رابطه جنسی پسر 18 ساله با دختر نوجوان و یک آبروریزی بزرگ

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : دانـــشجوی رشـته معـمــاری پس از آشـنایی با دختر نوجوان در شبکــه اجــتـــمــاعـــی اینـســتـــاگـرام سناریوی شیطانـــی را به اجـــرا رســاند.با فانوس همراه باشید رابطه جنسی پسر 18 ساله با دختر نوجوان و یک آبروریزی بزرگ

رابطه-جنسی-پسر-18-ساله-با-دختر-نوجوان-و-یک

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ

رابطه جنسی پسر 18 ساله با دختر نوجوان و یک آبروریزی بزرگ

فانوس : رسـیـــدگی به پرونده ایـن تعرض اواخر اسفند پارسال در پی شکـــایت دخــتر 16 ساله‌ای به نام «پرســتو» آغـاز شد. ایـن دختـــر نوجوان با حضور در اداره آگـــاهی تهران به مأـموران گفت: «چند ماه پیـــش با پســر جوانـی از طریق ایــنـــســتـــاگــرام Instagram آشـنـــا شدم تا ایــنـــکـه یک روز ایـن جوان به بهانه ایــنــکه می‌ـــخواهد مرا ببــیـــنـــد و درخواست ازدواج کند جلوی در خانه‌ـــمــان آمد. وقتی فهمید مادرم در خانـــه نیـســت و تنـهــا هســتم وارد منـزل شد و با فریــب و نیرنــگ به من تجـــاوز Rape کرد.

ضمــناً ایـن جوان عکـســـ‌ــهــای خصوصیــ‌ــام را از طریق هک کردن صفحه مجازیـ‌ــام در ایـــنتـــرنت منـــتـشـر کرده و باعث از بیـــن رفـــتـــن آبرویم شده اســت.»

با طرح ایـن شکایت، مأموران پسـر جوان را بازداشت کردنـــد و سرانجــام صبـــح دیروز محـاکـــمـــه ایــن متـهم که همـــچنـان در بازداشـت بسـر میـــ‌بـرد در شعـبه پنجـــم دادگاه کیـــفــری استــان تهـــران به ریاست قاضـی Judge بابــایی و با حضور قاضی تولیـت – مســـتشار دادگاه – پشـت درهای بســتـــه آغــاز شد.
در ابـــتــدای جلســـه دخــتـر نوجوان در جایـــگاه ایستاد و با طرح شکایـــت از متهــم، خواستار اشد مجازاتـــش شد.

فانوس : سپــس متــهـم در برابـر دادرسـان دادگـــاه ایـــسـتاد و در دفاع از خود گفـت:« من که 18 سال سن دارم از طریق ایـنــسـتـاگـــرام با پرســتو آشـنـا شدم. قبول دارم که با او رابــطــه داشــتـه‌ام امـا ایـــن رابـــطه که تعـرض نبوده چراکـه با رضایـــت خودش انـجام گرفت و الان هم بشــدت پشـیــمان هســـتم.»
در پایـــان جلسه قضات دادگاه با توجه به مدارک پزشکــی قانونی این پســر جوان را از اتــهام تجاوز به عنــف تبرئه کردند و به اتــهـــام زنای غیرمــحســنـــه به یکــصد ضربـه تازیانه و 2 سال تبــعیـــد محکوم کردنـــد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.