رانندگی

بلایی که رانندگی بر سر آی کیو می آورد

مطالعه جدید محققان انگلیسی نشان می دهد که بیش از 2 ساعت رانندگی در روز ضریب هوشی -آی کیو IQ – را کاهش می دهد.در ادامه با ما همراه باشید.

_______________فانوس_______________

رانندگی بیش از دو ساعت در روز کند ذهنی می آورد

کــارشناســـان می گویند:رانندگــی برای مدت زمـان بیــش از دو ساعــت در روز سطح هوش را کاهش می دهـــد.
ایـــن کارشنـــاسان در بررســی چگونگی تاثیـــر بی تحرکی بر قدرت مغز دریافـتـــنــد سطــح IQ در میانســالـان انـــگلیـــسی که هر روز مسافت طولانـی را رانندگــی می کنـــند سریع تر افت می کند.
یکـــی از متخـــصـصـــان در ایــن مطالـعه گفـت:پیـــش از ایـــن مشـخـص شده بود مرتــب رانــندگــی کردن برای بیــش از دو تا سه ساعت در روز برای سلـامــت قلـــب مضـــر اســـت.

همــچنین بررسـی ها حاکـیـسـت از آنـــجـایـــیـکـه در طول راننـــدگـــی، ذهـــن کمــتر فعال اســت این کار می توانـد برای مغــز هم آسیب رسان باشـد.

رانندگی

رانندگی

در این بررسـی کارشــنــاسان انــگلـــیـسی به مطالعــه سبک زنــدگــی بیــش از 500 هزار فرد 37 تا 73 سالــه برای مدت زمـــان پنج ساله پرداختـــنـد و در ایـــن بازه زمـــانی از آنـــان تســت هوش و حافــظــه گرفــتـه شد. کارشـنـــاسان انــگلیـــسی دریافـــتنــد 93 هزار نفری که برای مدت دو تا سه ساعـت در روز رانـــنــدگی می کردنـــد در شروع مطـالعـه قدرت مغـــزی پایــین تری داشـــتند و با گذشت زمـان این روند کاهشی ادامه پیـــدا کرده اســـت.

در حالــیــکه نتــایـج مطالعـــات نشـــان می دهد افــت شناخـتی با کم تحرکـی جســـمی مرتــبط است کارشـــناسان معـــتـــقـــدند فاکـــتورهـــای دیگــر هم می توانـــنـد در این زمــیـنـه نقش داشــته باشنـد.

کاهش ای کیو شما به خاطر رانندگی کردن بیش از دو ساعت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.