داستان واقعی تجاوز مرد جوان به چهار زن که با فیلم و عکس های گوشی لود رفت

داستان واقعی تجاوز مرد جوان به چهار زن که با فیلم و عکس های گوشی لود رفت

داستان واقعی تجاوز مرد جوان به چهار زن که با فیلم و عکس های گوشی لود رفت

صــبح دیروز جلسه رسیـــدگی به این پرونده به صورت غیــرعـــلـــنــی در شعبه هشـــتم دادگــاه کیفـــری استان تهران به ریـــاست قاضی حســیـــن اصـغــرزاده و با حضور قاضی مسـتشـــار -حشمـــتــ‌ـالله توکلی- برگزار شد. متـــهـــم پرونده مردی 35 سالــه اسـت که پیـش از ایـــن به جرم کلــاهــبرداری و پرداخـــت رشوه به زنـــدان افـــتاده بود.

این مرد اوایل سال 94، در یکی از سوپرمــارکتـــ‌ــهــای تهــران، گوشی زنـی را به بهـانه گرفتن تماس فوری امـانـت گرفـــت. ایـــن درحــالـــی بود که قصـــد داشـت به شماره زن دسـت پیدا کنـــد. او با تلـــفن همـراه ایـن زن بســرعت به تلفن همـــراه خود زنگ زد تا شمارهـــ‌اش را به حافــظه گوشی‌اش بسپارد.

بدیـن ترتیب متهـم چند ماه با این زن در ارتبــاط بود تا ایـنـــکـه به تصاویر خصوصیـ‌ـــاش دست پیـدا کرد و با تهـــدید به انـتــشـــار آنـــها زن را به ویلـــایی دراطراف تهران کشـــانــد و مورد آزار و اذیـت قرار داد. ضمن اینکـــه از جنـــایت سیـاهــش فیلـــم هم تهیــه کرد.

او پس از ازدواج زن جوان با تهدید به انتـشار تصـــاویروی، به رابطه شیـــطـــانـی‌ــاش ادامـه داد تا ایـنــکـه سرانـــجــام باعث طلــاق و افـــسردگی قربانـی‌اش شد. ایـــن درحـــالـی بود که زن جوان به جای مراجـــعه به پلیــس، ماجـــرا را برای یکـــی از دوستان صمـــیمـــیــ‌اش تعـریـف کرد و هر دو با متــهــم قرار گذاشــتنـــد تا پس از گفتــ‌و‌گو با این مرد فریـــبـــکار فیــلمـ‌ـهـــا را از او پس بگــیرنــد.

امـــا او زنان را به بهـانه پس دادن فیلـــم‌ــهـــا به یکی از شهرهــای نزدیک تهــران کشـــاند و به هر دو تعـرض کرد. ولی ماجرا به همـیـن جا ختم نشد. هر دو زن ایـن بار هم به پلـیـــس مراجـعه نکرده و موضوع را با دو دوست صمـیمی دیــگـر‌شــان در میـان گذاشــتند که چارهـ‌ای بینـدیشـنـــد تا فیـــلــمـ‌ــهای ضبـط شدهـــ‌شـــان از مرد شیـــطــان صفــت را پس بگــیــرند.

اما شاکـــی سوم که زنی متاهل و دارای فرزند اســت، نیـزبـه بهانـه گرفــتـــن فیلـــمـــ‌ــهـــا به خلوتگاه شیـطانی کشــانده شد و با تهدید به قتـــل، مورد تعرض قرارگـــرفـت. ضمن ایــنــکـه زن دیـــگری هم ازاین تبهکارشـکــایت کرد.

 

سرانـــجام با شکایت زنـان جوان، متهــم دسـتــگــیــر شد اما تاکنون، چه در بازجوییـ‌ـــها و چه در جلـسه غیـــرعـلــنـی دادگاه، به جرم خود اعتــراف نکرده است. این مرد در جلســـه دیروز دادگـاه نیز مدعـی شد بیگــنـاه است.

این در حالی اســـت که چهار زن-شاکـــی- در جلـــســـه دیـروز دادگاه، جزییـــات آزار و اذیـت ایــن مرد را برای قضــات تعــریــف کردنــد و همچـنـیــن حافــظــه گوشی تلفن همـراه که حاوی تصــاویر تجاوز به ایــن زنان بود تسلــیـــم دادگاه شد.

ضمــناً مأموران، ویلـــایـی را هم که متـهم در آنـجا به زنــان تجــاوز کرده بود را شنـــاسایـــی کردنــد و آثــار خراش ناشــی از کشیــده شدن ناخـنـــ‌هـای یکـــی از زنان روی دیوارهــای، خانه نیـــز مشخــص شد.

 

درپایــان جلســه دیـروز، قضـــات عالیــرتــبه شعبــه هشـــتم دادگاه کیفری یک استــان تهـران وارد شور شدنـــد و قرار اسـت بزودی رأــی خود را درباره متهم صادر کنـــنــد.

ایران

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.