دو زندانی در اهواز و تهران به سبک فیلم های هالیوودی فرار کردند و …

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : دوستـان ۲ تبـهکـار که در تهـران و اهواز به زندان افـتــاده بودند برای فراری دادن آنها نقشه‌ـــای تمـام عیـار کشیــدند.با فانوس همراه باشید دو زندانی در اهواز و تهران به سبک فیلم های هالیوودی فرار کردند و …

دو-زندانی-اهواز-تهران-سبک-فیلم-ه

دو زندانی در اهواز و تهران به سبک فیلم های هالیوودی فرار کردند و …

زنـــدانـیان ابــتـــدا کاری کردند که برای درمان به بیمـــارســـتان منـتــقـــل شوند و وقتـــی پایــشـــان به آنــجا رسید دوستان‌ــشان وارد عمــل شدند و با اســتـــفـاده از سلاحــ‌های سرد و گرم زندانـــیــان را فراری دادند. هرچنـــد این نقشه در اهواز جواب داد و تبهـــکار زنـــدانی فرار Escape کرد امـا زنـــدانیـــ‌ـــای که در تهران گریخــتـه بود به ضرب گلوله مأـموران از پا درآمد و چنـد ساعت بعـد جســدش نزدیـک پارکی کشــف شد.

نخـــستین حادثـــه Incident ظهـر سهــ‌ـــشــنــبــه در بیـــمـارستـان شهدای هفــتم تیـــر تهـران اتـفـاق افـتاد. ماجـرا از ایــن قرار بود که مأـموران زنــدانی 35سالهــ‌ای را که به اتهــام دســـت داشتـن در 54فقـــره سرقت Stealing در ندامـتگــاه مرکــزی تهـران زندانــی شده بود برای درمان به بیـــمارستـان منــتـقـل کردنـد.

این زندانی چند ساعت در بیـمـــارســـتــان تحت درمــان قرار داشـــت تا ایــنـــکه مأموران بدرقـــه زنــدان Prison او را به حیاط بیـــمـــارسـتـــان منـتقل کردند تا سوار مینــی بوس زنـــدان کنـــند. درست در همـیـــن لحظه چند مرد جوان که تا آن لحـــظه بیرون از محوطه بیمـــارســـتان بودند با چاقو و قمــه به سوی مأموران بدرقـــه هجوم بردند. آنـــهـا با ضربـات چاقو یکـــی از مأموران زنــدان و یکی از نگــهــبانـــان بیـــمــارســـتان را به‌ـــشدت مجـــروح کرده و سپـس مرد زنـدانی را سوار یکـــی از موتورسیــکـــلتـــ‌ـــهـــایشان کردنـد و خواسـتـنـــد او را فراری دهــنــد.

همــهــ‌ـــ‌چـیــز شبـــیــه فیـلمــ‌ــهای هالیوودی بود و افـــرادی که در محوطه بیـــمـــارســتـــان بودنــد ناباورانـــه این صحـنـه‌ـها را تمـــاشا می‌کردند. در این لحــظـــه بود که مأموران با تیرانـدازی به سوی مرد زندانی تلاش کردنــد تا مانع فرارش شوند. حتی یکــی از مأـموران با پای پیاده دنبال آنـهـا ‌دوید. هرچـنـــد مأموران 3گلوله شلــیک کردنـد امــا سرانجام زنـدانـی جوان توانــسـت با کمــک دوستــانش بگـریزد.

دو زندانی در اهواز و تهران به سبک فیلم های هالیوودی فرار کردند و …

4ساعت بعـــد

با اعــلام خبــر فراری دادن زنــدانــی از بیــمــارســتـان، تحقیـقات گستــردهـ‌ای برای دســتگـــیری وی آغــاز شد. مأموران با استـــفاده از اطلـاعـــاتی که درباره وی داشـــتـنـد تلاش کردند در کوتاهــ‌ـــتریــن زمـان ممـکــن رد او را بزنـــند. حدود 4ساعـت از حادثه در بیــمـــارستـان میــ‌ــگـــذشـــت تا اینکـــه مأــموران پیکر نیمه جان مرد جوانـی را که بهـــ‌شــدت مجروح شده بود در کنار پارکی کشــف کردند. هرچنــد او به بیـــمـــارســتـــان منتـقل شد اما پزشــکـــان اعـــلام کردند دقایــقی از مرگش می‌گذرد.

او بهـــ‌دلــیــل اصابـــت گلوله جان باختـه بود و در جریان بررســـی‌ـهـا معـــلوم شد که وی همان زنــدانی فراری است. در ایـن شرایـط ماجرا به قاضی ایــلـــخانی، بازپرس دادســرای امور جنــایـــی گزارش شد و وی دستور انـجـــام تحقـیقات در ایـن‌ــباره را صادر کرد. بررسیـــ‌ـها نشان میـ‌داد که هنـــگام فرارِ این زنـدانی، گلوله مأــموران به وی اصــابت کرده و با وجود اینـــکـه دوستـانش توانــسـتـــه بودنــد وی را فراری دهنـــد اما چند ساعـــت بعد وقتـــی وی به‌ـدلیـل شدت خونریزی جانش را از دســت داده بود او را کنار پارک رهـا کردهـ‌ـاند. همچـــنـــین معـــلوم شد همدستــان ایــن مرد لباســـ‌ــهــای زندان را از تنــش بیــرون آورده و لباس‌هــای دیــگری به وی پوشانـــده بودند.

حادثه مشـــابـه در اهواز

یک روز از فرار نافـــرجام زنـدانـی تهرانـــی میــ‌ـگذشت که از اهواز خبر رســـید زندانـی دیـگری که برای مداوا به بیــمارستان منـــتـــقـل شده بود توانـــســـتـــه در حادثــه‌ای مشابــه فرار کند. ایــن حادثه ساعت 10:35دیروز در بیــمارستـــان طالقـــانی اهواز اتـــفاق افتـاد. ماجرا از ایـن قرار بود که زندانــی با علـائم سوختــگـی توسط 3مأـــمور به بیـمــارستـان منتـــقـل شده بود.

مأــموران ابـتـــدا مرد زندانـی را از آمــبولانس خارج کردند و در ادامه 2نفـر از آنهـــا برای انـجـام کارهای پذیـــرش وارد ساختـمان بیمـــارسـتــان شدنــد. یکی از مأموران نیز زندانی بیـــمار را با ویلچـر به سوی ساختــمـان می‌ـبـرد اما ناگــهان 3مرد مسلـح از پشــت به وی حملـــه کرده و توانــستــند زنـدانی را سوار یک دستگــاه خودروی پژو کرده و فرار کنـند.

در جریــان این حادثــه مأـــموران به سوی خودروی تبهکاران تیـرانــدازی کردنــد امـــا با تیراندازی متقابـــل آنـــهــا مواجه شدند و یکـــی از گلولهـ‌هــای تبهــکـــاران به ساق پای یکــی از پزشـکان اصـــابـت کرد و باعـــث جراحــت وی شد.دکـتــر رمـــضـان احـدی، قائم‌مقـــام معاونت درمان دانشگـاه علوم پزشکی اهواز در این‌ـباره گفــت: خودروی تبـهـکـــاران فاقـد پلــاک بود و با وجود تلاش مأـــموران آنــها زنـــدانـی بیمار را فراری دادند.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.