زن شیک پوش و خوش چهره ای که هندوانه فروشی می کرد و …

به گزارش مجله اینترنتی فـــــــانـــــــوس : خانم شیک پوشی که به هندوانه فروشی در کویت پرداخت، جنجال گسترده ای در شبکه های اجتماعی به پا کرد.زن شیک پوش و خوش چهره ای که هندوانه فروشی می کرد و …

زن شیک پوشی و خوش چهره ای که هندوانه فروشی می کرد و ...

ـ ـ ـ ـ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ

فانوس : خانم کویتی شـــیک پوش در میانه مسیری پر رفت و آمد و درکنار یک میوه فروشی به فروش هندوانه روی آورد و در کمتراز یک ساعت کالای خود را که در پشت خودرو گران قیمت قـــرار داشت به فروش رساند.
هنگام فعالیت هندوانه فروشــــی این خانم تردد خودروها با مشکل مواجه شد و رانندها ترافیک سنگینی را تجـــربه کردند.

زن شیک پوشی و خوش چهره ای که هندوانه فروشی می کرد و ...

ـ ـ ـ ـ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ

Funnos.com

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.