رقصاحکام رقص

میگن خود رقص مشکل ندارد اما چون با موسیقی همراه است مورد دارد در رابطه با موسیقی هم همین نظر را دارم من برای فرار از ناراحتی ها و حالات افسردگی به موسیقی شاد پناه میبرم البته نه هر موسیقی دقت میکنم که کلمات ناشایست داخلش نداشته باشد.

_____________فانوس_____________

شـــمــارا از رقـــص و مسائل لهو منـــع می کنم.اصول کافـــی-جلـــد 6-  ص432./

حضــرت امام خمینی(ره ) : واجـب رقـصـــیدن خانـــمهـــا در هر کجا اعم از مجـلــس عقـد وعروسی ویا مولودی ها جایــز نیـــسـت مگــر رقصــیــدن زن برای شوهرخود .
(احـکـــام روابــط زن ومرد -ص 145)

 

حضــرت آیــت ا…. گلپـــایـــگـانـــی (ره) : فقـــط رقص زن برای شوهر جایـز اســت ودر غیر این مورد حرام است .

 

حضــر ت آیت ا… اراکــی(ره ) : رقـــص اشــکــال دارد.

 

حضـرت آیات عظام امــام خمـیـنــی وگلـــپایـگــانی: درمــسئله حرمـــت رقـصـیدن زن ، فرقــی درانواع رقــصها نیــســت وهرعمــلــی را که عرفـا بدان رقـــص گویند (برای غیر همسر) جایــز نیـســـت.

 

حضــرت آیـــت ا… خامنه ای : رقــص بطور کلی اشکـــال دارد مگـر رقــص زوجه فقــط برای شوهرش ودور از چشــم دیـگران.

( مجله نصـیحــت ، شمــاره 21)

 

حضـرت آیــت ا… بهــجت : رقص مطـــلقـا اشـــکال دارد .

 

حضــرت آیت ا…. صافـــی گلـپـــایـــگـانی : فقـط رقـــص زن برای شوهرش جایز اســت ودرغیـر این حرام است .

 

حضـرت آیـــت ا…. وحید خراسـانــی : رقصیـــدن مطلقـا – با قطــع نظــر از ترتـیـب هرگونه خلـــاف شرع وعنوان محـــرم دیگـــری – بنا بر احتیاط واجب جایـــز نیسـت.

 

حضرت آیـت ا…. مکارم شیرازی : تنــها رقص زن برای شوهرش جایز اســت وبقـــیه اشــکال دارد.

 

حضرت آیــت ا…. سیـــستانی : به احـتـــیــاط ،واجب جایز نیـست به جز رقص زن وشوهر درجـــایی که دیــگـری نباشـــد .

 

حضرت آیت ا… تبــریزی : رقص از لهو اســت وسزاوار مومن نیـــسـت .

 

نظــرحـــضرت آیـــت ا… بهـــجـت :

 

سئوال :

 

رقــص زن در مجـــالـس زنـــانـــه که به عنوان مولودی « جشـن تولد» « جشـــن تکلیف» و… برگـــزار می شود چه حکمی دارد؟

 

رقــص درمـجلس عروسی چه حکـــمــی دارد؟

 

رقــص در جشـــن عقـــد چه حکمـی دارد؟

 

رقص زن دربـــرابر شوهرچـه حکـــمـی دارد؟

 

آیا رقــص های محلـی یا حرکات عادی که به اســم رقص انـجام می شود حکمـش تفاوت دارد بارقص کلـــاســـیک ومنــظـم یا فرقـی نمی کند ؟

 

جواب: رقـص بتـمـــام انواع آن اشـکـال دارد

 

نظرحــضـــرت آیت ا…. مکـارم شیـرازی:

 

سئوال :

 

رقـــص زن در مجالـس زنـــانـه که به عنوان مولودی « جشــن تولد» « جشن تکــلـــیف» و… برگـــزار می شود چه حکـمی دارد؟

 

جواب:به هیچ عنوان جایــز نیـــست .

 

رقـص درمــجلس عروسی چه حکمی دارد؟

 

جواب: جایـز نیـــست .

 

رقص در جشــن عقـد چه حکمی دارد؟

 

جواب: جایــز نیــسـت.

 

رقص زن دربرابـر شوهرچـــه حکـــمی دارد؟

 

اشـکــالی ندارد.

 

آیـا رقـــص های محــلی یا حرکـات عادی که به اسم رقـــص انجــام می شود حکـــمـش تفــاوت دارد بارقـص کلـــاسـیـــک ومنـــظـــم یا فرقی نمــی کند ؟

 

جواب: اگـــر رقص نامیـــده شود فرقی ندارد.

 

نظـــر ایت ا… تبریــزی:

 

رقـــص زن در مجـالس زنانه که به عنوان مولودی « جشـــن تولد» « جشــن تکلـــیـــف» و… برگزار می شود چه حکمــی دارد.

 

رقــص درمجلـــس عروسی چه حکــمــی دارد؟

 

رقـــص در جشن عقـــد چه حکـــمــی دارد؟

 

رقــص زن دربـــرابر شوهرچـــه حکــمـی دارد؟

 

جواب: رقـــص زن برای زنی دیگر وبرای شوهر مانعــی ندارد.

 

آیا رقــص های محــلی یا حرکـات عادی که به اسـم رقـــص انــجـام می شود حکـمــش تفـاوت دارد بارقص کلـــاســـیـــک ومنظـم یا فرقــی نمــی کند ؟

 

جواب : درصورت صدق رقص -چه محلـــی باشــد چه کلاســـیک – حکـم رقص را دارد.والـــله العـــالم نظـــرجــمـعـی ازعـلماء

 

سئوال:

 

رقـص مرد برای مرد وزن برای زن چه حکمـــی دارد؟

 

صورت جواز رقـص چیست ؟

 

آیـــا درعروسیها جایز می شود؟

 

جواب:

 

آیت الله العظمـــی خامــنـــه ای : اگر موجب مفـســده یا محرک شهوت باشـد حرام است.

 

آیت الـلـــه الـــعــظمی فاضـــل : اگــر همـــراه کار حرامـی از قبــیـــل استعـــمـال آلــات لهو ولعـــب واخــتــلـــاط زن ومرد نباشد مانــعـی ندارد.

 

آیـــت الـله الــعــظــمی بهجـت: رقـــص مطلــقــا اشکال دارد.

 

آیت الله الـــعــظمــی حاج شیخ جواد تبــریــزی: رقـص مرد برای مرد لهو است وسزاوار است مومن از آن بپـــرهـــیـــزد . ورقص زن برای شوهرش ورقـــص زن برای زنــان در مجــالس عروسی ومانـنــد آن مانــعـی ندارد وغیر آن جایز نیـــست والـــله الـعـــالـم .

 

آیـت الــله الـــعــظــمــی مکارم شیــرازی: تنها رقــص زن برای شوهرش جایــز است وبقـــیـه اشـــکــال دارد.

 

نظر آیـــت الله مکـارم شیرازی:

 

سئوال- اخیـــرا دریک مجلــس عمومی برای آقایان ، پس از اجــرای سخــنرانـــی وبرنامـه های دیگـر ، چنـــد نفر از آقــایـــانی که ورزش بدنسازی وزیبــایی اندام را تمـــریــن کرده بودنـد ، درمـجلـــس حاضر شده وبدن نیمه عریـــان خود را به معـرض دیـد تمـاشـاچـیـــان گذارده وبا حرکـاتـــی ماهــیـــچـــه های خود ، سیـــنــه های بزرگ شده وسایر قسـمت های تقویت شده را به دیــگــران نشان دادند . لطفـا حکـــم این عمل ار از نظـر شرع مقدس اســـلــام بیـــان بفـــرمائید .

 

جواب : ایـــن کار شایــســـتـه مسلــمــانــان نیــست واگر منشأ فســاد گردد حرام است .

 

سئوال- شرکت در عروسی ، یا مجــالــس دیگــر ، که انـــســـان می داند درآن رعـــایـت شئونات اســـلـــامـی نمـــی شود ( از قبیل اخـتــلـــاط زن ومرد ، رقـص وپایـــکوبی ، اســـتــفـــاده از نوارهـای موسیـقـی ومانــنــد آن ) چه حکـمــی دارد؟

 

جواب: شرکـت در مجالس گناه حرام است .

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.