خیانت زن شوهردار و مرد متاهل / رابطه نامشروع و کارمندی

مرد میـــانـسـال وقتــی فهــمـــیـد همـــســرش به او خیــانت کرده، نقشــه قتـل مردی که با او ارتباط داشت را طراحــی کرد. او با شلـیک دو گلوله و گرفـتـــن وصیــتــ‌نــامـه از قربانی خود، قصـــد داشـــت صحـنــه تیـــرانـــدازی را خودکـــشی نشان دهد.

خیانت زن شوهردار و مرد متاهل / رابطه نامشروع و کارمندی

یکـــی از ماموران کلــانتری کرج، با قاضــی کشــیــک قتل دادســرای جنـــایی کرج تمــاس گرفت و او را در جریان تیـــرانـــدازی مردی به خودش قرار دادنــد.
بازپرس جنــایی همراه تیــمی از ماموران اداره بررسـی صحـــنـه جرم و اداره جنـــایـی پلــیــس آگـــاهـی استـــان الـبــرز در محـــل حادثه در مرکز شهـر حاضـــر شدند. آنها زمانــی که پا به ایـن آپــارتــمـــان گذاشتنـــد، مشــاهده کردنــد مردی میـانـســال غرق در خون مقـابـــل آشـپـزخانه افـــتــاده اسـت. سلاح کلتـــی نیــز در دسـت او قرار داشـــت. وسایل خانه کمـی به هم ریــخـــته بود. بررســـی‌‌هــا نشان میـــ‌ــداد تیـر به سر و گردن وی اصـــابـت کرده است.
با همـــاهنگی قضـــایی مرد زخمــی به بیـمـارسـتان منتـــقـل شد و تلاش پزشکان برای نجـــات او آغـــاز شد.

زمـانی که ماموران خانـه او را مورد بازرسی قرار دادنـــد روی تختخوابــش پنج برگــه دست‌نویس پیـدا کردنـد که بر آن نوشتـــه شده بود «من از ایـــن زنـدگـــی خسته شدهـــ‌ــام دیگــر طاقــت این همـه درد و رنج را ندارم. میــ‌خواهم با ایـــن سلاح خود را بکـشـــم. به آخـر خط زنـــدگی رســـیـدهـ‌ام. از همــســرم و دیـــگـر اعضـای خانواده ام میـــ‌خواهــم حلـالم کنیــد. زمـانی که این برگهـــ‌ـهـا را می‌ـــخوانید من به زندگــی‌ــام پایــان داده‌ـام و دیــگـر در میان شمـــا نیـــسـتم. برای همـیشـه خداحافظ.»

خیانت زن شوهردار و مرد متاهل / رابطه نامشروع و کارمندی

این برگـهـ‌ـها حکـــایـت از آن داشت که مرد میانـــســـال برای خودکــشی با کلـــت به خودش شلـیـک کرده اســـت. ماموران با تحــقیق از همـــسایـهـ‌ـهـا متوجه شدنـــد مرد زخـمی کارمنـد یک اداره بوده، امـا مدتی است که با همسرش اخـــتـــلاف پیدا کرده و او به خانــه پدریـــ‌ــاش رفـتـــه و ایــن دو نفـر در آســـتانه جدایی بودند.

با مشخـــص شدن ایــن موضوع همـسر و خانواده مرد زخـــمــی برای ادامـــه تحــقـــیقــات به اداره جنایـی پلـیــس آگاهی استان الـبـرز احضــار شدنــد. ابتدا والدین مرد زخــمی بازجویی شدنـــد و گفــتـــند پســرشـان درصــدد جدایی از همــسرش بوده، اما انـگیزهــ‌ـــای برای خودکـشــی نداشتــه است. باورشـــان نمــیــ‌ــشود که او دســـت به ایــن کار زده باشد. او در حالی دست به خودکـشی زده که با مردی ناشنـاس قرار ملـــاقــات داشــت.

همین سرنخ کافـــی بود که ماموران به تحـــقـیـق از همـسر این مرد بپـــردازنـــد که وی به افـسـر تحقیق گفـــت: من و همـسـرم سالــ‌ــهـــا بود با هم ازدواج کرده بودیم. امــا از چنــدی پیش متوجه شدم او به من خیانت کرده و با زنی که همـکـــارش اســت ارتبـــاط دارد. همـــیـن موضوع باعـــث شد به دادگـاه خانواده بروم و درخواســـت جدایـــی بدهـم. من به همین خاطـــر به خانـه پدری‌ـام رفـتـم و قرار بود چند روز دیگـــر برای آخـــرین بار با هم ملـــاقـــات کنـــیـــم و بتوانــم در حضور او جهــیزیهـــ‌ـــام را ببــرم.

با اطلـاعــات بهــ‌ــدســـت آمــده از ایـن زن، ایـن فرضـــیـه که ممــکن است مرد میانـــسال مورد سوءقصــد قرار گرفته باشد، قوت گرفـــت.

خیانت زن شوهردار و مرد متاهل / رابطه نامشروع و کارمندی

بنابراین مرد غریــبــه به عنوان تنــهــا مظــنون در ایـن پرونده تحتــ‌تــعـــقـیـــب پلـــیـس قرار گرفــت. ایـــن در حالــی بود که ماموران با شنــاســـایی زن میانـســال که همــکار مرد زخـمــی بود، او را برای تحـــقیـقــات به پلـــیس آگاهـــی فراخواندنــد. با تحـقــیق از ایـن زن معـلوم شد او با شوهرش اخــتــلــاف داشتـه و همیــن باعـــث شده از او جدا شود.

در ادامـه تحقـــیقات معـــلوم شد ایـن زن قرار بوده بعـداز جدایـی از شوهرش با مرد زخـمی ـ همکـارش ـ ازدواج کنـدکه این حادثــه رخ داده است.
حتی شوهر سابقــش هم چند بار مردزخمــی را به مرگ تهـدیـــد کرده بوده و احتمال میــ‌دهد او به این کار دست زده باشد.

با مشخــص شدن این موضوع روند رســیدگـی به پرونده وارد مرحلـهــ‌ای جدیـد شد و مرد میـانـســال تحــتـــ‌تــعــقیــب پلیس استــان الـبـــرزقــرار گرفت و دو روز پیش در مخــفــیگــاهـش شنـــاسایـــی و بازداشـــت شد. سلــاح مورد اســـتــفـاده وی نیــز کشــف شد.

متـهــم با انـــتــقال به اداره جنایــی پلــیس آگـاهی اســتان البـــرز بازجویی شد و اظهاراتی ضد و نقیض مطرح کرد تا ایـن‌کـــه سکوت خود را شکـــســـت و به افسر تحقـیــق گفـت: من به این مرد سوء قصد کردم و میـــ‌ـــخواســتم او را بکــشـــم. من و همــسرم 20 سال زنـدگـی مشــتــرک داشتـــیم و فرزنــدانـــی ثمـره زنــدگــی‌ــمان بود. امـــا ایـــن مرد که همـــکــار همســرم بود، وی را اغـفال کرد و باعـــث شد ما با هم اختـــلـاف پیدا کنیم و بعداز 20 سال از هم جدا شویم.

خیانت زن شوهردار و مرد متاهل / رابطه نامشروع و کارمندی

وی افـــزود: این مرد زنـدگی‌ام را نابود کرد و درصدد بودم از او انتــقام بگیرم. مدتـی پیـــش متوجه شدم ماجرای خیـانـت او رو شده و همـســـرش نیز میـــ‌ــخواهد از وی جدا شود. حتــی او دچار مشـکـــلات مالـی نیز شده بود. همــان موقع بود که تصمـــیم گرفتــم نقــشه انـتقام از او را عمــلـــی کنــم؛ بنــابراین از مردی که سلاح می‌فــروخت یک کلت به مبـــلغ پنــج میلــیون و 500 هزارتومان خریدم.

متــهم ادامـه داد: زمـانــی که متوجه شدم او در کش و قوس جدایی از همسرش اســت، تصمیــم گرفــتم خودم را به جای وکیـــل خانواده همـسرش جا بزنم و به ملـــاقـات او بروم. با شماره تلفـــن او تمـــاس گرفتـــم و شب حادثه در حالی که مســـلح بودم سراغـش رفـتـــم. او باورش شده بود که من از طرف خانواده همســرش آمدهـــ‌ــام. در را باز کرد و من وارد آپارتـــمــان شدم.

وقتی متوجه شدم او دچـــار مشکـلـــات مالــی شده اســت، به دروغ به او گفــتم دوستی دارم که مدیــر یک بانــک اســـت، اگــر بخواهــد میــ‌ـــتوانـــم برای خلاصی او از این ماجــرا با دوستــم حرف بزنم و مقـــدمـــات دریــافــت وام به مبــلـغ صد میـلیون تومان با سود دو درصــد را برایش فراهــم کنم. اما یک شرط دارد و این که باید با دسـتخـط خودش وصیـتــنـــامـه‌ــای درباره خودکـشـی بنویسـد تا من آن برگه‌ـهـا را به مدیر بانـک نشـان دهــم که دلــش بسوزد و وام را دو هفـتهــ‌ای به او بدهد.

خیانت زن شوهردار و مرد متاهل / رابطه نامشروع و کارمندی

مرد خیـــانتکـــارکـه فریـب حرفـــ‌ــهـایــم را خورده بود طبـق خواستـهــ‌ام عمـــل کرد. او متــن درخواســـتی مرا نوشت. زمــانی که برای آوردن چای به آشـپزخانه رفت، به سر و گردن او شلـــیک کردم که زخــمی شده و افــتـاد. با دســـتـکـش‌ـــهایی که به دســـت داشـــتـم، سلــاح را در میــان دســـتـــان وی گذاشتم؛ میـ‌ـخواستـم وانمود کنم که خودکــشی کرده اســـت. بعد هم وصیــت نامـه را روی تختـــخوابـش گذاشــتم و سراسیمــه از آپـــارتــمـان بیــرون زدم. فکر میــ‌کردم کشـتـــه میـــ‌شود.

متـــهـــم به اتــهام نگـهداری و استـــفاده از سلـاح غیرمـــجاز و سوءقصــد به جان مرد زخـــمـــی روانـــه زندان شد. این در حالی است که تلـاش پزشـــکان برای نجات مرد زخــمی که با مرگ دســـت و پنـــجـــه نرم می‌ـکـــند، ادامـــه دارد.

 

خیانت زن شوهردار و مرد متاهل,رابطه با زن شوهردار,دوستی با زن شوهردار,داستان سکسی,داستان سیکسی,داستان خاطره خانم همسایه,داستان سکس در اداره,کارمندی,کیرکلفت ,داستان خانم جنده همکار کس کون تنگ پستون سفید,داستان همکار متاهل کیرکلفت تلنبه طاقباز کون

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.