رابطه عاشقانه

اشتباهات یک رابطه عاشقانه را چگونه جبران کنیم؟

نکته اصلی و کلیدی در رابطه عاشقانه تمایل فرد برای جبران اشتباهاتش است که با انجام این کار شاید بتوان گفت 70 درصد مشکل از بین می رود.

_____________فانوس_____________

جبران اشتباهات رابطه عاشقانه

افـــراد برای جبـــران اشـــتباه ابـــتدا بایــد تمایـل به انـجـــام آن را در خود احـــســـاس کنـــند، سپـس یکــسری تکنیـک ها برای بازگـشـت به روال عادی زنـدگی آنهـا تاثــیرگــذار است.

هنـگــام تشـکـــیل خانواده، بایــد با برخی مفـــاهیم چون درک و گذشــت بیشــتر از پیش آشـنایی پیـــدا کنیـــم چراکه در تمــام زنـــدگـــی ها اختـــلـاف گاهـی به وجود می آید، حتـی برخـــی مواقع اشـــتـــبــاهاتــی انـجـام می دهیـم که طرف مقابـلمــان را به شدت می رنجـــانیـم اما اگــر تکنــیــک های مواجـــه و مدیریـــت اشـتـباهـاتمان را یاد بگیریم، شاید در کمترین زمان ممـــکن زنـدگی ما به روال عادی و صمــیــمـت همیشـــگی اش بازگردد.

 

چرا باید اشــتـباهاتـــمـــان را جبــران کنـیـم؟
محسـن میر محـــمــد صادقی دکتـری روانـشـنـــاسی و عضو هیئت علــمی پژوهشـکـده علوم شناخــتی در خصوص جبران اشـــتبـاه گفــت:نکـــتـه اصـلـــی و کلـیـــدی، تمـایـــل فرد برای جبـران اشـتباهــاتـش اسـت یعــنی به دلــایلـــی نظیر ارزش رابــطــه، اهـمــیت داشـتن طرف مقـابــل یا مواردی دیــگر اقـــدام به جبران کنــد، که با انــجـام این کار شایـد بتوان گفـت 70 درصـد مشـــکـــل از بیـــن می رود.
وی افزود:معمولاً افراد اشــتـبــاه را مرتکب شده و بعد تمـایـلـی برای جبران آن هم ندارنـد. اگرچـه ظاهـــراً ادعا به جبـران کار نادرسـت خود می کنـــند، امـــا عملاً به دنبــال آن نیــستــند، چون غرور و شخـصـــیـــتشــان را ایـــنـگونه خرد شده می بیـــنــند. در حالی که افـــرد بایــد به ایـن باور برسنــد که جبــران اشتــبــاه یعـــنی توانـمـندی و درگیرنـــبودن با خودخواهـی و تکــبر است.
سمـــیـــرا درویشی کارشناس ارشـد روانـشنـاسی بالــیــنـــی اظهـــار داشـت:همــه ما گاهی در زندگــیمـان اشتــبـاه می کنیـــم امـا با داشـتــن راه حل های منـــاسب می توانـیــم اشـتـبـاهات ارتــبـــاطـــی خود را بهبود ببـخشـیـم.

رابطه عاشقانه

جبران اشتباه و دلجویی در رابطه عاشقانه

 

بـــه موقع بایـــد اقـدام کنـــید
صادقـــی دکتـــری روانشــناســی درباره اقــدام به موقع اشـتبـاه عنوان کرد:گاهـی اوقات فرد کار اشـتـــبـاهـــی را انـــجام می دهـد و اگر برای جبـران آن سریـــع اقدام کند، مسئله را پیـچـــیده تر می کنــد چون بعـــضـی وقت ها بایـد به طرف مقـــابــمـان کمـی زمــان بدهـــیم تا به آرامش برسد.
وی ادامه داد:از طرف دیــگـــر اگر خیلی دیر هم اقـدام کند، دیگر فایده ای ندارد. به عنوان مثــال اتـفاقــی اکـنون افتـــاده است، فرد چنـد ماه بعد برای جبـــران برود چه سودی دارد؟! لذا تشخـیـص موقع درســت جبـران اشـــتــباه ضروری است.
سمــیرا درویشـی کارشــناس ارشـد روانــشــناس بالینــی درهـمــین راســتــا بیــان کرد:یک غذر خواهی ساده و صادقانـه بعد از دلـخوری ها و اشتـــبــاهات یکی از بهتــرین کارهـا اســـت.

 

عواطـــف خود را با طرف مقــابــلتـــان در میــان بگذاریـــد
درویشی دربـاره در میان گذاشتن عواطـف با طرف مقـــابــل عنوان کرد:صادق باشـید و آن چیزی که باعـــث ایجــاد عصـــبانیــت در شمــا شده اســـت را با طرف مقابل در میـان بگـــذارید. از ناامنـی و ناراحـتی های خود با او صحبــت کنــیـد. زمانی که شریـک زنــدگی تان از احـســـاسات درونی شمــا اطــلــاع پیــدا کنـــد، خیــلی راحــت تر با شما ارتـــباط برقـرار می کند.
وی افـــزود:بایـــد یاد بگـیـــریـــد که چگونه طرز فکـــر خود را به طور سازنـده و بدون پرخـاش بیان کنــیـد. به علاوه با دقـت و بدون حالــت تدافــعـی گوش کنـــید، الــبـــته ایـن کار نیـــازمــند صرف زمان و تمریــن اسـت.

 

صادق باشیــد
صادقی عضو هیئت علمـی پژوهشــکــده علوم شنـــاختی اظـــهـــار داشــت:وقتــی فرد قصد جبــران دارد، بایــد در وهله اول آن کار را صادقــانــه بپذیـرد و در صدد جبران آن برآیـــد. این پذیرش را هم به طرف مقــابــل خود از طریــق زبـانــی یا در عمـل نشــان دهـد. البته خود فرد باید به ایـــن باور کاملـــاً رســیـــده باشـــد چون در اکثر موارد افـــراد کار خود را توجیـــه می کنــند که این چاره ساز ماجــرا نیست.
درویشی در خصوص برعـهده گرفـتن پاره ای از اشــتبــاهات اذعـان داشـــت:برای حل مشکـــل ارتبــاطـی گاهی باید برای توجه به یکــدیـــگـر وقت بگـــذاریـم، به گونه ای که نشـان دهـیـد چقدر برای یکـدیـــگر ارزش قائلید. ناتوانـــی در قبول مسئولیـــت حالــت تدافعــی در طرف مقـــابــل ایـــجاد می کند که هیچ مشـکـلــی را حل نمی کند.

 

موضوعات را بهم ربط ندهــیـــد!
صادقـــی درباره ربـــط دادن موضوعات مختـــلـــف بهــم بیـــان کرد:افـــراد نبـاید برای توجیـه اشــتباه خود، کارهــای نادرسـت طرف مقابل را یادآوری کنـنـــد. بایـــد یاد بگـــیــریـــم ارتــباط دادن اشتبــاه چه به خطـاهای طرف مقابل چه به خوبی های خودمـان نادرســت اســـت چرا که بایـد هر موضوعی ایزوله و در فضـای منـــحصر به خودش مطرح کرد.

 

رابطه عاشقانه

جبران اشتباه و دلجویی در رابطه عاشقانه

 

با نگـــرش همـســرتـان آگاه شوید 
درویشـــی روانـشــنـــاس بالـــینـی اظـــهار داشت:ازدیدگــاه های همســرتان اطـلـــاع داشتـه باشــید تا زمان بروز مشکل با تعارض کمتــری روبه رو شوید. با این کار می توانــیـــد مشـکــلات را با یکدیـــگر تحــلـــیـــل و بررسی کنـــید.همچـنــین می توانیـــد به موقع با طرف مقابـلــتان اظــهار همـــدردی و هم فکـــری کنـــیـــد.
وی ادامـــه داد:متاسفانـه اگر رفتارهای اشــتباه خود را دائما انجـام دهیـد، کار به جایــی نمـــی رســـد امـــا اگـر رفتـار خود را تغــیـیر دهــیــد، طرف مقــابـــلتان هم شایـد قبول کند که شمـا در حال تغـــیـــیـــر کردن هســتــید، آنـگـاه می توان به نتـیــجـه گرفـــتــن خوش بیـن بود. به علــاوه برای حل مشـــکلات زن و شوهر باید هر دو درگـــیـر باشـنـــد و حضور یک مشـــاور نیـــز گاهــی کمــک کنـنده است.

 

به روش خودتان جبــران کنــیــد
صادقــی در خصوص روش های جبـران بیان کرد:برای جبـران اشتبــاه می توان روش های مختـــلـــف کلـــامی، عمــلی و حتـی نوشتاری را به کار برد. همچـــنـین صحبـــت با طرف مقـابـل و ابـــراز ناراحـــتــی بسیـــار تاثــیرگـــذار است.
ایـــن دکتری روانشنــاســی یادآور شد:اگر فرد به طرف مقـابـل لطمه زده اســت می تواند با کارهــای مثبــت آن را جبران کند.
همه ما باید بدانیـــم که هیچ کدام از انسان ها عاری از خطــا و اشــتـباه نیــســتـــنــد، اما نکته حائز اهمــیت ایـن اسـت که نباید با کارهای اشــتبـــاه و تداوم آنـــهـا زندگی خود و طرف مقـــابمـــان را نابود کنـیـم. چه بســـا رعـایت نکـــات ساده ای، گره هر چنــد کوچک از مشــکــلـات پیـش آمده در رابطـــه مان را بگـــشـایـد پس نگران نبــاشــیـــد با روش انـــحـصـــاری خودتــان در میـدان عمــل گام بگـذاریـد.

رابطه عاشقانه شما با همسرتان با رعایت این نکات همیشه پایدار می ماند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.