پیش دانشگاهی حذف دوره پیش دانشگاهی از مقطع تحصیلی

دوره پیش دانشگاهی حذف می شود و دبیرستان 6 سال می شود که 3 سال آن دوره اول متوسطه و 3 دیگر دوره دوم متوسطه خواهد بود.

دوره پیش دانشگاهی حذف شد

دبیــرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشـــاره به زمـان حذف دوره پیش دانـــشــگــاهـــی، گفت:دوره پیـــش دانــشـگاهـی بر اسـاس مصوبه ای که داشـتـیم، حذف شد و تا پایان سال تحصـیلــی آینـــده نیز کلـاس پیـــش دانشـــگاهـی حذف می شود. مهدی نوید ادهـم دبیرکل شورای عالـی آموزش و پرورش در پاســخ به این پرســـش که «دوره پیـش دانــشـــگـاهـــیــچـــه زمـانـــی حذف می شود؟»، اظـــهــار داشـــت:در گذشــته مصوبه ای داشتـــیم که کل دوره پیـــش دانشگــاهــی حذف شد.

وی افــزود:این یکــســالــی که دانــش آموزان تحت عنوان پیش دانـــشــگــاهـی تحصیل می کننـد را به دوره دبـــیـرســـتـــان اضافه کردیم و با عنوان «کلــاس پیـــش دانشگاهی»، کار دنبـال می شود. نوید ادهــم با اشاره به ایـــنـــکه در پایــان سال تحصیــلـی آیـــنـده نظام آموزشـــی اســتــقـــرار کامل خواهـد داشـت، خاطـرنشــان کرد:بر این اســاس دوره دبیرســتــان 6 سال خواهــد شد که 3 سال آن دوره اول متوسطه و 3 دیـگر دوره دوم متوسطه خواهـد بود.

پیش دانشگاهی

حذف دوره پیش دانشگاهی

دبــیرکــل شورای عالـــی آموزش و پرورش تصـــریح کرد:در پایان سال تحــصـــیـلـی آینــده، کلاســـی تحت عنوان دوره پیش دانشگـاهـی نخواهیـــم داشــت و دوره تحــصیـــلـی دبـیرسـتـانــی ها در دوره دوم، 3 سال خواهـــد بود.

وی در خصوص سرنوشت چگونگـــی شرکــت دانـش آموزان در کنکور با حذف پیش دانـشگـاهی نیــز گفــت:نمـرات پایانی دانـش آموزان به عنوان ملـاک اصلی ورود به دانـــشـگاه ها خواهد بود.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.