ستایش

نجات ستایش 3 ساله از شکنجه های ناپدری اش + تصاویر

ستایش دختربچه ای که قربانی کودک آزاری ناپدری اش شده بود،با تلاش های مددکاران مسئولان قضایی و انتظامی از شکنجه گاه ناپدری اش نجات یافت.

___________________فانوس___________________

شکنجه ستایش 3 ساله توسط ناپدری سنگدل

ســــتایـش دختـــربچه ای که قربـانــی کودک آزاری ناپدری اش شده بود، پس از 10 ماه درمــان با مراقبـت مددکـاران بهــزیـســتـی کرمان و افـراد خیرخواه به تشخــیـص پزشـکان حال مســـاعدی پیدا کرده اســت. 10 ماه پیــش، انــتـــشار عکس ها و خبـــرهــای مربوط به ستایـــش، کودک دو و نیــم سالـــه که درســـراسر بدنش اثــرات خاموش کردن آتش سیــگار دیده می شد و شکــسـتـــگـــی استـــخوان نیـــز داشـت، خانواده ها را در اندوهی عمیق فرو برد و موجی از نفرت نســبـــت به ناپــدری شکـــنجـه گر در جامـعه برانـــگیخــت. ظلم و رنجـی که بر ستایـش رفـتـه بود مسئولان را بر آن داشــت تا با اقـــدامـات فوری ایـــن کودک را از جهــنـمــی که در آن گرفتـارشــده بود نجـــات دهـند.به همین خاطـــر تلــاش های فوری برای بازگــشـت ایـن کودک بیـــگـناه به زنـدگی عادی دردستورکـارقرارگـرفت.

مدیر مؤسســه خیـریـه ای که ستـایـش تحـــت مراقبــت مددکاران ایــن مؤسســه قرار دارد می گوید:ستــایش در اول آبـان سال 95 با گزارش همــسایـــگــان در رابـــطه با کودک آزاری توسط اورژانـس اجتمـاعی رفــسـنـجـــان از منــزل به مرکـز بهزیـــســـتی منـــتــقـل شد.دربررسی ها مشخـــص شد آثـار سوختگی شدیـد در سراســـر بدن ایــن کودک و ضربه های شدیـد و شکستگی هایی در اســتـــخوان هایش دیده می شود.

فرحنـــاز صباغ کرمـــانی افزود:ناپدری و مادر ستایش بواسطه اعــتیاد شدیـد به مواد مخدر« شیـشـــه» و تریـاک بارهــا این کودک را مورد ضرب و شتـــم قرار داده بودنـد امــا برای درمانش هیـچ اقـــدامــی نکرده بودنـــد، به طوری که شکستگی های دسـت و پا به صورت ناقص جوش خورده و باعث کج شدن پا و دستــش شده بود.با ایـــن حال درمــان ویژه در بیـــمــارسـتان علی بن ابـــیطالب(ع) رفسـنجان برای ستــایش انــجام شد و او پس از بهـبودی نسـبـی و به دلیـــل اعـــتیــاد شدید مادر، با دســـتور قضایـی به بهزیســـتـــی و شیرخوارگاهی تحویل شد.مدیــر این مؤســسه خیـریه با اشــاره به ایـنـــکــه پدر ناتــنـی ستــایــش به جرم Crime کودک آزاری بازداشت شده و در زنــدان Prison بسـر می برد گفت:مادر کودک در چنــد نوبت با مراجـــعـه به بهـــزیـســـتـــی خواســتـــار سرپرستــی کودک شده بود که به دلـــیـــل اعـتــیاد شدیـــد از تحویل ستایــش به وی خودداری شد.

ستایــش از دهم اسفـــنـــد 95 و زمـــانـی که 3 سالــه بود به مرکز کرمـانـــیـان منتــقل شد که در ابــتــدای ورود وضعـیت روحی منـــاسـبی نداشـت ودرعیـن حال گوشه گیر شده و آستانـــه تحـــمـلــش بشــدت پاییـن آمده بود و با کسـی ارتــبـاط برقرار نمـی کرد.بانو صباغ کرمـانــی تصریح کرد:در مدت پنـــج ماه اقامت ستــایـــش در مرکز سعی کردیم با بازی درمانـــی، موسیــقی درمانـــی و هنر Art درمــانــی به کمـک سازمان بهــزیسـتی، مراکـــز وابســـتـــه و بخـش خصوصی وضعـیت او را به صورت اساسی بهـبود بخـشـــیــم.ستــایش هم اکنون به مهـدکودک می رود، با همسالـــان خود ارتـــبـــاط برقرار کرده و می خنـدد. روانشــنـــاس مرکز سه روز در هفتـه به صورت اختـصاصـی با صحـــبــت و رابطه برقـــرار کردن با او، دغدغه های ستــایــش را از رنـــج گذشـــته تخـــلیه می کنـد. وقتـــی ستایــش وارد اتـاق شد، تصویر قبـلی ذهـنـم از آن کودک رنـجور و درهـم شکـــستـه بر تخـت بیمارستــان از بیــن رفـت و حالا کودکـی با چهـــره ای که نشان از طراوت و سلـــامـــت داشـــت و لبــاس هایی با رنگ های روشن و شاد در برابــرم ایستـاده بود.ستایــش به دلیل خاطـــرات تلـــخ گذشــتـه تردیـــد داشت به سمــت غریـــبـــه ها برود، اما دوربین عکـاس خبــری توجه او را بشدت جلـــب کرد و ایـــنـگونه پنــجره رابطــه ما با ستـایـــش گشوده شد و نخـسـتــیـن لبخـــنــدش را از دریچـــه دوربـیــن عکــاسـی شکــار کردیــم.

ستایش

آثـــار سوختـگـــی آتش سیــگار هنوز بر دســـتــان و صورت ستـــایـش به چشم می خورد، اما رضـــایــت و امیـــد به زندگی در چشمــان ایــن دختر می درخــشد، با لبخـــنـد زیـبـــایی بســتـه شکـلـــات را از دستم می گیـرد.مدیـــر مؤسســه مذکور اظـــهــار کرد:شکــستــگی های ستایـش به صورت کامـل درمان شده و همـــچنـیــن مشکل قلـــبــی که در ابتدای ورود به مرکـــز داشــت با دارو بهبود پیدا کرده اســت. صبـــاغ با اشــاره به مشکلات حقوقی و احوال شخصــیه ستایـش گفت:متـأســـفـانـــه مادردخترک از محـل زندگی اش نقل مکـــان کرده است و هیچ نشانـــی از او در دسـت نیـــســت و این کودک هیچ گونه مدارک هویتی ندارد که باید در اسرع وقت از طرف مقــام های مربوطه دراین باره اقــدام شود.

ستایش کوچولو 3 ساله از دست ناپدری شیطان صفت اش نجات یافت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.