راهکاری برای بهبود بحران طلاق عاطفی

راهکاری برای بهبود بحران طلاق عاطفی

طلاق عاطفی یا جدایی عاطفی که در هیچ کجا ثبت نمی شود، زمینه ساز حکم فرمایی یک تشنج روانی در خانواده است.با ما در بخش زناشویی مجله فانوس همراه باشید.

___________________ فانوس ___________________

راهی برای جلوگیری از طلاق عاطفی

خانواده درمانی،ـــراهـکـــار بهـــبود بحران طلـاق عاطـــفی، طلـــاق پدیده ای است که به گسست خانواده میــانجـــامد وتاکنون مطالـب بسیـاری دررابطه با آســیب ها وعواقب تلـــخ پدیــده طلـــاق ورفتـارشـــخصـیـــت فرزنـــدان این خانواده ها،شنـیده ام.
لیکـــن بررسی های اخـــیـر نشان می دهــد؛ـــکه زوج های تحـــصـــیـــل کرده به دلـایل مختلفـــی همـچون نگـرانـی از آیـــنده مبهــم فرزندان خود،به طلــاق عاطـــفـــی و جدایی که درهیچ کجا ثبت نمی شود و زمــیـنه سازحکـم فرمــایــی یک تشــنــج روانی درخـــانواده اســـت،ـــروی می آورند.
آمــاروتحـــقـــیـــقـات نشان می دهــد که طلاق عاطفـی درکــشور۵۳ درصد بوده ودراین حالت والـــدیـــن سعـــی می کنـــنــد تا به رغم میـل خود،با تحـمل سخــتی ها و مشـاجـرات پیاپــی ودرگـــیـــری های آزار دهنده و طاقـــت فرسا،ـــفرزنـــدان خود را ازابـــتلا به آســیــب های احـــتـــمــالی بیـــمـه کنـــنـد.
نکته دوم اینـکه درایـــن گونه خانواده ها؛ والـــدین به ایـــن خاطـــر که از دور زندگــی آن ها از نگـــاه مردم خوب وموفق ارزیابـی شود؛ــلذا به هرنحوه ممـــکنی سعی می کنــنــد،زندگـی خود را در همــان وضع نگـه دارنـــد.
لیکن کارشــناسان برایـــن باورند که درصورتی که زوجین ازلـحاظ ادامــه زنـدگـی مشـــترک به نتــیـــجــه مثبـــتی نرســـیــدند،بهتریـن راهـکـار جدایی رســمـــی وپایــان مشـــاجـرات می باشــد؛ـــچراکه که در خانواده هایــی که مشاجرات و درگیــری ها به صورت مداوم جریـان دارد؛ـــایـــن فرزنــدان هستـــنــد که قربــانــیـان دائمی داســـتان زنــدگی به شمـار می روند وبیشــتـــرین آسیـب ها متوجه روحیه ایــشان می شود.

راهکاری برای بهبود بحران طلاق عاطفی

طلاق عاطفی یک تشنج روانی در خانواده

طلاق عاطفی و آثار مخرب آن بر فرزندان

در طلاق قانونی،همــه اعضــای خانواده تکلیف خود را روشن دانـسـتـــه ودچاراســـتــیــصال کمتـری هســـتنـــد؛ـدر حالــی که ایـــن گمـگـشـــتــگـــی در طلــاق عاطفــی ادامـــه دار می شود.
الــبته آسیـــب های وارده به کودکـان بســـتـــگــی به شرایـــط سنــی و شرایـــط شخصیــتــی فرزندان دارد.
به عنوان مثال،ایــن امـکان وجود دارد که براثـر اختــلافـات شدیــد والدیـــن و بی اعــتـــنـــایـــی آنــان به هم، کودکی که خوراک خوبی داشته،ـــعادات غذایی اش تغییـر کرده و دچـــار کم اشتـــهــایی شود و در فرزندان بزرگ تر،ـــاختلـــالــات باعث ایـــجــاد احســاس گنــاه در فرزنــد می شود و آنـــان خود را مسوول این اختـــلافـاتــت می دانـند.
در نتــیجـه خشم و رنجـــش خود را بر روی خواهر و یا برادر خود تخـــلـیــه می کننـــد.ایـن تنش ها در نوجوانـــان می توانـد منـجـر به پنـاه بردن آنـــها به تماس های تلفنـــی طولانی با دوستـــان و چت کردن و وب گردی های افـــراطی شود.
در ایــن شرایط غفـلـت والدیـن ممـکـــن اســـت باعث شود که فرزند هرکاری که دوست دارد،ــانـجـــام دهد.
افزایـــش ضعــف درسـی بچه ها،ـبه علـــت از دست دادن تمرکـز از ساده ترین اثرات مخرب این اخــتــلـافـــات است؛ــبه نحوی که کم کم و به مرورزمـــان امـکـان رســـیدگــی به ضعـــف های درســـی ایشان وجود نخواهد داشت.
البته لازم به ذکراسـت؛ـــتاثــیـــر اختلافــات وطلاق عاطفـــی برشخـصیت ورفــتــارهای دختران و پســرانن متـفــاوت است و شایــد بتوان گفت که اثــرمـنـــفـی این مساله برپـــسـرها شدیدترازدخـــتـران است.
پســـرهــا بیشتر با رفتــارهــای بیرونی وکنـترل نشــده پرخاشگـری،ــرفـــتارمنـفـــی،قشقـرق و… واکـــنش نشان می دهــنـد؛ـدرحــالـی که دخـتــران بیـــشـــتـــر دچــار اخـــتلــالــات درونی،اضطــراب و اسـتـرس می گردنـد.

انـــتقـام جویی فرزندان،ـدستـاورد طلــاق عاطــفـی
سیاوش شایـستــه،ـــکارشـــناس مسائل خانوادگی درهـمین رابطه گفــت:فرزندان والــدیـــن پرخـــاشگـری که به صورت مداوم با یکدیـگـر اخــتــلاف و درگـــیـــری دارند،ــبیــش از فرزنـدان طلـــاق در معـرض ناهنـجاری و بزه قرار دارنــد.
وی با بیان ایـــن مطـــلـب افـــزود:براساس تحـقیقات،ـــبه عمــل آمده آسیب وارده بر فرزنــدان طلـاق امری احــتمـــالــی است و اینکـــه فرزنـد وارد محــیــطــی نابه هنـجـــار می شود و یا اینکــه والــدیـــن نتوانـــنـــد سرپـــرستـــی فرزنــد و یا فرزنـدانی را که به عهـده گرفـــته انــد را به درستی انـجام داده و یا سرپرســتـــی آنان را به دیـــگـــران محول کنـنـد؛ـلیــکـــن در خانواده هایی که اختلاف و کشمش میــان والـــدیــن به صورت مداوم وجود دارد،ــبه طورقطع عوامـل آســـیب زا در شخــصیت فرزنـــدان ظهور خواهـــد،ـیافت.
شایســـته در ادامه گفت:در خانواده هایـــی که به صورت پیوسته مشــاجـــره و دعوا میــان والـــدین صورت می پذیــرد و ایشان ساعات و یا روزهای متمـادی با یکدیگر قهر هســتنـــد؛در واقع فرزندان در محــیــطـی که بی عاطفــگی،ـــسردی،نبود آرامش در آن حکــم فرماست؛ــتربــیـــت می شوند و به این علت که محـــیــط گرمــی را از نظـر عاطفی تجـــربـه نمی کنـــند،پرخـــاشـگــری را به عنوان یک رفتـار آموختـــه و حتـــی در صفات شخـــصـیتــی خود آن را به نمایــش خواهــنــد گذاشــت.
ایـن کارشـــنــاس،مسالــه انتقـــام از والدین را یکی دیـــگـــر از مشــکـلـــات ناشــی از نبود محـــیطی صمیمـی و گرم در خانواده دانــسـت و افزود:نبود محــیط گرم و صمیمــی می تواند در گرایش فرزندان به بزه و رفــتـارهای نابــهـنجــار موثر باشـــد.
شایــسـته خاطرنـــشان کرد:در چنــین خانواده هایی که روابط عاطــفی منــاسـبـی حکـــمــفرمــا نیست، دیـده می شود که فرزنـدان به دنبال جایــگـــزیـنی آن در محـــیـــط بیرون از خانه هســـتـــند؛ــبه طور مثـال در فرزندان پسـر ایـــن خانواده ها گرایش به همســالـــان و دوستــان ناباب زمــیـنــه را برای بزهکاری و یا اعــتیاد فراهــم می آورد و در فرزنـــدان دخـــتـــر،ــگرایش به همـــســالان حتـــی از جنـــس مخــالـــف در شکــل نا صحـــیـــح آن زمینـه را برای سواسـتـفــاده و مشکــلـــات رفــتـــاری دیـــگـــر فراهـــم می سازد.

راهکاری برای بهبود بحران طلاق عاطفی

طلاق عاطفی یک تشنج روانی در خانواده

سمیه ودادی،ـروانــشنــاس درایـن خصــوص گفت:تمــامی تست های شخصــیتــی و روان شناسی نشان می دهد که فرزنـــدان طلـاق عاطفـــی به این علــت که شاهد مســـائلی چون اختـــلاف شدیـد والدیـن،ـــتوهیـــن،بی توجهــی و درگیــری آن ها هســـتــنــد؛ـبیشتــر از فرزنـدان طلاق قانونی و ثبـتـی در معـــرض آســـیب هسـتنـد.
ایـــن روانشنـاس با بیـــان این مطلب افزود:در خانواده هایــی که والدیـــن از یکـدیگـــر طلاق عاطفی می گیـــرنـد؛شاهــد تشکیل یک مثـــلـــث هستیم که طی آن هرکــدام از والدیـن سعـی می کنند با فرزنـدان علـیه دیـگـــری ائتلاف تشکـیل دهنــد؛لذا به نوعی فرزندان را درگــیـــر بحث و مشاجره خویش می نمـایند و از آنجـا که تفکـــر فرزندان همــچون بزرگـــسالـــان و والـدیــن ایــشان نیـــست،در بیشتر موارد خود را مقــصـــر دعوای والـدیـن دانــســته و سرزنش می کنـــنــد.
ودادی خاطر نشـان کرد:با توجه به تبعات سنگیــن و زیان بار پدیده طلاق عاطفـــی برفرزندان،ــدو راهـکـــار برای حل و بهـبود اینـــگونه روابـــط موثر واقع خواهـــنــد شد.
ابـتــدا اســتفـــاده از خانواده درمانـــی که مراجعه کننــدگان آن از دو دستـه خارج نیســـتـند:گروه اول والدینی هستـــنــد که به حل مشـکــلات خود و ادامــه رابـــطه مشـــتاقـــنـد و گروه دوم والـــدیـنــی هستنـــد که فقــط به علـــت ترس از گفـتــه های مردم و یا آیـنـده فرزنـــدان خود با بی رغــبــتـی به ادامـه زنـدگـی مشــتـرک برای حفـــظ آن تلـاش می کننـــد.

طلاق عاطفی چیست و چه راهکارهایی برای جلوگیری از آن وجود دارد؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.