انجام برخی از کارها و رفتار خودخواهانه باعث تخریب زندگی زناشوییتان می شود

رفتار خودخواهانه زندگی زناشویی تان را نابود می کند

رفتار خودخواهانه در ازدواج تاثیرات مخربی در زندگی دارند که با پرداختن و پرو بال دادن به انها زندگی شما به کل خراب و نابود خواهد شد. باشناخت این افکار و رفتارهای مخرب و دوری از آنها زندگی زناشویی تان لذب بخش خواهد شد.

متداول ترین رفتارهای خودخواهانه که ازدواجتان را نابود می کند

رفتــار خودخواهـانــه می توانـــد تاثیـــر منـــفی بر ازدواجــتـــان بگذارد. ۵ مورد از متداول ترین این رفـــتــارهای مخــرب را برایتان عنوان می کنیم که ممکن اسـت بدون اینــکه بدانیــد همـیــن حالا در ازدواج شمــا هم وجود داشـــته باشد. بایـد ایـن رفـــتـــارهـــا را بشـناسـید و روش های پیــشگــیـــری از آنـها را هم یاد بگیـرید.

خیـلــی از زوج هایی که پیــش مشاوره های خانواده می روند، هر دو طرف نیت خوبی دارنــد و می خواهـنـد رابطـــه شان را نجـــات دهند و در آخـر متوجه می شوند علت اینـکـــه کار رابـطـه شان به ایـــنـجا کشـــیده همــیــن ۵ رفتــار خودخواهـانهـبوده اســـت.

۵ رفتار خودخواهانه که می تواند ازدواجتان را نابود کند

۱٫ اینکه طی یک بحث یا مشاجره به جای اینکه به حرف هایی که طرف مقابلتان می زند فکر کنید، به فکر واکنش دفاعی خودتان باشید.

این یکی از متداول تریـــن رفــتـــارهـایی اســـت که در زوج ها می توان دیــد. افـراد معـــمولاً درمورد مشـکــلـــات و خســتــگی های خودشـان خوب حرف می زنــنــد و آنها را ابراز می کنـــنـــد ولی وقتـــی نوبت به حرف زدن طرف مقـابلشان می رسـد، حالــت دفاعــی به خودشان می گیـرنـد. همـیـن باعث می شود که خوب به حرف های همــسرشان گوش نکننـــد. توصیــه ما ایــن است که دقـیـق به حرف های همــســرتــان گوش کنید و سعـی کنید پیامـی که می خواهد به شمــا بدهـــد را درست بگـیــریـد، بدون هیچ بی احترامــی و تمسـخر. حتـی نوشتن حرف هایـــی که همــسرتان می زند برای بالـا بردن تمرکــزتـــان می تواند مفــید باشــد.

۲٫ اینکه درمورد مسائل و مشکلات شخصی و همچنین مشکلاتتان در رابطه با همسرتان صحبت نکنید.

مـطمئناً هیــچ انسانــی نمی تواند فکر دیــگران را بخواند، همسر شما هم از ایــن قاعده مسـتـــثنـی نیـسـت. خیـــلی خودخواهــانه اســت که توقع داشـــتــه باشـــیـــد که او دقیقاً بداند که چه خبر اســـت و چه مشــکلی داریـــد و به کمــکـــتان بیاید. ممـکـن اســت استرس های کاریـــتــان باشــد، نگـــرانی های مالی یا رفتارهایـی از همســـرتـــان که برایتـــان آزاردهــنده اســـت. این لیـسـت می توانـــد خیلـــی طولانی باشد و حرف نزدن درمورد آنــهـا موجب خشم و کیـنــه و آزار همــدیگر می شود. حرف زدن با هم و گوش کردن به حرف های همـــدیـگـــر قســـمت زیــادی از ناراحتـی های شما را برطـرف خواهــد کرد.

 انجام برخی از کارها و رفتار خودخواهانه باعث تخریب زندگی زناشوییتان می شود

 ۳٫ اینکه مدام حدس و گمان بزنید:همیشه همه چیز را نباید به خودتان بگیرید!

یکی از عواقب رفـــتار خودخواهـــانـه قبـــلی ایــن است که درمورد رفـــتار طرفـتـــان حدس و گمان بزنیـد و آن را به خودتــان بگیــرید. وقتـی آدم ها دچار استرس می شوند، ممــکن است رفـتارشان هم در رابطــه با همـــسـرشــان عوض شود. ممـــکن است مدام عصـــبانــی و زودرنــج شوید و این رفتار باعث می شود که طرف مقـــابــل آن را به خودش بگـــیرد و ناراحـــت و عصــبـانـی شود. در بهـتـــریــن حالــت بهتر اســـت که طرفی که اســـترس دارد با همســرش صحـبت کند اما ازآنجـایـــی که هیچـکدام از ما آدم های کامـلـی نیــســتــیـــم، ممـکن است هیچ نگوییـم و در اینصورت وظیفه طرف مقـــابل است که با نرمی و لطـــافــت موضوع را مطــرح کند و درمورد مشـکلات همـــسـرش سوال کنـد. وقتـــی می خواهـــیــد ایـن کار را بکـنـید، یادتان باشـــد که پیش داوری هایــتـان را کنـــار بگـذاریــد. به عبـــارت دیگر، تصور نکنید که همـــسـرتـان قصـــد حمله به شمـــا و آزارتان را داشـــتـــه اســـت، در عوض به خودتان یادآور شوید که او هنوز هم همـــان کسی است که شما انــتـــخابش کرده ایـد و عاشـــقش هســـتیـــد.

۴٫ اینکه نگران نیازهای جنسی خودتان باشید و نیازهای جنسی همسرتان را نادیده بگیرید.

رابطــه جنـسی بخش بسـیـار مهـــمی از ازدواج اسـت و مشـکـل بســـیـــاری از زوج هایی که پیـش مشــاوره خانواده می روند هم همــیــن است. مشـــکـــلــت مربوط به رابطه جنـسی معــمولاً شامـــل تفـــاوت در میزان میل جنسی و انـتظـــارات فرد از آن می شود. خیلی مهـم اســت که با هم درمورد ایـــن موضوعات صحبت کنــیـــد. هیـچ اشــکالـی ندارد که توقعــات خودتان را از رابـطــه جنـســی با همســـرتـــان در میـان بگـذاریـــد. بعد از اینکـه از انــتـــظارات هم باخبر شدیــد، بایـد سعی کنیـــد آنها را در نظــر گرفته و به آنـــهــا احـــتـــرام بگـذاریـــد. صحـبــت کردن باهــم اهمیــت بسیار زیادی در این زمــیــنــه دارد.

۵٫ اینکه فقط به رفتارهایی از همسرتان فکر کنید که برایتان آزاردهنده است، نه رفتارهایی از خودتان که ممکن است باعث آزار همسرتان شود.

خـیـــلـــی از جلـسات مشاوره خانواده با ایــن جملــه «او ایـن کار را می کنــد»، «و آن کار را می کند» شروع می شود. این جمـله ها برای توصیف رفـــتارهــا یا خصوصیـات اخلاقی اســـتفـــاده می شود که طرف مقـــابـل را دیوانـــه می کنـــد. به جای اینکـه روی کاری که همـسرتـــان انجام می دهـد متمــرکـز شوید، بهتـر اسـت هر کدامـتان روی رفـــتارهای خودتان تمــرکز کنـــیــد، مخصوصاً رفتارهــایـی که می دانید موجب آزار همـــسـرتان اســت. منــظورمـــان ایـن نیســـت که خودتــان را عوض کنید، نه. فقـــط کافــی است آگــاهـــی بیـشـتری نسـبـت به رفتـارهــای خودتــان پیـدا کنید و سعی کنیــد آنـهـا را اصـلاح کنـیـــد.

به خاطر داشـتـــه باشــیـــد که هیـچ رابـطـــه ی ایـدآلــی وجود ندارد. اگر تصور می کنیــد که یکی از این رفــتــارهـــا را دارید، قدم بزرگـی برداشتــه اید زیرا آگاهـــی سخت ترین قدم در ایـــجــاد تغـییـر اســت.

انجام برخی از کارها و رفتار خودخواهانه باعث تخریب زندگی زناشوییتان می شود

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.