دختر جوان وقتی در مهمانی شبانه دوست پسرش را با دختری دیگر دید خودکشی کرد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : دختـــر جوان که در یک دورهــمی با دوستانـش نشســتـــه بود وقتـــی دید پسر موردعلـــاقــه اش با دخــتــر دیــگــری طرح دوستی ریــخــتــه به زندگــی خود پایان داد.با فانوس همراه باشید دختر جوان وقتی در مهمانی شبانه دوست پسرش را با دختری دیگر دید خودکشی کرد

دختر-جوان-وقتی-در-مهمانی-شبانه-دوست-پسر

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

دختر جوان وقتی در مهمانی شبانه دوست پسرش را با دختری دیگر دید خودکشی کرد

مجله اینترنتی فانوس : چندی قبل زن میـانـسالـــی به اداره پلـیس رفـــت و از پسر جوانی به اتـــهام دســـت داشتـــن در فوت دختـرش شکایت کرد.
شاکی در توضیح ماجــرا گفت: دو دخـتر دوقلو دارم. مدتـــی قبـــل دخـــتــرانـــم به نام‌ـهـای ملـــیکــا و ثریا برای شرکت در مهـمـانی به خانـه یکی از دوستانــشان رفتــند. نیـمــهـ‌ـــهـــای شب ملیـــکـا و ثریــا به خانــه برگـشـــتند، امـــا ساعــتی بعد ناگـــهان ملیکــا حالــش بد شد و من هم او را به بیمــارستــان بردم.

فانوس : تیم پزشکـی تلاش زیـادی برای نجات جان دختـرم انجـام داد، امـا متــأـسفانــه ملیـکــا فوت کرد. پزشکــان گفتنـــد دخترم مسموم شده و به همیـــن دلـیـــل فوت کرده اسـت. ابــتدا خیـــلی پیـگیر موضوع نبودم تا ایـــنـکه ثریــا راز مرگ خواهرش را بر ملــا کرد. ثریـا گفت خواهـرش با پســـر جوانی به نام معــین رابطه دوستانـه داشته و شب حادثه Incident هم معیـــن به زور به دختــرم مشـــروب خورانــده اسـت.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

دختر جوان وقتی در مهمانی شبانه دوست پسرش را با دختری دیگر دید خودکشی کرد

فانوس : ثریــا همچـــنین گفــت که ملیکـــا در آن مهمـــانـــی متوجه می‌ــشود که معـین با دخـــتردیــگـــری رابطــه دوستـانـه دارد و به همــیــن دلیـل قرص ترامـادول خورده اســت. وی در پایان گفت: من از معیـن در رابـــطــه با فوت دخترم شکـایــت دارم. پس از طرح ایـن شکایــت پرونده به دسـتور بازپـرس دادســـرای امور جنــایـی تهران برای بررسـی در اخـتـــیار مأـموران پلـــیــس قرار گرفت.

فـــــانــــــوســـــــ : مأــموران در نخســتـین گام، معین را احـــضــار و از وی تحقـــیق کردنـــد. وی در بازجویی‌هـا گفـــت: دو ماه قبل با ملـیــکــا دوست شدم‌. ما خیـــلی با هم ارتــبــاط نداشـــتــیــم و فقط در مهــمـانـــی‌ـــهـــای دورهـمی یکـدیگر را میــ‌ـدیــدیـم. شب حادثه او در مهـمانـی دورهــمـی ما شرکــت کرد. او با یکـــی از دوستــانـــم در حال حرف زدن بود و من هم با دخــتــر جوانی دیگـری حرف میـــ‌ــزدم تا اینکـــه مهمـــانـی تمـــام شد و همه به خانـهـــ‌ـهایــمـــان رفــتـیم. ساعتـــی بعد ثریــا با من تماس گرفـت و گفت من خواهرش را به کشـــتـن دادم، در صورتی که من دخــالتی در فوت او نداشتــم.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.