خوراکی های سرد

خطرات مصرف خوراکی های سرد در روزهای گرم تابستان

زیاده روی در مصرف خوراکی های سرد باعث کاهش ضربان قلب شده و دستگاه گوارش را مختل میکند و انباشت چربی در بدن را افزایش میدهد.

در مصرف خوراکی های سرد زیاده روی نکنید

هـیچ چیــز مانند یک نوشیدنــی سرد در روزهای گرم تابـــستــان به بدن انـــرژی نمـــیـــدهـــد و ایـــن حس غیـرقـابـل انـکار است امـــا خوراکـی های سرد مثــل بستـنی و زیاده روی در مصـــرف آنــها در روزهـــای گرم عوارض جدی برایتان دارند که در ادامه به آنـــها اشاره میـکـنیــم.

یک روز گرم تابســـتان را مجسـم کنیـد که قرار است طی آن در حوضچـه آب سرد شیــرجــه بزنـید. چه اتـــفاقـی می افتـد؟ به طور حتـــم احـســاس خواهیــد کرد پوست تان جمـــع شده و منافــذ آن کوچک شده انــد. حال فکـــر می کنید که با نوشیــدن یک لیوان یخ در بهــشت یا خوردن یک بســـتنــی خوشمزه چه اتفــاقی در بدنتان می افـتد؟ همــان طور که سرمای موضعـــی موجب سفتی و انـقـــباض منـافـذ پوستـــی می شود، مصرف خوراکی های سرد نیـــز مخاط داخلـی دهان و دســتــگـاه گوارش را به طور موقت دچار شوک کرده و منـقـــبـض می کند.

در ایــن حالـــت جریان خون کنـــد و اعـصاب محـیطـــی تحریک می شوند. به همیـن دلیـل اسـت که خیلـــی از افـراد پس از خوردن بسـتـنـــی یا نوشیدنـی های خنــک دچـار سردرد می شوند. اگرچــه لذت مصرف ایـــن خوراکی ها در گرمـــای طاقـت فرســای تابــستـان انـکـــارنــاپذیر اســت امــا بدون شک، مصـرف مداوم آنــهــا کم خطـر نخواهـد بود.

10 خطر پنهان در خوراکی های سرد

1. چربــی را انـــباشتــه می کند

بعضی ها معـــتــقـــدند نوشیدن مقادیــر زیــاد آب خنــک باعــث تحـــریــک متابولیــســم بدن و افزایش سوخت کالـــری ها می شود، امـا بایـــد بدانید این موضوع همــیشه درست نیســت. مصـرف نوشیدنی های بســیـار خنـک هنــگام غذا خوردن یا بلافــاصله بعــد از آن نه تنـهـــا به کاهــش وزن کمـک نمی کنـــد، بلکه باعث سفـت شدن و سخت شدن چربی ها در دســـتگاه گوارش می شود. در ایــن شرایـط هضم چربــی ها به خوبی انجام نمــی شود و چربـی در بدن انبـــاشـــته می شود.

2. یبوست را تشـــدیـــد می کنـد

اگـــرچه نوشیـــدن مایعـات در طول روز احتمال یبوست را کاهش می دهد امــا مصرف مایـــعات خنک باعث ایجــاد یا تشـدیــد یبوست می شود. یکـی از علل ایــجاد ایــن مشکل، انقـباض مخــاط داخلـی دســـتــگــاه گوارش به دنـــبــال نوشیدن مایعــات سرد اســت. ایـــن انـقــباض عبور مواد غذایـــی را از لوله های گوارشـــی دشوار می کنـــد.

خوراکی های سرد

خوراکی های سرد باعث انباشت چربی در بدن میشوند

3. آبـرسـانـــی را مختــل می کنـد

استـفــاده از مایـعـــات خیلـی سرد، فرایــنـد آبرســانــی را در بدن به تاخیــر می انـــدازد. بدن برای استفاده از مایــعات ابتـــدا بایـد آنهـــا را به دمای طبـیـعـــی خود برســانـــد. ایـن موضوع نیز باعـــث تاخیـر در آبرســانی به سلول ها می شود. الــبـــته یک استثنـا در این زمـــینــه وجود دارد و آن درمورد دوندگان دو استــقــامت است. اگـــرچـــه مصـرف مایـعــات خیـــلی سرد به ورزشکـاران توصیه نمـی شود امـــا دوندگــان می توانـنــد با نوشیدن آب خنـــک، رطوبت را برای مدت طولانی تری در بدن خود حفـظ کننـــد.

4. گوارش را مخــتـل می کنـد

مصـــرف مایــعات و خوراکی های سرد می توانـــد باعـث ایــجاد دردهـای شکمی، ریــفلاکس معـــده و حالـت تهوع شود. همان طور که می دانیـــد سرمـا خاصــیــت ضدالتــهاب دارد. درنـتیجه عروق خونی و همچــنیـن لایـــه داخلــی معده را منـقبض می کند. در ایـن شرایــط هضم غذا به خوبی انــجــام نمـی شود و علائم سوء هاضــمه ایجاد می شود.

5. انرژی را هدر می دهـد

اگرچه مصرف آب خنک و خوراکـی های سرد در کوتاه مدت باعث ایجاد شادابـی و سرزنـدگـــی می شود امـــا تکـــرار این عادت در بلنـــدمـــدت انـــرژی بدن را کاهش می دهــد. علت ایــن اســـت که بدن باید بخــشی از انـرژی خود را به گرم کردن مایــعـات مصــرفــی اختصـاص دهد. نوشیدن آب خنک حتـــی می توانـد با ایجاد پدیــده ای به نام «دامـــپـــینـگ» باعــث ضعف و بی حالـی شدید در افراد شود.

6. جذب ویتامــین ها را کم می کنـــد

دمای بدن در حالــت طبیعـی بیــن 34 تا 37 درجـه سانـتــی گراد اسـت، درحـالـــی که دمـــای نوشیــدنـــی های یخـــی یا بسـتـــنی بیــن 0 تا 2 درجـه سانتـــی گراد اسـت. صرف انرژی توسط بدن برای تنـــظـیم دمـای ایـن خوراکی ها باعث کمـبود انـرژی مورد نیــاز برای هضــم و جذب موادمغذی می شود. انــقــبــاض عروق دسـتــگـــاه گوارش در اثــر تمـاس با مواد غذایی خیلـــی سرد، عامـل دیگـــری برای اختــلال در جذب موادمغـذی اسـت.

7. ضربـان قلـب را کاهـــش می دهـــد

یکی از اعصاب مهم بدن به نام عصـب «واگ» از پشت گلو عبور می کند و از گردن تا شکم ادامــه دارد و کلــیــه احشـای قفسه سیـنـه و شکــم تا کولون را عصب دهـــی می کند. تحـــریـــک ایـــن عصب به هر دلیلـی که باشــد می توانــد باعث اختلال در عملکرد آن شود. زمـانـی که شمـا یک نوشیــدنی یا خوراکــی خیلی سرد را قورت می دهـــید، این عصب تحریک می شود و باعـث کاهـــش ضربان قلـب خواهــدشد چراکــه عصب واگ بخش مهمی از سیـسـتــم عصبی اتونوم است و حرکات غیرارادی بدن را تحت کنتـرل دارد. این عصب همـــچنین مسوولیــت پایـیــن آوردن ضربان قلـــب اســـت، درنتـیــجه هر عاملی که آن را تحـریک کنـــد باعـث پاییــن آمــدن ضربــان قلـــب می شود.

خوراکی های سرد

کاهش ضربان قلب با مصرف زیاد خوراکی های سرد

8. احـتمــال عفونت را زیاد می کنـــد

همان طور که قرار گرفــتن در هوای سرد زمســـتـان باعث آبریزش بیــنی و انـــســـداد سیـنوس ها می شود، مصـرف آب سرد و خوراکـــی های خنــک نیـــز همـیــن عکــس العمـــل را در پی دارد. در این شرایـط، بدن ترشـحات مخـاط محــافــظــتی راه های هوایی را افـزایــش می دهـــد تا با ایـــجاد رطوبت به گرم شدن مخـاط کمـک کند. زمــانی که از خوراکــی های خیـــلــی سرد استـفــاده می کنید، ایــن ترشــحـات اضافـه باعث انـسداد در مجــرای هوایـــی و مشکلـات تنفـســـی می شوند. ایــن وضعـیـــت همچـــنـــین فرد را مسـتــعـد ابـــتلـــا به عفونت های گلو می کنـــد.

9. خون را غلــیـــظ می کند

با مصرف خوراکـی های خیـلـی سرد عروق بدن منقــبض و تنگ می شوند. در ایــن حالـت، جریان خون کنــد می شود و خون غلظــت بیـشــتــری پیـــدا می کند. بنــابــرایـــن قلب باید عملکرد خود را افزایش دهــد تا جریان خون را در حد طبــیعـی نگـه دارد. علــاوه بر این، افزایــش غلظـت خون، بدن را نســـبت به رشــد باکتری ها و ابـتلــا به انواع عفونت ها مسـتعـد می کنـد. همــچنیـــن در ایـن حالت، خون به راحــتی به نقـــاط انـــتهــایــی بدن مثل انگـشت ها نمــی رسـد و باعـــث حس خواب رفـتــگــی در دسـت و پا و کاهش شفافیــت ناخن ها می شود. غلـــظــت خون و انقـبـاض عروق می توانــد به تورم و کبودی پاهـــا نیــز منـــجـــر شود زیــرا در این شرایـط خون نمــی توانـد به راحـتـــی به سمت قلـب بازگردد.

10. ایـــمــنـی را تضـــعــیـــف می کنـد

نوشیـــدن آب سرد و مایعــات خنک بعـــد از غذا باعث تولید مخاط اضــافـــه در بدن می شود. در ایـــن حالت عمــلـکـرد سیـســـتم ایـمـنـــی کاهــش پیــدا می کنـــد. درنتـیـــجه فرد نســـبت به انواع عفونت ها و بیمــاری هایی مثـــل سرماخوردگـیـــمـــســتــعـــد می شود. مصـــرف داروهای خوراکــی همـراه مایـــعات خنــک نیز می تواند جذب داروها را دچـار اخـــتـــلال کنـــد زیـــرا سرما باعث تعویق در جذب دارو می شود.

مصــرف خوراکــی ها و نوشیدنی های یخـی با ایـجــاد تغیــیـــر ناگـــهانی در دمای بدن باعـث ایـــجــاد شوک می شود و در طولانـی مدت زمـیـنــه ساز بیـمـــاری های مزمن خواهــد شد. برای آگـــاهی از دمــای منـاسـب بدن کافـی اســـت یکـــی از انــگشـــت های خود را داخـل دهـــان بگــذارید و چنـــد ثانیه نگه دارید. خوراکــی های مصرفی تان بهـــتـر اسـت به همـــیـــن میـزان گرم باشـــنــد.

سردردهــای ناشـی از بســتـــنــی

هرگونه درد کوتاه، خنــجـری و تیـــز در ناحـــیــه سر که هنگـــام خوردن، نوشیدن و استنشـــاق مواد و خوراکــی های خیلی سرد ایجاد شود تحــت عنوان «بیمـــاری سردرد بسـتنی» شنـــاخــته می شود. شایـــد تا به حال اصـــطـلـــاح «فریـــز مغـــز» را شنــیــده باشیـد. ایـــن حالــت معمولا به دنــبـــال مصـــرف سریـــع خوراکـی های یخــی یا تماس ناگهانـــی سر با آب یا هوای سرد ایـجـــاد می شود.

خوشبـخــتانه سردرد تحریـکی حاصل از فریــز مغــزی بســـیـار کوتاه اســت و نیــازی به درمــان ندارد. ایـن سردرد با مصـرفمواد غذایــی خیــلی سرد آغاز می شود و طی 20 تا 60 ثانـــیـه به اوج خود می رســد اما معـــمولا بیشـتـر از 5 دقــیقه باقی نمــی مانـــد.

سردرد بستـنـــی ممکـن اســت برای هر فردی اتفــاق بیــفـــتد، اما کسـانی که سابـقــه میگرن دارنــد بیــشــتر به ایـن سردرد دچــار می شوند. محقـــقان هنوز از مکــانـیســـم و علـــت اصـلــی ایــن درد خبــر ندارنـد، ولی احــتـمــال می دهـــند سردرد بســتنی به علــت تغـــیــیرات موقت جریان خون در دستگـــاه عصبی بدن ایـجاد می شود. با مصـرف خوراکــی های سرد، عروق خونی تنـگ و منقـــبض می شوند تا از خروج حرارت از بدن جلوگیری کنـــند، امـا بعــد از تطبـــیـــق دمـــای بدن، دوباره گشــاد می شوند تا جریان خون را افــزایــش دهـــنــد. ایـــن حالت می توانـــد منجــر به درد ناگـــهـانـی و شدیــد در ناحــیه سر شود. برای پیشــگـیـری از سردرد بستنـــی سعــی کنـــید خوراکی های خنـــک را آهـــستـــه تر مصرف کنـید.

نه سرد، نه گرم!

مصـــرف نوشیـــدنـــی های خیـــلـی سرد باعث ایجــاد اسـتـــرس حرارتی در مخاط دهـان و دسـتـگاه گوارش می شود. همــان طور که تغــیــیرات شدیـد دما می تواند باعــث انقــباض یا انـــبـساط در اجــسام شود، به دندان ها و مخـــاط دهـان و دستــگـــاه گوارش نیـز آسـیب می رسـانـد. خوراکی های خیـلی سرد با ایجاد انقـبـــاض شدید در بافـــت های مخــاط دهـان، مری و معــده باعث افــزایــش ترشــح اسـید معـده و آنـــزیم های گوارشــی و اخـتـلال در هضـم و جذب غذا می شوند.

ادامـه این وضعــیـــت نیـز می تواند منــجـر به الـتهــاب مخــاط گوارشـــی و حتـــی زخــم های معده و مشــکـــلـــات جدی تر شود. الــبتـــه مصــرف نوشیــدنــی های خیـــلی داغ هم با خطر آسـیب دیــدگی و سوختگـی مخــاط دهــان و دسـتـگـــاه گوارش همراه اســت. به همین دلــیل توصیــه می شود دمـای تمـامی خوراکــی های مصـرفـــی ترجـــیـحـا نزدیـک به دمای بدن باشـد.

خطرات جبران ناپذیر مصرف خوراکی های سرد در روزهای گرم تابستان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.