رابطه زناشویی

کلیدهای طلایی در زندگی زناشویی

آیا می دانید برای اینکه قلب همسر خود را تسخیر کنید چه راه هایی باید طی کنید؟در این مطلب مفید 6 کلید برای تسخیر قلب همسر و بهبود رابطه زناشویی تان را برایتان گردآوری کرده ایم.

_____________فانوس_____________

کلید طلایی رابطه زناشویی

هــمه افـــرا حتـی اگر رابـــطه خوبی با همـــســـر خود داشته باشـــنــد باز هم راه حل های مخـتـلفــی را برای بالا بردن کیــفــیت رابطـــه امــتحان می کنـــنـــد و سعــی دارنـد از نکات کوچکـی که برای بهـتـر کردن رابطه زناشویی وجود دارند، استفـاده کنند کسـانی که در روابــط خود مشکـل دارند، ممکن اســت پیـش از بهـبودبــخـــشــی، به برخـــی تغـییــرات جدی نیـاز داشتـــه باشــند.

 

افـــرادی که خوب رابـــطـــه برقرار می کنـــنـــد، همـــیــشه با اســـتفــاده از تغییراتـی جزئی می توانـــند ارتباطشان را با دیـــگـــران بهتـــر کنــنـــد.از سوی دیـگـر، این مسائل کوچک است که جمع شده و کیــفـــیت و صفات ایـــن رابـطه را تعـــیـیــن می کنـــنـد. بنــابرایـن، حتـــی اگـــر رابطه زناشویی شما را نمــی توان به عنوان نمونه ای کامــلــا منـــاســب توصیـــف کرد، انـــجام نکات ریز لیست شده در ایــن مطـلــب یا نکـاتـی از این دســـت که ممکن است بتوان آنـــهـا را از حاشــیه بیرون آورد و از سیــم به زر تبدیـل کرد را عادت خود سازیــد.

شش کلید طلــایـــی برای باز کردن قفـل قلب همــسرتان را در ایـــن بخش از سایت نمـــنـاک بخوانیـد.

1) بیـــان احـــسـاسـات
شمـــا به طور حتـم همــســرتــان را دوست دارید و او هم این را می دانـد، اما ایــن بدان معـنا نیســـت که او نیــاز به شنــیــدن آن ندارد. «اساســـا دریـــافـته ام که میــزان ابــراز علاقـه به همســـرم با میـزان صمــیمیت من با او کامــلا متـفـــاوت است. اگــرچــه فکـــر می کنم احـساس صمیـمــیــت اســـت که نســبــت به دیــگر روش های موجود، مرا به بیشتر بیــان کردن آن ترغــیـــب می کند. هر راهـــی به او این اجازه را می دهـد که بداند من همیشــه به او فکـــر می کنم.»
چیــزی که در ایـــنجــا بایـد در مورد آن احــتـیـاط کرد، تکرار بیش از حد ایــن رفتـــار است. به خصوص اگر طرف مقابـــل تان در آن زمان با شما احـســاس نزدیـکــی نکــند.

2) کنــار گذاشـــتن همــه چیـز
به راستـی شما می توانــید میزان دوست داشـتـن خود را با متوقف کردن هر کاری که به آن مشـــغول هستـــیـــد و توجه به همســرتان، ابراز کنــید. ایــن نکته، به ویژه اگــر درست هنـگــامـی صورت گیــرد که شما او را پس از دوری به نسـبــت طولانی ملــاقات می کنید، مثلا وقتی از سفر به خانـه بازمــی گردد، بسیــار کارســـاز اســت. «کارهـــای کوچکی که همسرم انـجـام می دهـــد، باعـث می شود تا احــساس خوبی داشــتـه باشم. گاهی که به منزل می آیــم همــه کارهایــش را رهــا می کنــد و جلوی در به استــقــبالـــم می آیـــد.»
ایـــن هم یکـی از روش های تأــثــیرگـــذاری اسـت که به طور قابــل توجهـی به خلـق وخوی گیــرنده آن بستگـی دارد.

3) توجه
وقتـی کســـی به آنــچــه شمـا انـــجـــام داده ایــد، توجه دارد، احـساس خوبی به شمـــا دســـت می دهد. بنابــراین در جایـــی که آنــهـــا وقت، انــرژی و توجه به خرج داده انــد، توجه کنـــیـــد. وقتی همـــسرتان لباس تازه ای می پوشد، موهایـش را مدلی جدید کوتاه می کنــد، از عطـــری خوشبو اســتـفــاده می کند، یا هر چیـز دیـگری را که تغـییــر می دهـــد، شمـــا باید به آن توجه کنـــید. بگـــذاریـد او بداند که متوجه آن تغـــییــر شده اید. به خصوص اگـر آن عمـل را به خاطــر شما انجام داده، همــانـــنــد پوشیــدن لبـــاســـی که می دانسته مورد پسـنـــد شماســت. چه زمـــانی که کاری را برای خوشایند شما انــجام دهــنـد و چه حتــی وقتی به خاطـر شما نباشـــد، تعـــریــف کردن آنها را نمــی آزارد، بلـــکـــه ایــن کار قدردانی شمــا را نشــان می دهد.

نشانه های زندگی زناشویی بدون عشق!!

4) اجـازه دهـــید آنهـا متوجه تحـــت تأـــثیــر قرار گرفــتـــن شمـــا بشوند
ایـــن مورد در واقــع یک مشـکــل عمــده است. به نظــر برای مردهــا نسبــت به زن ها، مشکــل مهم تری اســـت. در حقــیقت مسئله ایـن است که، موضوعی که شمـا را تحت تأثیر قرار داده به چه میــزان جزئی بوده اســت. همــه دوست دارند بدانــند کاری که آنهـا برای جلـــب توجه شمـا انجـام داده انـــد، چه بوده است. برای ایــن مورد یک اســتــنـــباط هم وجود دارد. بگذارید زمانی که به آنـــهـــا افتـــخار می کنـید، آنـهــا متوجه شوند. اگـــر طرف مقــابــل به میـــزان قابل ملـــاحظـه ای وقت و انرژی صرف موضوعی می کنـــد تا نتیجه جالـــب توجهــی مانـــند کم کردن میــزان زیادی از وزنـش، تکـــمیــل پروژه ای عظیـــم و پیچــیده، غلـــبه بر خشم یا مواردی از ایـن قبیل که دستـاوردی دشوار را دربــر می گیــرند، به دسـت بیـــاورد، بگــذاریـم درک کنـــنـــد که شمــا برای آنــچه انجـــام داده اند یا در برابـر آن اســـتقــامــت کرده اند، به آنــها افــتـخار می کنیــد. ایــن عمـــل باعــث ایجاد حس بهــتـر و انـــگـیـــزه بیشـتـر در تلاش های جدی آنهـا در آیـنــده خواهـــد شد.

5) به یاد داشــتن لحــظات خاص و تقــســیــم آن
وقتی برای مدت زمـانـی هر چنـد هم کوتاه در کنـــار هم هستـید، لحـظه های فراموش نشدنــی زیـادی خواهـیــد داشـــت. همانــطور که مدت طولانی تری با هم هســتـــیـــد، آنهـــا بیشــتـر و بیـشـــتر می شوند. با ایــنکـه ممـکن است برخــی از خاطـرات کم اهمیت نخـســتـین تان را از یاد ببرید اما همواره مجموعه ای از آنهــا (خاطره ها) شمـا را همـراهــی خواهـــند کرد. هنگامی که زندگــی روزمــره تان را مرور می کنیــد، شاید چیـــزی شمـــا را وادار کنـــد تا یکــی از ایـــن لحـــظــات به یادمانــدنی برای شمـا یادآوری شود. وقتـــی این اتــفـــاق رخ می دهد در واقــع شمــا به مرور آن لحظه می پردازید. اگـر در کنـــار فردی هستیـد که دوستـش داریــد، همان موقع خاطـــره را با او در میـان بگـــذاریـد. اگـر هم با او نیـستـــیــد، سعــی کنیــد موقعــیــت هایـی که باعث شده تا این خاطـــره فراموش نشـــدنــی به وجود آینـد یا چگونگـی خلــق این احســـاس را به یاد آورید و بعــدا آنـهـــا را به او بگوییــد.

6) خریدن هدیه های کوچک بدون مناسـبت
گرفتـن هدیـــه ای کوچک بدون هیچ دلــیـــلـی برای کســـی که دوستـش داریـد همواره کاری ساده اســت. برای همـسرتـان گل یا (به شرطـــی که برای لاغـــرکـــردن خود رژیم سخـتـی نداشتــه باشـد) شکــلــات بگیریــد و برای شوهرتان یک سری جدید ابزار یا هر آنـــچـــه به آن علاقـه دارد بخــرید. ممکــن است تعریـــف هر کس از یک هدیـه کوچک متـــفاوت باشــد. برای مثال یک هدیه کوچک حداکثـر 2هزار تومان هزیـنه دارد. شایـد شمـــا پول بیشتـری داشـته باشــیـد و توانــایــی خرید یک هدیه یک میلیون تومانـــی را هم داشــتــه باشیـــد یا شایـد هم کمـتر بودجه داشـــتــه باشید. هر چقــدر هم ایــن مبـــلغ کم باشـــد، اهمـیــتـی ندارد. ایـــن کار تنــهــا برای ایــن اسـت که نشان دهــیـد به فکر آنهـا هســتـید و به منــظور تهـیـــه هدیـــه ای که او به آن علــاقه دارد، حاضــرید خود را به دردسـر بیندازیـــد.

راهکار هایی طلایی و ساده برای بهبود رابطه زناشویی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.