عصبانیت همسر شما به این 5 دلیل اصلی است!!

عصبانیت همسر شما به این ۵ دلیل اصلی است!!

دلیل عصبانیت و پرخاشگری بین همسران؛گاهی اوقات ناخودآگاه بدون این که خودتان تشخیص دهید رفتارهای خصومت آمیزی از خودتان نشان می‌دهید و در این میان کسی که مجبور می‌شود رفتارهای تهاجمی شما را تحمل کند همسرتان است. از جمله مواردی که باعث ایجاد چنین رفتارهایی در رابطه می‌شود موارد زیر می‌باشد.

۵ دلیل عصبانیت و پرخاشگری بین همسران

تعریف‌های مصنوعی می‌کنید

تـــعـــریــف کردنـــ‌هـای مصــنوعی مثل : «وای ممـــنون که آشــپـزخونه رو تمیز کردی» به نظر خوب میـــ‌ـآیـــد امـا در واقـــع با ایــن جمـلـــه به کنـایـــه به او می‌ــگوییـد که آدم نامرتب و بی‌ـانـــظــبـاطــی است. بیــاییـــد به جای اســـتــفـاده از جمـــلات کنــایه آمــیـز حرف دلــتان را بزنــید. مثلا بگوییـــد: میــشـه لطـفـــا در تمیز کردن آشـــپـــزخونه به من کمک کنی؟

در جستجوی تلافی هستید

هــفتــه پیـش قرار بود مهمـــانی بروید امــا همـــســـرتان دیـــر از سر کار آمده اسـت. درســت است که آن لحـظـه به او گفـته‌ـایـد اشـکـــال ندارد و یا مهـــم نیـست اما ایـــن دلخوری را تا فرصــت بعـــدی در دلتــان نگه میـــ‌دارید تا بتوانــیـــد این کار او را تلـافــی کرده و دلیلـی برای سرزنـش کردن او داشتـــه باشـیــد. بهـــتــرین کار ایـــن است که درباره ایـن موضوع صحــبت کنیـــد و ناراحتی خود را ابـــراز کنـــیــد. ایــنگونه مشکـــل پیش آمده را همان لحـظه حل میــ‌ـکـنیـــد.

علیرغم میل‌تان بله می‌گویید

روراست باشـیــد و اگر تمایــل به انــجــام دادن کاری نداریـــد دلــیلـــش را توضیــح دهیـد. هیــچوقت به خاطـــر اجتـــناب از بحــث خودتـــان را مجـــبور به انــجام دادن کاری که دوست نداریـد نکــنـــیــد.

کارها را به تعویق می‌اندازید

گــاهی اوقات بنـــابر دلایلـی وانـــمود میـ‌کـــنـــید کاری که همــســرتان از شما خواسـته را فراموش کرده اید یا این که مدام آن را به تعویق می‌ـــانـدازیــد. در ایـن شرایـــط علـــت این رفـــتارتان را پیدا کنید یا به جای ایـــن دست و آن دســـت کردن مســتـــقیــمـــا به او نه بگویید.

سکوت می‌کنید

ترجـــیح می دهیـد به جای جنـــگـیـــدن همه چیز را در دلـتــان نگـــه داریــد و سکوت کنیـد. اگـــر میـ‌خواهـیـد رابـطه خوب و سالمی داشـته باشـــیـد به جای ایـــن که همـیشـه اخــمو و عبوس باشید هر چیـــزی که باعث نارحـتـیـ‌تان شده است را بازگو کنــیــد.

عصبانیت و پرخاشگری همسرتان به خاطر این پنج دلیل است

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.