها چنـــانــچـــه دارای امکانــات کامل باشـند On-Premise نام دارنـد و چنـــانـچه دارای امـکــانـــات پایه و ارزان قیـمت باشند Off-Premise نامـــیده می شوند. در کانادا، آمریــکــا و حوزه خلـیـج فارس نوعی از نصـب خودپـــرداز با نام Drive-thru انــجام می شود که از داخـل ماشین قابـــل دســتـــرسی است.

در هنـــد امـروزه برخــی از خودپردازهـا در مناطــق روستـــایـــی نصب شده انـد که با نیـروی خورشیدی کار می کنند. خودپردازهـــا از اســـتـــانــدارد ISO 8583 جهـت ارتـبـاط با مرکـز بهـره می برند. برای اتـــصـــال خودپــردازهــا به مرکز از خطوط تلفــن و مودم تلفـنـــی، خط ای دی اس ال و خطوط اجاره ای استـفاده می شود. هنوز هم به خاطـــر قیمــت پاییـــن و حجم بسیـــار کم داده های تحــت تبـادل اســتفـاده از خط تلفن در این ارتـــباط رایـــج اســـت. بر اساس مقـررات بانکی اکثـر کشورهــا، ارتـباط خودپردازهــا با مرکـــز بایــد به صورت کدگــذاری شده یا رمزینه باشد. تخـمیـــن زده می شود که در دنیا بیش از 2.2 میلـیون دستگاه خودپرداز در حال اســتــفـــاده اســت و بدیــن ترتـــیـــب متوسط جهـــانــی خودپرداز به کارت، 1 به 3000 اسـت.

خودپرداز طلایی

درباره خودپــردازهـــا نکـات جالب دیـگـــری نیز وجود دارد. شمــالـی تریــن خودپـرداز نصب شده در شهـــر لانــگـیـربیـــن استــان سوالبارد کشور نروژ است. جنوبی تریـــن خودپرداز نصـب شده در ایــسـتـگــاه مکموردو در قاره جنوبگـــان در سرزمیـن های متــعـــلق به نیوزلند نصــب شده اســـت. مرتـــفع تریـن خودپـردازها در ناثـــلـــاپـــاس در هنـد در ارتـفاع 4023 متری و ناگچو کانـتی در تبت چیـن در ارتــفـــاع 4500 متری از سطح دریـــا نصب شده انـــد. کم ارتفاع تریـــن خودپـــرداز در بحـرالـمیت اسرائیل در 421 متر زیر سطـــح دریـــا قرار دارد. امروزه در کشـــتی های کروز و در برخـــی از ناوهای آمــریـــکــایی نیـز ایـــن دسـتگاه ها وجود دارند.

گران تریــن خودپـرداز دنـــیــا که از طلــا ساخـته شده اســت در قصر امارات در ابوظبی امـارات کار گذاشــته شده است. ایـــن خودپـــرداز که به جای پول قطـــعــات 10 گرمـــی طلا تحویل می دهـــد، خودپــرداز گلدتوگو نام دارد و هر 10 دقـــیـــقـــه یک بار نرخ برابـــری طلا و ارز را بروزرســانــی می کنـــد، همـچنــیـــن ایــن دســـتگاه طلاهـــای تحویلـــی را در دو قالـــب سکه و مفـــتول ارائه می دهــد. طلاهـای مفـتول منــقـــش به لوگوی قصـر امــارات هستنـد و سکـه های طلـــا نیز با سمـــبـــل های بزرگ تریـــن سازنــدگـــان طلـــا در کانادا، استــرالـیـــا و آفریـــقای جنوی نقـــش دار شده انــد. ایـــن خودپرداز عجیــب ایـــده و ساخـــت کارآفـرین آلمانـــی با نام توماس گیســلـــر اسـت.

در ایران بانـک تهران در سال 1350 شمـــســی (معــادل 1971 میـــلـادی 4 سال پس از ثبت اخـتـراع ماشــین پرداخـــت پول در جهــان)، اقـدام به ورود و بکارگیری دسـتـگاه خودپـــرداز از یکــی از مدعیــان ایـن اخـتراع یعنـی چاب ام دی تو کرد و بعد از ورود 6 دســتگــاه و نصـب آن ها در تهــران، با خرید نوع جدیــدتـر یعنـی چاب ام دی فور اس تعــداد آن ها را به 12 دستـگـــاه در کشور افــزایش داد. 6 دسـتــگاه اول در تهران و در شعب چهــار راه پهـلوی، تخت جمـــشـیــد، جمـــالـزاده، تجــریش، بازار و فردوسی و 6 دستگـــاه دیگر در شعـــب شهـرسـتان های چالوس، اصـفهـان، شیراز، مشهـد، تبریــز و رشـــت نصـب شد.

 تصاویری ببینید از اولین خودپرداز جهان که از طلا ساخته شده است

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.