خودکشی زن جوان در مسجد سلیمان / آمار بالای خودکشی در پایتخت نفت ایران

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : زن جوان در سناریوی مرموز به زندگـــی اش پایان داد.با فانوس همراه باشید خودکشی زن جوان در مسجد سلیمان / آمار بالای خودکشی در پایتخت نفت ایران

خودکشی-زن-جوان-در-مسجد-سلیمان-آمار-بال

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ نـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـس

بـه گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکـــنـا، روز گذشته ماجرای مرگ مرموز زن جوانــی در مسـجــد سلیــمـان به ماموران گزارش شد و زمانـــیکـــه ماموران پای در محـــل گذاشــتند با جسد حلق آویز شده زن جوان روبرو شدند.
ماموران در این مرحـــلـه به دســتور بازپــرس پرونده جسـد زن جوان را به پزشــکــی قانونی منـــتـقـل کرده و تحــقـیقــات در ایــن مرحـلـه ادامـــه دارد.
فانوس : بنا به ایـــن گزارش، میــزان خودکشـی در پایـــتخـت نفـــتی ایـــران در سالیــان گذشتـــه بســـیار بالـا بوده به طوری که تنهــا در سال 90 بیـــش از 330 نفـر دست به خودکـشــی زده بودنـد.

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ نـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـس

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.