حکم اعدام برای سارق سیاه پوش مشهد

حکم اعدام برای سارق سیاه پوش مشهد

حـــکم سارق موتورسواری که ظهر بیـــســـت و ششم فروردیـــن گذشـــتـــه نقـــاب به چهره داشت و مسلحـانه وارد موسسه قرض الـــحسـنـه ثامن(ع) در خیابـــان چمـــن مشهـد شده بود صادر شد.

حکم سارق سیاه پوش در مشهد صادر شد

کیفـرخواســت پرونده موتورسوار مسلحی که به موسســـه قرض الــحسنـــه ثامــن(ع) مشهد دســتـــبـرد زده بود از سوی نماینده دادســـتـــان در حالــی صادر شد که وی با اتهام «محارب» روبه رو شده است.سارق

معاون دادســـتـــان مشهد روز گذشـــتـه با تاییــد خبر صدور کیــفـــرخواست «محارب» برای عامـــل دستــبـــرد مسلـــحـــانــه به قرض الـحسنـــه ثامن(ع) مشهد به خراسـان گفـــت:ظــهر بیـست و ششم فروردین گذشـــتـــه جوان موتورسواری که نقاب به چهـــره داشـــت و سلـاح کلت کمری را در دســـت می فشــرد وارد موسسـه قرض الحـسنــه ثامــن(ع) در خیـابــان چمـــن مشهد شد. قاضی حیـــدری افـزود:ســـارق مسلـح با تهــدیــد کارکنان موسسه اعـتـــباری حدود ۲ میلیون تومان را سرقت کرد و متواری شد.

حکم اعدام برای سارق سیاه پوش مشهد

وی گفـــت:پــس از وقوع ایـن حادثـــه بلـــافاصـــلـه تحـــقـــیـــقات قضـــایی و انتـظـــامـــی با حضور کارآگـــاهــان اداره جنــایی در محل حادثـــه آغـــاز شد تا ایـن که ۳ روز بعد کارآگاهــان با پیـگـیـــری سرنـــخ های موجود و صدور دســـتورات ویژه قضــایـی موفق شدنـد دزد مسلـح سیــاه پوش را در مخفیــگاهـــش دســتگـیر کنـــنـــد. سرپـــرسـت مجتمع قضـایـــی انــقلــاب اســلامـــی مشهــد خاطـــرنشان کرد:پس از اعـــتراف صریح متهم ۳۱ سالــه به جرم ارتـــکابی، سلــاح جنـــگــی به همراه مهمـــات و موتورســـیـــکلــت مورد استـــفـاده وی در سرقـــت نیــز کشف و ضبــط شد.

قاضـــی حیدری با تاکـیـد بر ایـــن که متهم در بازجویی ها عنوان کرد به خاطـــر نداشـتـــن نگـهـــبـان مسلـــح به موسســه مذکور دسـتبـــرد زده اســـت بلـــافاصـــلـــه دســـتور پلمــب این موسسه اعتـباری نیــز صادر شد و سارق جوان در جلــسات متعــدد بازپرسـی مورد بازجویی های تخصـــصــی قرار گرفـــت. معاون دادسـتــان عمومی و انقـــلاب مشهــد گفتــ:ایــن سارق ۳۱ ساله که سعـــیــد نام دارد در بازجویی ها مدعــی شد پول های مسروقه را خرج کرده اســـت.

«قاضی حیـدری» افـزود:بـــه متهم ایـــن پرونده اتــهـام «محارب» از طریـــق شرکت در سرقـــت مسلـــحانـــه تفــهـــیم شد که پس از انجام تحــقـیقـــات تکمیلـی و طی روند دادرسـی، کیفــرخواسـت مذکور به تایید دادســـتان مشهـــد رســـید و این پرونده به دادگـــاه کیــفـــری ارســـال شد.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.