روزنامه کیهان : وقتی یک بی سواد در خندوانه پا را از حد فراتر می گذارد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : مـــسـابـقـــه دهـــنــده برنـامـــه «خنـدوانـــه»، ایـن بار جو زده‌تر از پیـــش، پا را فراتـر گذاشـت و به تمســخر و اهانـــت به یکی از شخصــیـتــ‌ـــهـای علـمی کشور پرداخـــت و عجیب ایـــنکــه ایــن تمــسـخــر و اهـانــت از سیــمـای جمـــهوری اسلامـــی به نمـــایش در‌ـآمد.با فانوس همراه باشید روزنامه کیهان : وقتی یک بی سواد در خندوانه پا را از حد فراتر می گذارد

روزنامه-کیهان-وقتی-بی-سواد-خندوا

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

روزنامه کیهان : وقتی یک بی سواد در خندوانه پا را از حد فراتر می گذارد

فانوس ” شوخی‌هـــای زنــنــده ایـن مســـابقـــه دهـنـده و برنــامـــه سخـــیـف تا جایی بود که فیـــلـــم ایـــن شوخیـــ‌ـــهــا با عنوان «باور کنیـد ایــن شوخی ها از صدا وسیـمـا پخــش شده اســت» درشــبـکـــه مجازی منــتـشــر شد.
متاســفـــانـه هدیــه کردن عرصـه و آنتن به افـراد بدون صلـــاحیـــت اخــلـــاقـی و حرفـــهــ‌ای، کم اطـلـــاع بودن برخی ناظــریــن سیـما نسبـــت به امور و اخبــار سیـاسـی، وجود برخــی مدیــران غیـــر مسـلط به هنر Art و ناآگـــاه از فضـــای به اصـطـلـاح هنـری، سبـب تولیـــد برنـــامهـــ‌هــای نامناسـبــی میــ‌ــشود.
فانوس : پیــش‌ـــتــر یکی از شرکــتــ‌کنـــنـــدگـان «خنــدوانه» هم خانـــمی بود که در نهایـت تعـجـب مخــاطـبــان، شوخیـ‌های زننده‌ای را در سیمــا ارائه داد و پس از واکــنش‌ـــهـای منفــی مردم، از روی عصـــبانیــت مردم ایـران را بی‌فـــرهنــگ لقب داد.

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

روزنامه کیهان : وقتی یک بی سواد در خندوانه پا را از حد فراتر می گذارد

فانوس : دادن عرصه عمــل به افـــراد فاقــد صلـــاحـیت به شبــکه نســیــم خلــاصه نمی‌ـشود. در روز خبرنگار در برنـامـــه «فرمول یک» شبـــکـــه اول سیـــما نیــز، یک خبـــرنــگـــار روزنامـــه‌هـــای زنـــجــیره ای به حمایــت از یک متـــهــم تحـــت محــاکـــمه پرداخـت و علیـــه وزیـر کار به دلیل ندادن مجوز به تشـکـلـی غیر همـسو با مبانی انقـــلاب تاخت!
حضور خبـــرنـــگــار روزنــامـــهـــ‌ای زرد و زنجیرهـــ‌ای در برنامه‌ای رسـمـی در شبـکــه اول سیـــمـــا گویای نبود دغدغـــهــ‌مـــندی نسبـت به انقـــلــاب، بیـــ‌سوادی سیاســی و رســـانــه‌ـای مجری و تهـیهـ‌کننـــده برنـــامـــه اسـت.
فــــانـــوســــــ : مضـــحک اینکه این اتفـاقات به بهـــانـه چنـد صدایـــی رخ میــ‌ـــدهد و معـلوم نیـــست چرا یگانــه تریبون دیـــداری و شنــیـــداری نظام جمــهوری اسلـامی، باید جولانـگـاه چند صدایی قرار بگــیـــرد و دیگــر رسانهـ‌ـهـای معــاند که شعار چند صدایــی می‌ـدهنـد اسـاســـا اعـتنایـــی به حضور چند صدا در برنـــامه های خود ندارند؟

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.